Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
47.53 Кб
Скачать

Облік необоротних активів

1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів

Бюджетні установи, як і інші суб'єкти господарюван­ня, здійснюють певну діяльність. Проте діяльність зазначених установ має характерну особливість: вона відбувається у сфері надання послуг соціально-культурного, наукового та іншого ха­рактеру. Однією з важливих передумов високоякісного, перма­нентного, своєчасного надання цих послуг є забезпеченість бю­джетних установ засобами праці, які становлять самостійний об'єкт бухгалтерського обліку зазначених суб'єктів господарю­вання — так звані необоротні активи.

Необоротні активи являють собою сукупність матеріаль­но-речових і нематеріальних цінностей та об'єктів, які нале­жать установі, забезпечуючи її функціонування, і мають очі­куваний термін корисної дії чи експлуатації понад один рік. До складу необоротних активів належать земельні ділянки, капі­тальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди, частини будинків, які на правах власності належать установі, передаваль­ні пристрої, робочі, силові машини й обладнання^транспортні за­соби, інструменти, прилади, столовий, кухонний та господарсь­кий інвентар, обчислювальна техніка, робоча та продуктивна худоба, багаторічні насадження, музейні цінності, експонати зоо­парків, виставок, бібліотечні фонди, знаряддя риболовлі, спеціаль­ні інструменти та спеціальні пристосування, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні споруди, природні ре­сурси, інвентарна тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, права ко­истування природними ресурсами, майном, об'єктами промис­лової власності, інші матеріальні та нематеріальні активи довго­тривалого використання.

Очевидно, що склад необоротних активів доволі різноманіт­ний, а тому вони потребують класифікації. Згідно з наявною прак­тикою необоротні активи можна класифікувати за такими озна­ками (рис.1):

Н Е

0

Б

о р

0

т

Н

І

А К Т Й В Й

за галузевою | належністю |

,—| закладів охорони здоров'я

—| закладів освіти

—| закладів науки

—| закладів культури

—| закладів фізичної культури і спорту

—| основні

за функціональним | призначенням

—| допоміжні

за матеріально- | речовою формою

—[ матеріальні

—| нематеріальні

—| діючі

за ступенем | використання

—| ' недіючі

—| ті, що перебувають у запасі

—| • власні

за належністю 1

—| орендовані

Усі необоротні активи бюджетних установ можна згрупувати за відповідними галузями, які, у свою чергу, формуються під впливом видів діяльності. Зокрема, можна розглядати необоротні активи галузей освіти, науки, культури, охорони здоров'я тощо.

Відповідно до другої класифікаційної ознаки доцільно розріз­няти основні та допоміжні необоротні активи. До основних не­оборотних активів варто відносити об'єкти, що ідентифікуються як необоротні активи й беруть безпосередню участь у виконанні основних профільних функцій відповідної установи (навчання, медична допомога, наукові дослідження тощо). Це навчальні, лі­карняні, лабораторні корпуси й приміщення, книгосховища, на­вчальне, медичне, наукове обладнання і т. ін. Групу допоміжних необоротних активів формують однойменні об'єкти, що їх уста­нова використовує з метою виконання своїх основних профіль­них функцій. До таких активів належать адміністративні корпуси й приміщення, транспортні засоби адміністративного призначен­ня, канцелярське й господарське обладнання управлінських струк­турних підрозділів тощо.

Основну класифікаційну групу необоротних активів становить та, яку утворено за матеріально-речовою ознакою. Ця група має складну структуру, що охоплює матеріальні необоротні активи (ті, що мають фізичну і/або матеріальну форму) та нематеріальні необоротні активи (ті, що не мають фізичної і/або матеріальної форми). Група матеріальних необоротних активів поділяється, у свою чергу, на дві підгрупи — основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Основні засоби являють собою необоротні активи, які ма­ють матеріальну форму і вартість яких становить понад 500 грн за одиницю (комплект). До них належать:

Земельні ділянки чи земля, яку згідно з чинним законодав­ством придбано і/або надано для користування установі, зокрема здано в оренду.

Капітальні витрати на поліпшення земель — витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за ра­хунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, кор­чування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

Будинки і споруди:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтер­натів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій і т. ін.) та ін­шими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для про­живання;

3) водогони, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, за­горожі парків, скверів і громадських садів тощо.

