Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
680656_DA352_bondarenko_o_v_informaciyni_sistem...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
5.74 Mб
Скачать

108

Міністерство освіти і науки україни національний лісотехнічний університет україни

кафедра обліку та аудиту

Інформаційні системи і технології в обліку

Конспект лекцій

ЛЬВІВ-2010

УДК 303.064:657

ББК 65. 052.228.5(2)

Б 61

Розглянуто та рекомендовано до друку рішенням кафедри обліку та аудиту (протокол №6 від “17” грудня 2007 р.) та методичною радою економічного факультету Національного лісотехнічного університету України (протокол №10 від “25” грудня 2007 р.)

Бондаренко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Конспект лекцій.– Національний лісотехнічний університет України, 2010. - 200 с.

Укладачі: Бондаренко О.В., асистент кафедри обліку та аудиту Національного лісотехнічного університету України

Рецензенти: Шевчук В.Р, к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту Національного університету ім. Івана Франка

Шутка С.Є., к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту Національного лісотехнічного університету України

З

МІСТ

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою

1.1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості та зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО),

їх роль в управлінні економічним об’єктом.

1.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку

в умовах автоматизованого оброблення даних.

1.4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку

1.5. Загальна характеристика та класифікація інформаційних систем обліку

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ

2.1. Економічна інформація, її види та властивості.

2.2. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

2.3. Система класифікації та кодування економічної інформації.

2.4. Єдина система класифікації та кодування.

2.5. Штрихове кодування інформації.

ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація.

3.2. Обчислювальні системи та мережі.

3.3. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні.

3.4. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО).

3.5. Інструментальні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Поняття та зміст інформаційного забезпечення ІС обліку.

4.2. Характеристика позамашинної інформаційної бази.

4.3. Уніфікація та стандартизація документації.

4.4. Машинна інформаційна база.

4.5. Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи.

ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ

5.1. Принципи створення та функціонування ІСО

5.2. Організація робіт зі створення інформаційних систем обліку.

Стадії та етапи робіт зі створення та впровадження ІСО.

5.3. Характеристика та типи облікових задач, що підлягають автоматизації. вихідної інформації.

5.5. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованого оброблення даних.

5.6. Основні види ризику, пов’язані з автоматизацією обліку.

ТЕМА 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  1. Робота з довідником „Необоротные активы/ Необоротні активи”.

  2. Придбання основного засобу. Робота з довідником „Інвестиції”.

  3. Введення основного засобу в експлуатацію.

  4. Нарахування амортизації.

6.6. Модернізація основного засобу.

6.7. Вибуття основного засобу.

ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

7.1. Робота з довідником „Номенклатура/ Номенклатура”.

7.2. Робота з довідником „Места хранения/ Місця зберігання”.

7.3. Введення залишків ТМЦ.

7.4. Ведення обліку ТМЦ.

7.4.1. Реєстрація замовлення. Документ „Счет входящий”.

7.4.2. Оприбуткування ТМЦ. Документ „Приходная накладная”.

7.4.3. Повернення ТМЦ постачальнику.

ТЕМА 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

8.1. Робота з довідником „Сотрудники/ Співробітники”.

8.2. Робота з довідником „Налоги и отчисления/ Податки і відрахування”.

8.3. Нарахування та виплата авансу.

8.4. Нарахування заробітної плати.

8.5. Виплата заробітної плати.

ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

  1. Робота з довідниками „Места хранения/ Місця зберігання” і „Номенклатура”.

9.2.Робота з довідником „Состав продукции/ Склад продукції”.

9.3. Оприбуткування готової продукції на склад, розрахунок її собівартості та відпускної ціни.

9.4. Облік реалізації продукції.

ТЕМА 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

  1. Надходження грошових коштів у касу. „Приходный кассовый ордер/ Прибутковий касовий ордер”.

10.1.1. Вкладка „Основные/ основні”. Верхня частина документа.

10.1.2. Група реквізитів „Аналитика/ Аналітика”.

10.1.3. Група реквізитів „Касса, сумма/ Каса, сума”.

10.1.4. Робота з довідником „Счета нашей фирмы/ Рахунки нашої фірми”.

10.1.5. Група реквізитів „Реквизиты ордера/ Реквізити ордера”.

10.1.6. Вкладка „Дополнительно/ Додатково”.

  1. Видача грошових коштів з каси. „Расходный кассовый ордер/ Видатковий касовий ордер”.

10.3. Формування звіту „Кассовая книга/ Касова книга”.

10.4. Формування документа „Платежное поручение/ Платіжне доручення”.

10.5. Формування документа „Банковская выписка/ Банківська виписка”.

10.6. Формування документа „Авансовый отчет/ Авансовий звіт”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.