Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
999.94 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Г. Швецова-Водка

Бібліографічні ресурси України:

загальна характеристика

Навчальний посібник

Рівне — 2000

УДК 010 (075.8)

ББК 78.5 я73

Ш 35

Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : РДГУ, 2000. — с.

ISBN 966-7308-82-0

Охарактеризовано сучасний стан основних видів бібліографії: їх призначення, завдання, організаційну структуру, теоретичні та методичні проблеми, систему бібліографічних посібників. Навчальний посібник призначається для вивчення курсу “Загальне бібліографознавство”.

Рецензенти:

Кушнаренко Наталія Миколаївна, декан факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури, доктор педагогічних наук, професор;

Слободяник Михайло Семенович, директор Центральної наукової сільсько-господарської бібліотеки Української академії

аграрних наук, доктор історичних наук.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2000 р. № 2/331).

ISBN 966-7308-82-0 © Г.М. Швецова-Водка, 2000

Передмова

Даний навчальний посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів 3-го рівня акредитації, що навчаються спеціальності “Бібліотекознавство і бібліографія”. Він відповідає навчальній програмі курсу “Загальне бібліографознавство”, підготовленій автором даного посібника (К., 1996), зокрема, другому розділу даної програми. Посібник, що відбиває зміст першого розділу, був виданий раніше (Рівне, 1995).

Якщо в першому посібнику розглядалися переважно питання теорії бібліографії, то даний посібник присвячений характеристиці стану бібліографії, її організаційної та видової структури, документальних результатів практичної бібліографічної діяльності, тобто всього того, що можна об’єднати поняттям “бібліографічні ресурси”.

Бiблiографiчнi ресурси є важливою складовою бiблiотечно-iнформацiйних ресурсiв. Найбiльш розповсюдженим є розумiння "бiблiографiчних ресурсiв" як сукупностi бiблiографiчних посiбникiв, що є результатом бiблiографування i засобом бiблiографiчного обслуговування. Синонiмом "бiблiографiчних ресурсiв" у цьому тлумаченнi є "бiблiографiчна продукцiя", тобто документально зафiксована бiблiографiчна iнформацiя. Такий пiдхiд консолiдується з розумiнням "iнформацiйного ресурсу" як ресурсу, що складається із знань, тобто соцiо-психологiчного продукту, на вiдмiну вiд "матерiальних ресурсiв", до яких належать знаряддя працi, будiвлi i т.п. Оскiльки повiдомлення фiксуються в документах, то логiчним є й визначення, зафiксоване в Законi України "Про Нацiональну програму iнформатизацiї" про те, що iнформацiйний ресурс — це "сукупнiсть документiв в iнформацiйних системах (бiблiотеках, архiвах, банках даних тощо)". Бiблiографiчнi ресурси теж являють собою певнi документовані знання, а саме — знання про документи, зiбранi, проаналiзованi, синтезованi, пiдготовленi для передачi споживачам у виглядi документально фiксованої бiблiографiчної iнформацiї.

Iнший пiдхiд до розумiння "бiблiографiчних ресурсiв" зводиться до того, що цим термiном позначають все, що забезпечує бiблiографiчну дiяльнiсть в усiх її видах, тобто не тiльки інформаційні ресурси у виглядi документально фiксованої бiблiографiчної iнформацiї, а й умови створення цих ресурсiв, практичну дiяльнiсть iнформацiйних установ, теоретико-методичнi розробки, що сприяють створенню бiблiографiчної iнформацiї, кадровi та матерiально-технiчнi ресурси i т.д.

Враховуючи обидва пiдходи, вважаємо за доцiльне при характеристицi бiблiографiчних ресурсiв першочергову увагу придiляти iснуючiй системi бiблiографiчних посiбникiв рiзноманiтних форм, видiв i жанрiв, що забезпечує суспiльство бiблiографiчною iнформацiєю для задоволення рiзних iнформацiйних потреб (наукових, професiйно-виробничих, освiтнiх, самоосвiтнiх тощо).

