Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Облік розрахунків з оплати праці.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
257.54 Кб
Скачать

Облік розрахунків з оплати праці: поняття, види.

  1. Основні поняття, види та форми заробітної плати.

  2. Структура заробітної плати.

  3. Порядок оплати нічної, надурочної роботи, роботи у святкові та неробочі дні.

  4. Порядок нарахування заробітної плати за відпрацьований час, виконані роботи.

  5. Види утримань із заробітної плати.

  6. Документальний облік особового складу працівників підприємства.

  7. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці.

1. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку, за трудовим договором, власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).

Погодинна форма оплати праціце оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки (окладу) за одну годину.

Погодинно-преміальна форма оплати праці — це різновид погодинної оплати праці, за якої більше від заробітної плати, належної за фактично відпрацьований час, сплачується преміальна винагорода за досягнення високих кількісних і якісних показників.

Відрядна форма оплати праці — це оплата праці, при застосуванні якої заробіток нараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію).

Відрядно-преміальна форма оплати праці — це оплата праці, при застосування якої, крім оплати праці за звичайними розцінками, здійснюється преміювання працівників за перевиконання завдань, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу виконаних робіт.

Відрядно-прогресивна форма оплати праціце оплата праці, що передбачає залежність від обсягу виконаних робіт або кількості виробленої продукції понад установлену норму та одночасне застосовування розцінок, що прогресивно зростають.

Акордна форма оплати праціце різновид відрядної форми, за якої норма та розцінка для виконавця або групи виконавців установлюються не за кожною окремою операцією, а на весь комплекс робіт.

Тарифна система оплати праціце сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких установлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт, умов праці, галузевої належності підприємств та інших чинників, які характеризують якість праці.

Змішана форма оплати праці впроваджується у формі безтарифної, рейтингової і контрактної. Можливим варіантом удосконалення організації і стимулювання праці є безтарифна система, за якою заробіток працівника прямо залежить від кінцевих результатів діяльності підприємства. При використанні безтарифної системи заробітна плата працівників (від керівників до простих робітників) є часткою працівника у фонді оплати праці підприємств залежно від дії чинників.

Різновидом безтарифної системи оплати праці можна вважати рейтингову систему оплати праці. Вона враховує внесок працівників у результати діяльності підприємства і ґрунтується на частковому розподілі фонду оплати праці. Рейтингова система передбачає врахування таких складових: освітнього рівня, досвіду роботи, уміння працівника використовувати в конкретній діяльності свої знання і досвід.

Контрактна система оплати праці — це також різновид безтарифної системи оплати праці, що полягає в укладанні договору між роботодавцем і виконавцем, у якому відображаються умови праці, права та обов’язки сторін, режим роботи, рівень оплати праці, термін дії контракту. Перевага цієї системи полягає в чіткому розподілі прав і обов’язків двох сторін.

Основною формою юридичного оформлення трудових взаємовідносин є трудовий договір, у якому на працівника покладається обов’язок виконувати визначену роботу та підпорядко-вуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку підприємства, а на власника підприємства (або уповноважений орган) — виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечити необхідні для виконання роботи умови праці.

Іншою формою трудових взаємовідносин є виконання робіт за договором цивільно-правового характеру. Такий договір укладається, як правило, для виконання будь-яких разових, не властивих підприємству, робіт. У цьому випадку працівник не зараховується до штату підприємства і на нього не розповсюджується дія трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Працівник отримує не заробітну плату, а винагороду за виконані роботи (надані послуги). По закінченні робіт (послуг) з такими працівниками підписується акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг). Такий акт є підставою для розрахунку з робітником.

2. Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 N 5 до фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат.

Фонд оплати праці складається з:

фонду основної заробітної плати;

фонду додаткової заробітної плати;

інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2.1. Фонд основної заробітної плати

Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). До його складу належать:

2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи внутрішнє сумісництво.

2.1.2. Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою.

2.1.3. Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному

підприємстві.

2.1.4. Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника.

2.1.5. Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2.1.6. Оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).

2.1.7. Вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці. 2.1.8. Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за виконання робіт: згідно з договорами цивільно-правового характеру, згідно з обов'язками особам, які є членами спостережної ради або ревізійної комісії акціонерного товариства; згідно з договорами між підпр.- ми про надання робочої сили

2.2. Фонд додаткової заробітної плати. Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До складу фонду додаткової заробітної плати входять:

2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за: суміщення професій (посад); розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника; роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці; інтенсивність праці; роботу в нічний час; керівництво бригадою; високу професійну майстерність; класність водіям (машиністам) транспортних засобів; високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям; виконання особливо важливої роботи на певний термін; знання та використання в роботі іноземної мови; допуск до державної таємниці; дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів; науковий ступінь; нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах; роботу на територіях радіоактивного забруднення; інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.

