Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Обладнання - опорн. конспект.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
8.48 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра інженерно-технічних дисциплін

Обладнання торговельних

підприємств

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Київ 2012

Зміст

Тема 1. Ваговимірювальне обладнання……………………………...............................................3

Тема 2. Реєстратори розрахункових операцій…………………..……………………………….11

Тема 3. Холодильне обладнання….………………………………………………………………20

Тема 4. Торговельні автомати………..…………………………………………………………...26

Тема 5. Підіймально-транспортне обладнання………………………………………………….36

Тема 6. Подрібнювально-різальне обладнання………………………………………………….40

Тема 7. Дозувальне обладнання………………………………………….……………………….47

Тема 8. Фасувально-пакувальне обладнання…………………………………………………….48

Тема 9. Допоміжне (немеханічне) торговельне обладнання……………………………………58

Тема 10. Обладнання систем автоматизації торговельних процесів…………. ……………….75

Список рекомендованої літератури………………………………………………………………95

Тема 1. Ваговимірювальне обладнання

Ваговимірювальне обладнання використовується для визна­чення маси товару (вантажу) в підприємствах торгівлі, харчування та ін.

Усі ваговимірювальні прилади, що використовуються в торгівлі, по­винні відповідати певним вимогам. Вони встановлені стандартами на ваги і їх слід неухильно дотримуватися.

Стійкість ваг — властивість ваг, виведених із стану рівноваги, мимо­волі, без застосування зовнішніх сил, властивість повертатися після декількох коливань у первісне положення. Стійкість повинна бути в ме­жах, визначених допустимою погрішністю для даного типу ваг. Якщо ненавантажені ваги після виведення їх із стану рівноваги не поверта­ються в колишнє положення, то вони повинні прийти в рівновагу або перейти цей стан у протилежний бік при додаванні вантажу (допуску), маса якого рівна допустимій погрішності для даних ваг.

Точність зважування - це властивість ваг давати показання вимірювання маси з відхиленням від дійсних значень у межах допустимих норм погрішності. Точність зважування механічних ваг значною мірою залежить від точ­но витриманого співвідношення плечей важелів. Фактично всі механічні ваги, що використовуються в торгівлі, через свої конструктивні особливості, окрім інших погрішностей, не можуть мати абсолютно точного співвідношення плечей. У зв'язку з цим у дер­жавних стандартах на різні ваги встановлені норми погрішності на точність зважування. Наприклад, допустима похибка випущених з виробництва ваг — настільних гирьових і циферблатних — при найбільшій межі зважування 2, 3, 6, 10 і 20 кг, складає 0,05%.

Чутливість ваг — здатність їх реагувати на різницю мас вантажів, що знаходяться на вантажоприймальних площадках ваг. Чутливість ваг повинна бути такою, щоб зміна маси вантажу, рівна допустимій погрішності, викликала певне значуще відхилення покажчиків рівнова­ги від положення рівноваги.

Постійність показань зважування. Ваги повинні надавати однакові показання при багатократному зважуванні одного і того ж виду вантажу. Постійність визначається головним чином точністю виготовлення і ре­тельністю складання ваг, а також силою тертя, що виникає між призма­ми і подушками при роботі механічних ваг.

Торгово-експлуатаційні вимоги, що пред'являються до вагів, такі:

максимальна швидкість зважування. Виконання цієї вимоги забез­печується установкою в механічних вагах обмежувачів коливань, які зменшують кут нахилу коромисла і сприяють швидшому загасанню йо­го коливань. У циферблатах і вагах інших типів установлюють рідинні гасителі коливань — демпфери. Найбільша швидкість зважування у електронних ваг.

наочність показань зважування. Ваги повинні бути забезпечені та­кими вказівними (відліковими) пристроями, які дозволяють спостеріга­ти за показаннями зважування і контролювати точність окремих показань З цією метою у циферблат­них вагах, стрілки і циферблат фарбують у контрастні тони. Найбільшою наочністю показань володіють електронні ваги, що мають цифрові індекси результату зважування;

відповідність вагового приладу характеру зважуваного товару. Ва­ги за своєю конструкцією повинні бути максимально зручними для зва­жування тих або інших вантажів. Форма і розміри товарних платформ або чашок повинні відповідати розмірам і видам зважуваних вантажів (сипкі, штучні, рідкі). Залежно від маси вантажів передбачена або напільна, або настільна установка ваг;

міцність ваг. Від якості матеріалу, з якого виготовлені ваги, зале­жить їх термін служби. Повний технічний ресурс ваг, важелів становить — 15 років, електронних — 6 років.