Машини й обладнання:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію "і т. ін.) на механічну, тобто на енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх облад­нання, що призначені для механічного, термічного й хімічного впливу на предмет праці у процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у вироб­ничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, ви-сотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гіроскопи, інди­катори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірни­ки, касові апарати і т. ін.;

4) регулювальні прилади та пристрої— киснево-дихальні прилади, регулювальні, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централі­зації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю іт.ін.; -

5) лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калори-ґ метри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лаборатор­ні копри, прилади для випробування на газонепроникність, при-|,лади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, уермостати, стабілізатори, витяжні шафи і т. ін.;

6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, ке-Іувальні та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини |й пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовувальні машини ін.);

7) медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням то-"й), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій перели­вання крові і т. ін.;

8) комп'ютерна техніка та комплектуючі — комп'ютери, мо­нітори, периферійне й мережне обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект належить до основних засобів;

9) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше об­ладнання, не назване в перелічених підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (зокрема спортивні снаряди), облад­нання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапара­тура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інстру­менти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науко­во-дослідних та інших установ, що працюють у науковій сфері, обладнання автоматизованих телефонних станцій, телефони, фак­си, копіювальна техніка, технічні засоби приготування та транс­портування їжі, пожежні машини на автомобільному й кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, техніч­ні засоби служби ПММ, пральні та швейні машини, холодильни­ки, пилососи і т. ін.

Транспортні засоби:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного тран­спорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрези­ни, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомо­білі вантажні та легкові, причіпи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі і т. ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сани тощо);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, мотороле­ри, велосипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного транспорту;

6) запасні частини до транспортних засобів, які згідно зі своєю вартістю за одиницю (комплект) належать до основних засобів.

Інструменти, приладдя та інвентар:

1) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці за­гального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні, удар­ні, натискувальні та ущільнювальні знаряддя ручної праці, зо­крема ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря і т. ін. (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду при-

строї для оброблення матеріалів, здійснення монтажних робіт і т. ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встанов­лення двигунів та для прокручування карданного вала на автомо­білях тощо);

2) виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо); обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічно­го значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (на­приклад, світлокопіювальні рами тощо);

3) господарський інвентар — предмети конторського та гос­подарського облаштування, крнторське обладнання, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машинки, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні й нумерувальні апа­рати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший госпо­дарський інвентар, а також предмети протипожежного значен­ня — гідропульти, стендери, драбини ручні і т. ін.;

4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (пере­творення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких і газоподібних речовин до споживача, спеціалізовані споруди систем зв'язку.

Робочі та продуктивні тварини:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (зо-I крема транспортні та спортивні коні, інші транспортні тварини);

2) продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плід-Циики, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники | та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне ^утримання, верблюди-плідники й матки (неробочі), олені — || матки й самці (рогачі), кнури та свиноматки, вівцематки, кози, |ібарани і т. ін.;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо).

Багаторічні насадження:

1) штучні багаторічні насадження незалежно від їхнього віку; .

2) плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озе­ленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у ^парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових Цбудинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні наса­дження та ін.;

3) штучні насадження ботанічних садів та інших науково-до­слідних установ і навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження.

Інші основні засоби:

1) сценічне — постанови! засоби вартістю понад Югрн за одиницю (декорації, меблі та реквізити, бутафорії, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

2) документація з типового проектування незалежно від вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски, стрічки, касети та інші активи, що належать до фільмофонду установи.

Інші необоротні матеріальні активи становлять другу од­нойменну підгрупу матеріальних необоротних активів. До їх складу належать:

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок:

1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини й народного побуту та експонатів наукового, історичного й технічного значення, які об­ліковуються в порядку, установленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогіч­них установах незалежно від їхньої вартості.

Бібліотечні фонди— наукова, художня, навчальна літера­тура, спеціальні види літератури та інші видання.

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

1) знаряддя риболовлі (трали, неводи, сіті тощо);

2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного й масового виробництва певних виробів або для вико­нання індивідуальних замовлень);

4) предмети виробничого значення вартістю до 500 грн за одиницю (комплект) — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які можуть бути віднесені до робочих машин (світло­копіювальні рами тощо);

5) предмети, призначені для видачі напрокат;

6) господарський інвентар вартістю до 500 грн за одиницю (комплект)— предмети конторського й господарського облаш­тування, конторське обладнання, переносні бартери, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машинки, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні й нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним облад­нанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший госпо­дарський інвентар, а також предмети протипожежного значен­ня — гідропульти, стендери, драбини ручні і т. ін.;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більш як один рік, а вартість за одиницю не перевищує 500 грн — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники і т. ін.