2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування (крім сум, указаних у пп.2.3.2).

2.2.3. Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу).

2.2.4. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством.

2.2.5. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.

2.2.6. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на

вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств.

2.2.7. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників.

2.2.8. Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

2.2.9. Вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати.

2.2.10. Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту.

2.2.11. Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундируван-ня, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі продажу одягу за зниженими цінами.

2.2.12. Оплата за невідпрацьований час: оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством; оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору; оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток; оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва; оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім; оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час; оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки; оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні; оплата простоїв не з вини працівника.

2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. До них належать:

2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках.

2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер. Зокрема: винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи); премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду; премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші; премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі); грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків; вартість безкоштовно наданих працівникам акцій; кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками підприємства).

2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум, указаних у п.3.31).

2.3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі: витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазначених у п.3.5) на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна). Указані суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, коли провадяться перерахунки страховій компанії; оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, профілакторіях; оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах; вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків, указаних у п.3.2); вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування; інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством).

3. Оплата праці у вихідні та святкові дні. Загальноприйнятими вихідними днями є субота та неділя. Якщо підприємство працює безперервно, то вихідні дні встановлюються графіком роботи підприємства або графіком змінності такого працівника.

Святковими та неробочими днями є:

1 січня — Новий рік; 8 березня — Міжнародний жіночий день; 1 та 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День перемоги; 28 червня — День Конституції України; 24 серпня — День незалежності України; Робота також не проводиться в дні релігійних свят 7 січня (Різдво Христове), один день (неділя) —Великдень, один день (неділя) — Трійця.

Згідно із законодавством, робота у вихідні та святкові дні не дозволяється. Залучення окремих працівників до роботи в такі дні допускається лише за дозволом профспілкового комітету та лише у виключних випадках, зокрема:

— для запобігання суспільному та стихійному лиху, виробничій аварії та для негайного усунення їхніх наслідків;

— для запобігання нещасним випадкам, знищенню, загибелі або псуванню державного або суспільного майна;

— для виконання невідкладних, заздалегідь не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їхній структурних підрозділів;

— для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи накопичення в пунктах відправлення та призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні здійснюється за письмовим наказом власника або уповноваженого ним органу.

Не допускається залучення до робіт у вихідні та святкові дні: вагітних жінок та жінок, які мають дітей у віці до 3-х років; працівників віком до 18 років. Компенсація за роботу у вихідний або святковий день може бути здійснена за згодою сторін шляхом надання іншого дня відпочинку; грошової виплати у подвійному розмірі.

Оплата за понадурочні роботи. Понадурочними вважаються роботи понад встановлену тривалость робочого дня. Робота в понадурочний час, як і у вихідні та святкові дні, не дозволяється. Але власник або уповноважений ним орган з дозволу профспілкового комітету підприємства може організовувати понадурочні роботи лише у виключних випадках, зокрема:

— у разі проведення робіт, необхідних для оборони країни, а також запобігання суспільному або стихійному лиху, виробничій аварії та для негайного усунення їхніх наслідків;

— у випадку проведення суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопостачання, опалення, освітлення, каналізації, в галузях транспорту, зв’язку — для усунення випадкових або неочікуваних обставин, що порушують правильнее функціонування підприємства;

— за необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин або випадкової затримки через технічні умови виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, якщо призупинення її може призвести до псування чи знищення державного або суспільного майна, а також у випадку необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого обладнання, якщо їхня непридатність призводить до призупинення робіт для значної кількості працюючих;

— за необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення простою рухомого складу або накопичення вантажів у пунктах відправлення та призначення;

— для продовження роботи в разі неявки змінного робітника, якщо робота не допускає переривання.

Понадурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин упродовж двох днів підряд та 120 годин на рік. Не вважається понаднормовою робота:

1) на умовах ненормованого робочого дня, якщо робота виконується понад нормальну тривалість робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, яка не входить до обов’язків працівника;

2) на умовах неповного робочого дня понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня.

Не дозволяється залучати до понадурочних робіт:

— вагітних жінок та жінок, які мають дітей у віці до 3-х років;

— осіб до 18 років;

— робітників, які навчаються в загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах без відриву від виробництва, у дні занять.