Санітарно-гігієнічні вимоги, що пред'являються до ваг, такі:

нейтральність матеріалу, з якого виготовлені ваги. Деталі ваг, до­тичні з харчовими продуктами, повинні бути з неіржавіючої сталі, хар­чового алюмінію, пластмасових матеріалів, нейтральних до про­довольчих товарів. Поверхні металевих деталей, що не контактують з харчовими продуктами, можуть покриватися фарбами, також нейтраль­ними до зважуваних товарів;

- зручність догляду за вагами. Конструктивно ваги повинні бути зручними для проведення санітарної обробки — миття і чищення. Су­часні ваги оснащують кожухом, який оберігає від пилу і вологи. Відкриті деталі повинні бути добре відшліфовані, пофарбовані.

Класифікація ваг

За принципом вимірювання маси

Важільні

принцип дії заснований на врівноваженні сили ваги вантажу за допомогою важеля чи системи важелів

Електронні

працюють на основі перетворення механічної дії сили ваги вантажу в пропорційний їй електричний сигнал, який виражається цифровим індексом значення вимірюваної маси

За способом встановлення

Настільні

їх встановлюють на прилавку чи робочому столі і використовують для зважування вантажів до 20 кг

Підвісні

використовуються на робочих місцях, де інші ваги застосувати важко (межа зважування 30 кг)

Пересувні (платформні)

встановлюються, як правило, на підлозі у місцях приймання товару і розраховані на масу вантажу до 500 кг

Стаціонарні

встановлюють на постійному місці в спеціальному заглибленні. Платформа ваг повинна бути на рівні підлоги, що полегшує процес зважування. До стаціо­нарних ваг відносяться ваги підвищеної вантажопідйомності – автомобільні й вагонні

За видом відлікового механізму

Гирні

маса товару визначається шляхом підрахунку маси гир

Шкальні

маса товару визначається за шкалою коро­мисла по місцю розміщення пересувних гир, які врівноважують вантаж

Шкально-гирні

маса товару знаходиться по значенню гир, розміщених на гиреутримувачі, і шкалі коромисла, по якій переміщується для врівноваження вантажу пересувна гиря

Циферблатні

маса вантажу визначається за допомогою стрілки на шкалі циферблата

Циферблатно-гирні

маса товару знаходиться за сумою маси гир на товарній площадці і показань шкали циферблата

Цифрові електронні

значення маси знімаються з екрана, де фіксується цифрою індекс маси, ціна товару за 1 кг і вартість товару

Ваги настільні циферблатні із сегментною шкалою (рис. 6.1) випуска­ються з найбільшими межами зважування 1, 2, 3, 6, 10 і 20 кг. Вони ши­роко застосовуються в торгівлі, оскільки прості в експлуатації і без­печні, при зважуванні товарів у межах шкали не вимагається гир, вони швидко приходять у стан рівноваги, а двосторонній циферблат дозволяє продавцю і покупцю наочно бачити результат зважування. Ваги склада­ються з вантажоприймального пристрою з двома майданчиками: малого — гирьового 1 і великого — товарного 10. Основна частина ваг — голо­вний рівноплечий важіль — коромисло 15, що складається з двох одна­кових дугоподібних смуг. У центрі головного важеля є дві опорні приз­ми 16, за допомогою яких він спирається на подушку, вмонтовану в корпус вагів. На кінцях важеля розташовані чотири вантажоприймальні призми 11, 19, на які спирається з одного боку гирьовий важіль 3, а з іншго — вантажний важіль 7. Ці важелі утримуються від перекидання паралельною тягою 9, шарнірно прикріпленими до корпусу вагів 14.

Вантажний важіль 7 за допомогою тяги 9 сполучений з квадрантом 2. Квадрант є нерівноплечим колінчастим важелем, який за допомогою опорної призми і подушки, вмонтованої в кронштейн корпусу ваг, вільно обертається в межах прямого кута.

На квадранті 2 укріплені противага, регулятор тари і дві строго пара­лельні стрілки 8. Регулятор тари, що є гайкою, яка переміщається по гвинтовому стрижню, служить для точної установки стрілки на нуль при випуску ваг з виробництва або ремонту.

Під гирьовою площадкою розташована тарувальна камера 20, в якій є баласт (обрізки металу), що служить для приведення ненавантажених вагів в стан рівноваги, тобто для установки стрілок на нульове ділення.

