Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
999.94 Кб
Скачать

Додаткова

 1. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — [див. статті: Корнієнко А.П. і Патоки В.В.; Голобуцького П.В. і Жлудько Є.М.; Лупандіна І.М., Загуменної В.В., Швецової-Водки Г.М.].

 2. Бодике М. Память нации // Б-ка. — 1993. — № 2. — С. 31—33.

 3. Белл Б. Память нации: О проблемах нац. библиогр. // Б-ка. — 1993. — № 3. — С. 50—52.

 4. Левин Г.Л. Национальная библиография: Структура. История. Перспективы // Мир библиогр. — 1998. — № 1. — С. 16—18.

 5. Муратов А.Л., Семеновкер Б.А. Будущее государственной библиографии в свете сессии ИФЛА // Сов. библиогр. — 1991. — № 6. — С. 128—134.

 6. Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. — К., 1980. — С. 140—152, 6—11, 46—51, 93—98.

 7. Семеновкер Б.А., Хлюпин В.И. Совещание по вопросам эффективности государственной библиографии [14—15 мая 1985 г.] // Сов. библиогр. — 1985. — № 5. — С. 75—78.

 8. Опыт и проблемы государственной библиографии: По материалам Всесоюз. совещ. [20—22 нояб. 1985 г.].— М.: Книга, 1986. — 32 с. — (Изд. дело: Передовой производств. опыт: Обзор. информ. / Всесоюз. кн. палата. Информпечать; Вып. 3).

 9. Загуменна В. Бібліографічна реєстрація в сучасній Україні // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 11. — С. 5—7.

 10. Неліпа Г. Обов’язковий примірник видань друку як основа державної бібліографії та статистики друкованого слова // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 11. — С. 19—20.

 11. Погорєлов В. Сторінки історії бібліографування “патріотики” в Україні (1923—1975 рр.) // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 7. — С. 5—7.

 12. Неліпа Г. Довідник “Друковані та електронні засоби масової інформації України” // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 1. — С. 16—17.

 13. Гитер Д.М., Лавринович М.Б. Национальная библиография на CD-ROM // Мир библиогр. — 1998. — № 4. — С. 2—3.

Література до 2-го розділу основна

 1. Патока В. До проблеми створення українського бібліографічного репертуару // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 1/2. — С. 9—10.

 2. Чекмарьов А.О., Жданова Р.С. Український бібліографічний репертуар: питання методики та організації // Бібл. вісн. — 1993. — № 1/2. — С. 21—23.

 3. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан // Вісн. Кн. палати. — 1999.— № 5. — С. 10—11.

 4. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — [Див. cтатті: Корнієнко А.П. і Патоки В.В., Кононенко В.О., Лой В.М., Романюка М.М.].

 5. Вовченко І.О. Створення бібліографічного репертуару книг України — важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство і бібліогр.: Наук.-метод. зб. / Харк. держ. ін-т культури. — X., 1992. — Вип. 31. — С. 94—101.

ДОДАТКОВА

 1. Омельчук В. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібл. вісн. — 1995. — № 5. — С. 5—9.

 2. Вовченко І.О. Ю.О. Меженко і ретроспективна національна бібліографія України // Культура України: історія і сучасність: Респ. наук.-теорет. конф., 26—28 жовт. 1992: Тези доп. / Харк. держ. ін-т культури. — X., 1992. — С. 287—290.

 3. Гуменюк М.П. Підсумки необхідні: До проблеми створення повної бібліографії української книжки // Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 87—91.

 4. На шляху до створення репертуару української книжки / АН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Львів. від. Археогр. коміс. — Л., 1991. — 60 с. [Див. С. 3—8, 10—19].

 5. Федотова О., Сенько П. До історії підготовки багатотомного бібліографічного покажчика “Українська радянська книга, 1917—1972” // Вісн. Кн. палати. — 1999. —№ 8. — С. 33—36.

 6. Состояние и тенденции развития общей ретроспективной библиографии и библиографического обслуживания специалистов в универсальных научных библиотеках: Вопр. библиографоведения: Сб. науч. тр. / ГБЛ. — М., 1983. — С. 3—114.

 7. Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: Доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. 25—26 серп. 1995 р. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. — Л., 1996. — [Див. ст.: Г.М. Швецової-Водки, Л.І. Ільницької, М.М. Романюка].

 8. Український бібліографічний репертуар (1798—1923): Метод. рек. на допомогу складанню / Нац. парлам. б-ка України; Авт.-складач Р.С.Жданова. — К., 1999. — 104 с.

 9. Гольденберг Л. Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 9. — С. 16—18.

 10. Жданова Р. Ще раз про український бібліографічний репертуар // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 1. — С. 9—11; № 2. — С. 6—8.

 11. Жданова Р. Бібліографічні посібники — одне із джерел інформації про українську книжку // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 5—7.

 12. Лутовинова В. Покажчик “Україномовна книга” [Нац. парлам. б-ки України] // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 3. — С. 17—20.

 13. Загуменна В. До створення репертуару української книги // Бібл. вісн. — 1997. — № 3. — С. 33—34. — Рец. на кн.: Україномовна книга, 1798—1916 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 1996. — Вип. 1. 1798—1885. — XXXVI, 219 с.

 14. Буран В. Обличчям до української преси // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 5. — С. 14—16.

 15. Левин Г.Л. Репертуар русской книги: взгляд 70 лет спустя // Библиогр. — 1999. — № 1. — С. 20—26.

 16. Леликова Н.К., Левин Г.Л. Библиография России: проблемы, задачи, решения // Мир библиогр. — 1998. — № 3. — С. 7—12.

 17. Егорнова Л.А. О “Сводном каталоге русской книги 1826—1917 гг.” // Мир библиогр. —1998. — № 2. — С. 31—35.

 18. Соколинский Е. Три книги в одном переплете: Свод отечеств. периодики [Сводный каталог сериальных изданий России, 1801—1825. — СПб., 1997] // Мир библиогр. — 1998. — № 3. — С. 63—66.

 19. Немировский Е.Л. У истоков славянского книгопечатания: [О “Сводном каталоге славянских старопечатных книг XV—XVII вв.”] // Мир библиогр. — 1999. — № 1. — С. 22—27.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.