Білизна й постільні речі:

1) білизна (сорочки, халати),

2) постільні речі та постільна білизна (матраци, подушки, ковд­ри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, паль­та, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

Тимчасові нетитульні споруди:

1) тимчасові нетитульні споруди, пристосування та пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівель­но-монтажних робіт;

2) сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі в лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пил­козаточувальні майстерні, бензозаправки тощо).

Природні ресурси: мінеральні копалини, нафтові свердло-| вини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівель-I ного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджет-I ній установі.

: • Інвентарна тара: інвентарна тара тривалого використання | для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для | здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рід-|ких і сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шафи |торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

Матеріали довгострокового використання для наукових |ділей: матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші ||Втруктурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для Цйауково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або рривалий час, а також матеріали, що є об'єктами наукових дослі-|ржень; в установах культури дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації та ремонту видань мистецтва, музейних ціннос­тей і пам'яток архітектури.

Необоротні матеріальні активи спеціального призначен­ня: необоротні матеріальні активи, що мають специфічне при­значення та обмежене застосування лише в певних галузях.

Нематеріальні активи являють собою активи, що не ма­ють фізичної і/або матеріальної форми й використовуються в процесі господарської та адміністративної діяльності устано­ви більш як один рік. До складу цих активів належать авторські та суміжні права:

' права на літературні твори;

права на музичні твори;

програми для електронно-обчислювальних машин;

бази даних тощо;

інші нематеріальні активи.

Інші нематеріальні активи охоплюють:

1) права користування природними ресурсами— право ко­ристування надрами, іншими ресурсами природного середови­ща, геологічною та іншою інформацією про природне середо­вище тощо;

2) права користування майном — право користування земель­ною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо;

3) права на знаки для товарів і послуг — товарні знаки, торго­ві марки, фірмові назви тощо;

4) права на об'єкти промислової власності — право на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо;

5) гудвіл — перевищення вартості придбання над часткою по­купця у справедливій вартості придбаних активів;

6) інші нематеріальні активи — право на провадження діяль­ності, використання економічних та інших привілеїв тощо.

Як уже зазначалося, розглянуте групування є основним у кла­сифікаційній схемі необоротних активів. Саме на ньому базується поділ рахунків і субрахунків, що становлять класі. Необоротні активи.

Залежно від ступеня використання в діяльності активи поді­ляють на такі, що діють, такі, що перебувають у запасі, і такі, що не діють. До таких, що діють, необоротних активів належать об'єкти, які використовуються в господарській та адміністратив­ній діяльності. Необоротні активи, які перебувають у запасі, при­значені для заміни тих, що діють, на час ремонту, модернізації чи вибуття. Необоротні активи, які не діють, це зайві об'єкти, не ви­користовувані в установі, а також інші необоротні активи, які з • тих чи інших причин не діють.

Щодо бухгалтерського обліку необоротних активів ідентифікують такі види вартості:

| • балансову;

і • первісну;

{ відновлювальну.

Балансова вартість це вартість, за якою необоротні активи включаються до балансу після віднімання суми нарахованого зносу.

Під первісною вартістю розуміють вартість, що історич­но склалася, тобто собівартіств за фактичними витратами на при­дбання, спорудження та виготовлення необоротних активів.

Відновлювальна вартість являє собою первісну вартість, змінену внаслідок переоцінювання.

Первісну (відновлювальну) вартість необоротних активів змі­нюють у разі індексації їхньої первісної вартості, а також у разі добудівлі, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації від­повідних об'єктів та модернізації, яка спричинила додаткове укомплектування необоротних активів.

Отже, головним за­вданням бухгалтерського обліку необоротних активів:

• правильне документальне оформлення і своєчасне відобра­ження в облікових реєстрах надходження необоротних активів, їх Внутрішнього руху та вибуття;

• правильне обчислення та відображення в обліку суми зносу необоротних активів та видатків, пов'язаних з їх ремонтом;

• точне визначення результатів ліквідації зазначених об'єктів обліку;

• контроль за збереженням та ефективним використанням кож­ного з об'єктів необоротних активів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.