Говорячи про бiблiографiчнi ресурси України, маємо на увазi, перш за все, документальнi результати бiблiографiчної дiяльностi установ i громадян України, незалежно вiд форми та жанру пiдготовленої бiблiографiчної iнформацiї. Крiм того, необхiдною складовою бiблiографiчних ресурсiв України мають бути бiблiографiчнi посiбники про Україну (враховуючи рiзнi аспекти її сучасного життя чи iсторiї), пiдготовленi i опублiкованi за межами нашої країни. I, нарештi, до складу бiблiографiчних ресурсiв України треба, на наш погляд, зарахувати джерела бiблiографiчної iнформацiї будь-якого змiсту, створенi за кордоном України, але доступнi для користування її громадянам завдяки комплектуванню фондiв бiблiотек iноземними джерелами чи шляхом прямого доступу через телекомунiкацiйнi системи.

Бібліографічні ресурси України на сучасному етапі являють собою складну структуру, яка поєднує діяльність усіх бібліографічних центрів України та їх продукцію з тими бібліографічними виданнями, що залишилися від часів існування Радянського Союзу, коли значна частина бібліографічних посібників готувалася і видавалася центрами так званого всесоюзного рівня, які інформували про видання всіх республік Союзу або для всіх республік. Разом вирішувалися певні питання теорії і методики бібліографії, розмежування у створенні бібліографічних посібників певного змісту. Тому для характеристики сучасного стану бібліографічних ресурсів України доцільно розглядати всю бібліографічну продукцію, що представляє той чи інший вид бібліографії, незалежно від її походження. Разом з тим склад бібліографічних ресурсів окремих видів бібліографії на сучасному етапі залежить від темпів оновлення цих ресурсів, що обумовлюються специфікою кожного виду.

У посібнику подається характеристика головних видів бібліографії, що виділяються за суспільним призначенням, а також особливого виду — бібліографії бібліографії. Характеристика кожного виду бібліографії включає такі питання як: теоретичні (у тому числі термінологічні) проблеми визначення даного виду; його цільове та читацьке призначення, завдання, організаційні центри, структура системи бібліографічних посібників. Останнє питання розглядається із врахуванням наявності бібліографічних посібників різного галузевого змісту, але при характеристиці окремих посібників перевага надається виданням універсального та багатогалузевого характеру.

Питання історії того чи іншого виду бібліографії висвітлюються побіжно, наскільки це потрібне для характеристики сучасних бібліографічних ресурсів. Історія розвитку того чи іншого виду бібліографії в даному посібнику не розглядається, тому що їй присвячується окремий курс. Подаються лише скорочені головні відомості про зародження певного виду бібліографії та головні джерела, що зберігають своє довідкове значення.

Даний навчальний посібник, як і курс загального бібліографознавства в цілому, не може замінити собою систему бібліографічних дисциплін і відповідних навчальних посібників. Тут подаються тільки початкові знання з перелічених напрямків бібліографічної науки, тому що загальне бібліографознавство — це пропедевтичний курс, який повинен підготувати студентів до майбутнього поглибленого вивчення окремих аспектів бібліографознавства чи напрямів бібліографічної діяльності.

Усвідомлюючи той факт, що характеристика сучасних бібліографічних ресурсів не може бути усталеною, тому що ці ресурси постійно оновлюються, все ж таки вважаємо, що головні риси того чи іншого виду бібліографії залишаються незмінними, і це дозволяє виявляти ці риси і характеризувати їх для того, щоб скласти уявлення про сучасний стан бібліографії в Україні в цілому.

Виклад матеріалу в посібнику обмежений обсягом і завданнями курсу загального бібліографознавства. Більш поглиблені знання студенти можуть отримати, готуючись до семінарських занять з відповідних тем і вивчаючи літературу, перелік якої подається в кінці посібника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.