Р

ис. 1. Схема ваг настільних циферблатних з використанням гир:

1 — гирьова площадка; 2 — квадрант; 3 — гирьовий важіль; 4, 6 — струни; 5 — шкала циферблата; 7 — ван­тажний важіль; 8 — стрілка; 9 — тяга; 10 — товарна площадка; 11, 19 — вантажоприймальні призми; 12, 18 — гвинтові ніжки; 13 — заспокоювач коливань; 14 — корпус ваг; 15 — рівноплечовий важіль (коромисло); 16— опорна призма з подушкою; 17 — рідинний рівень; 20 — тарувальна камера

Під товарним майданчиком 10 знаходиться заспокоювач коливань 13, який складається з циліндра, прикріпленого знизу до основи ваг двома болтами, поршня з двома отворами, штока, пружини, ковпачка, кришки і рифленої гайки. Шток поршня шарнірно кріпиться до ван­тажного важеля 7. Заспокоювач коливання регулюється обертанням рельєфної гайки штока при знятому вантажному майданчику. У циліндр заспокоювача коливань заливається трансформаторне масло до рівня кільцевого виступу.

При правильному регулюванні заспокоювача коливань стрілки роб­лять при зважуванні три-чотири коливання в той та інший бік. Для го­ризонтальної установки ваги мають рідинний рівень 17 і гвинтові ніжки 12, 18 з контргайками. Якщо бульбашка повітря знаходиться у середині контрольного кільця, накресленого на склі рівня, ваги встановлені го­ризонтально.

При транспортуванні ваг механізм, важеля, замикають стопорним гвинтом. Механізм ваг закритий металевим кожухом з двосторонніми скляними вікнами. Вертикальні стінки скріпляють гвинтами і опломбо­вані. Пломба має клеймо державної перевірки і закрита

У торгівлі застосовуються такі види робочих гир:

1) загального призначення, що використовуються при зважуванні на вагах настільних гирьових і циферблатних;

2) умовні, які використовуються при зважуванні на платформних шкально-гирьових вагах з відношенням плечей системи важеля 1:100;

3) зразкові, які використовуються для перевірки ваг і гир, що вжи­ваються в торгівлі.

Гирі загального призначення виготовляють п'яти класів. Гирі 3-го класу використовують у торгівлі для зважування дорогоцінних металів. Для зважування різних продуктів у торгівлі і ресторанному господарстві використовують гирі 5-го класу, які можуть виготовлятися з чавуну, вуглецевої сталі і керамічної суміші. Сталеві гирі покривають нікелем, а чавунні — лаком, сумішшю графіту з мінеральним маслом. Стандартом установлені форма і основні розміри гир, а також відхилення, що допу­скаються, від номінальної маси. Всередині металевих гир передбачена підгінна порожнина — камера, якою користуються при підгонці ма­си. Отвір камери запресовується алюмінієвою пробкою, на яку ставить­ся клеймо державної перевірки, а також позначення маси (ваги).

Кожним вагам відповідає свій набір (комплект) гир. Для настільних гирьових ваг передбачається такий комплект гир: в одному примірни­ку - 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 г, дві гирі по 20 г, одна гиря - 1 кг, дві гирі — по 2 кг, одна гиря — 5 кг.

Умовні гирі виготовляються у вигляді плоских циліндрів з радіаль­ним вирізом для надягання на гирьотримач ваг. На верхній поверхні гир повинні бути вказані умовна маса гирі в кілограмах і відношення номінальної маси до умовної в цифровому виразі (наприклад, 1:100). Номінальна маса умовних гир 5; 2; 1; 0,5; 0,2; 0,1 кг Оскільки ці гирі призначені для зважування на вагах з відношенням плечей 1:100, то їм приписують умовну масу в 100 разів більше за номінальну.

В підприємствах торгівлі широкого використання набувають електронні ваги. Вони поділяються на ваги торгові, порційні, товарні, автомобільні, вагонні і кранові.

Торгові ваги залежно від найбільшої межі зважування поділяються на три категорії:

  • до 6 кг (дискретність 2 г);

  • до 15 кг (дискретність 5 г);

  • до 30 кг (дискретність 10 г).

Порціонні ваги поділяються на ваги власне порційні і порційно-рахункові.

Порційні ваги (різновид торгових вагів) з максимальною межею зва­жування до 30 кг використовуються у всіх закладах громадського харчування при для зважування інгредієнтів згідно технологічних карт на страви при їх приготуванні, порціонуванні страв і як контрольні кулінарних крамницях, продуктових торгових підприємствах. Крім того, вони застосовуються в магазинах для розфасовки продуктів, а також у непродовольчих магазинах і виробництві (рис. 2).