Жінки, які мають дітей у віці від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до понадурочних робіт можливо лише за їхньою згодою та якщо, це не протирічить медичним рекомендаціям.

Оплата праці за роботу в нічний час. Роботою у нічний час вважається робота з 22 години вечора до 6 години ранку. При цьому встановлена тривалість роботи (зміни) при роботі в нічний час скорочується на одну годину. Це правило не розповсюджується на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу. До них належать:

— працівники, зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, для яких тривалість робочого часу не може перевищувати 36 годин на тиждень;

— окремим категоріям працівників, яким законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу (вчителі, лікарі тощо).

Тривалість нічної роботи може урівнюватися з денною в тих випадках, якщо це необхідно за умовами виробництва, зокрема в безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при 6-денному робочому тижні з одним вихідним днем.

Не дозволяється залучати до робіти в нічний час: вагітних жінок та жінок, які мають дітей у віці до 3-х років; осіб віком до 18 років; працівників інших категорій, передбачених законодавством.

Залучення жінок до роботи в нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це зумовлено особливою необхідністю та дозволяється як тимчасовий захід. Ці обмеження не поширюються на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї родини. Перелік галузей та видів робіт із зазначенням максимальних термінів використання праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.

Залучення інвалідів до робіти в нічний час можливе лише за їхньою згодою та за умови, що це не протирічить медичним рекомендаціям.

За роботу в нічний час здійснюється доплата в розмірі не нижче ніж 20% тарифної ставки (окладу) працівника за кожний час. Конкретний розмір доплати встановлюється колективним договором.

4. Нарахування заробітної плати здійснюється у грошовому вираженні, незалежно від того, в якій формі (грошовій чи натуральній) передбачається здійснювати її виплату.

Оплата праці за відпрацьований час у межах норм. Нарахування заробітної плати за відпрацьований час у межах норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків здійснюється залежно від кількості відпрацьованих годин або днів чи від обсягу виконаних робіт (наданих послуг) з урахуванням тарифних ставок (окладів) або відрядних розцінок.

Оплата за час простою. Час простою з вини працівника не оплачується, а за час простою не з вини працівника оплата проводиться з розрахунку не нижче ніж 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). У випадку, якщо простій виник у зв’язку з виробничою ситуацією, небезпечною для життя і здоров’я працівника або оточуючих його людей і навколишнього природного середовища не з вини працівника, то за ним зберігається середній заробіток.

Преміювання. Преміювання є одним з найбільш ефективних способів мотивації та заохочення працівників підприємства. За призначенням премії поділяються на виробничі та заохочувальні. Виробничі премії носять систематичний характер, тобто виплачуються, як правило, щомісяця, а заохочувальні — разовий. Порядок преміювання працівників на підприємстві встановлюється Положенням про преміювання, при розробленні якого слід враховувати специфіку діяльності підприємства. Як правило, цей документ є додатком до колективного договору.

Матеріальна допомога. Матеріальна допомога є одним з видів заохочувальних виплат. Визначення та порядок оподаткування матеріальної допомоги регламентовані Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, виділяють два види матеріальної допомоги:

1) матеріальна допомога, яка має систематичний характер та надається всім або більшості працівників на оздоровлення (до відпустки), у зв’язку з екологічним становищем тощо. Така допомога включається до фонду оплати праці, зокрема до інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Надання такої допомоги обов’язково необхідно передбачити у колективному договорі;

2) матеріальна допомога разового характеру, яка надається підприємством окремим працівникам (у зв’язку з сімейними обставинами, на оздоровлення дітей, на поховання тощо). Ця допомога не включається до фонду оплати праці, про її надання не обов’язково вказувати в колективному договорі, оскільки рішення про виплату здійснюється на розсуд керівництва підприємства.

5. При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір всіх утримань не може перевищувати 20%, а в деяких випадках (наприклад, стягнення аліментів) — 50% заробітної плати, що належить до виплати працівникам.

За своїм характером усі утримання, які проводяться із заробітної плати працівників, поділяються на декілька груп: обов’язкові загальнодержавні утримання; інші обов’язкові утримання; утримання за ініціативою підприємства; утримання за власною ініціативою та бажанням працівників.

До обовязкових загальнодержавних належать:

- єдиний соціальний внесок, який складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-VI від 08.07.2010);

- податок на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування та податкової соціальної пільги (п.164.6 Податкового кодексу).

Податкова соціальна пільга – це сума на яку платник податку має право зменшити свій місячний оподатковуваний дохід, що був отриманий з джерел на території України у вигляді заробітної плати.

Перелік податкових соціальних пільг.

З урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

169.1.1. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

169.1.2. у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.