Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DOV-M3.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
960.51 Кб
Скачать

92

Анатомія людини (нормативна дисципліна)

Вступ.

Анатомія людини – наука про форму і будову, походження та розвиток організму людини, яка передбачає систематичний опис форми, будови, стану і топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, статевих і індивідуальних особливостей. Вона широко використовує дані ембріології, порівняльної анатомії, антропології, встановлює вплив навколишнього середовища, екологічних і соціальних факторів, праці і спорту на будову організму людини.

Як навчальна дисципліна анатомія людини ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, іноземної мови й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з анатомії людини в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності.

Програма з анатомії людини для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” та “Педіатрія” напряму підготовки “Медицина” у відповідності з навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Вивчення анатомії людини здійснюється впродовж І-ІII семестрів 1-го та 2-го років навчання.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.

Кількість навчальних годин: 435 (14,5 кредитів ECTS), з них:

лекції - 50 годин;

практичні заняття – 230 годин;

самостійна робота студентів - 155 годин.

Зміст дисципліни структуровано на 3 модулі, які складаються із 18 змістових модулів.

Структура дисципліни "Анатомія людини".

Номер модуля /кількість навчальних годин/ кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

"5"

"4"

"3"

"2"

Модуль 1 106/3,5

4

(№№ 1-4)

31

4

3

2

0

4

60

Модуль 2 157/5,5

8

(№№ 5-12)

41

3

2

1

0

-

40

Модуль 3 172/5,5

6

(№№ 13-18)

40

3

2

1

0

3

39

Кінцеві цілі вивчення навчальної дисципліни згідно з Освітньо-професійною програмою (опп):

  • Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини.

  • Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини.

  • Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.

  • Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як обєкту анатомічного та клінічного дослідження.

  • Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини.

  • Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини і їх мінливість під впливом екологічних факторів.

  • Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]