Порційно-рахункові ваги використовуються при розфасовці штучних виробів. При цьому ваги дозволяють швидко визначити загальну кількість зважуваних виробів за масою одного, заздалегідь зваженого і внесеного в пам'ять ваг (рис. 2).

Товарні ваги – це ваги, що встановлюються на підлозі і мають максимальну межу зважування від 60 кг до 2 т. Вони використовуються на промислових підприємствах, складах, оптових базах, в магазинах (рис. 2).

Рис. 2. Види електронних ваг

Перевірка ваговимірювальних пристроїв

Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються з метою перевірки додержання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативно-пра­вових актів і нормативних документів з метрології. Державний нагляд здійснює Державний комітет із стандартизації та метрології Кабінету Міністрів України.

Центри стандартизації і метрології в Україні забезпечують держав­ний метрологічний нагляд, експертизу, розробляють і затверджують стандарти на міри і ваговимірювальні прилади, на методи їх перевірки, організовують контроль за дотриманням метрологічних норм і правил та єдність вимірювання і одноманітність засобів вимірювання в нашій державі, здійснюють періодичну перевірку і таврування мір і ваго­вимірювального устаткування, вилучають з експлуатації непридатні вимірювальні прилади.

Усі види вимірювального обладнання періодично проходять технічний огляд і контрольні іспити на точність, чутливість, стійкість і сталість показань для з'ясування їх придатності до експлуатації. Під час технічного огляду перевіряють чистоту і справність ваг. При контроль­них іспитах звіряють міру і показання ваг зі зразковими (виявлені відхи­лення не повинні перевищувати припустимих похибок). Прилади, що мають відхилення понад установлені стандартами припустимі похибки, ремонтують чи списують як непридатні до експлуатації.

Відповідальність за справний стан і правильне використання ваго­вимірювальних приладів несе керівник підприємства разом з тими, хто працює на вагах. Усі вимірювальні прилади повинні бути закріплені за певним працівником, який знає правила роботи з ними і терміни надан­ня на державну перевірку і таврування. З числа працівників закладів ре­сторанного господарства чи торгівлі призначають відповідальну особу для контро­лю за станом засобів вимірів і дотриманням правил їх використання. За обрахування, обваження, користування неперевіреними вимірювальними приладами винуватців притягають до суворої відповідальності, аж до карної включно. У разі виявлення несправнос­тей у ваговимірювальному устаткуванні особи, за якими вони закріплені, повинні негайно повідомити про це відповідальному працівнику чи директору. Користуватися такими засобами до усунення несправностей забороняється.

Перевірка настільних циферблатних ваг. Перед перевіркою з'ясову­ють справність ваг: вони повинні мати добре укріплені шкали, чіткий циферблат. Стрілки мають плавно пе­реміщатися уздовж циферблата і зупинятися після декількох ко­ливань. Ваги повинні бути встановлені строго за рівнем.

Стійкість ваг перевіряють, виводячи їх із рівноваги: стрілка має плавно повернутися на нульову поділку, між нею і початком шкали ци­ферблата не повинно бути видимого зазору.

Точність і сталість ваг перевіряють у ненавантаженому стані на найбільшу межу зважування і на 1/10 найбільшої межі

Чутливість ваг перевіряють, встановлюючи на товарну площадку зразкову гирю і додаючи до неї вантаж, маса якого дорівнює найменшій поділці шкали: стрілка повинна відхилитися на одну поділку. Перевірка точності ваг у межах шкали здійснюється послідовним розміщенням на товарній площадці гир масою 500 г, 1 кг: стрілка повинна показувати відповідну масу.

Перевірка електронних ваг. Перед роботою на вагах здійснюється технічний огляд усіх складових їх частин.

Для перевірки системи тарокомпенсації на товарну площадку кла­дуть вантаж вагою 3 г і натискають на кнопку тарокомпенсатора. На табло мають з'явитися нулі — «0000». Допускаються показання «0001». Після зняття вантажу і натискання на кнопки тарокомпенсатора знову повинні з'явитися нулі. Чутливість перевіряють, ставлячи на площадку гирю масою 500 г у чотирьох різних точках: показання ваг повинні у будь-якій точці дорівнювати 500 г. Похибка у кожній точці не повинна перевищувати ± 2 г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.