Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
999.94 Кб
Скачать

§ 6.3. Основні джерела універсальної бібліографії бібліографії

Джерела бібліографії бібліографії, тобто покажчики БП, створюють велику систему, яка може бути розглянута в різних аспектах (змістовому, організаційному, функціональному, жанровому і т.д.).

У галузевих навчальних бібліографічних курсах обов’язково розглядаються галузеві покажчики БП, тому зараз ми не будемо їх характеризувати.

Зосередимо увагу на універсальних покажчиках БП, які відбивають бібліографічні посібники з усіх або багатьох галузей знань. За хронологічною ознакою вони можуть бути поділені на поточні та ретроспективні покажчики бібліографічних посібників .

§ 6.3.1. Поточні універсальні покажчики бібліографічних посібників

Поточний державний бібліографічний облік неперіодичних видань бібліографічних посібників, що вийшли в Україні, здійснюється в державному бібліографічному покажчику “Літопис книг” поряд з обліком інших неперіодичних видань, у відповідному розділі. Тут можна також дізнатися про бібліографічні посібники, надруковані як частина неперіодичного видання (книги, брошури), але опис таких посібників не відокремлений від описів видань, у яких вони надруковані. В системі посібників поточної державної бібліографії України відсутній покажчик, присвячений суто бібліографічним посібникам.

Функції поточного універсального покажчика БП, які вийшли на території України, виконує видання Національної парламентської бібліотеки України “Бібліотекознавство і бібліографія України : покажчик видань за ... півріччя ... року”, що виходить з 1971 р. (перший випуск — за 1969 р.). Покажчик виходив раніше під назвою “Бібліотекознавство і бібліографія Української РСР”, спочатку без визначеної періодичності, з 1974 р. — двічі на рік.

Цей бібліографічний покажчик обліковує книги та брошури, видані типографським способом або на ротапринті чи ротаторі, а також статті та рецензії з журналів і газет, за змістом присвячені розвитку бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства в Україні. Поряд з літературою з так званою “первинною інформацією” (про розвиток бібліотечної та бібліографічної справи в Україні) обліковуються бібліографічні посібники, видані бібліотеками або науково-інформаційними центрами України, в тому числі неперіодичні, періодичні і продовжувані видання, а також прикнижкові бібліографічні списки чи покажчики, що містять понад 100 назв. Бібліографічні посібники відображені в таких розділах:

 1. У розділі “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство”, в підрозділі “Основні напрямки діяльності бібліотек”, у рубриці “Популяризація літератури”. Тут відображені тільки рекомендаційні БП, переважно методико-бібліографічні матеріали, за різними галузями і темами;

 2. У розділі “Бібліографія та бібліографознавство” в підрозділі “Бібліографічні покажчики” — всі інші БП, в рубриках, що відповідають їх змісту або виду.

Отже, покажчик “Бібліотекознавство і бібліографія України” не є суто покажчиком бібліографічних посібників; він виконує цю функцію поряд з іншою — поточним бібліографічним інформуванням про літературу з питань бібліотекознавства і бібліографії. Незважаючи на це, даний покажчик відбиває у сукупному вигляді найзначнішу частину бібліографічної продукції України.

Значний внесок у поточну універсальну бібліографію бібліографії України зробила ЦНБ АН України, яка випускала щорічники: “Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками АН УРСР” (з 1971 до 1990 р.), “Довідкові та бібліографічні книжкові видання у фондах бібліотек наукових установ АН України” (з 1973 до 1991 р., останній виданий у 1993 р.).

Поточні покажчики бібліографічних посібників, які надійшли в ту чи іншу бібліотеку або складені бібліотеками міста, видавали також різні бібліотеки України (Харкова, Одеси, Луганська та інші). Наприклад: Зведений каталог бібліографічних списків та покажчиків літератури, підготовлених бібліотеками Харкова за 1994 рік / ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; склад. П. В. Знаменська. — Х., 1995; Нові довідкові, бібліотекознавчі та бібліографічні матеріали : поточ. бібліогр. список / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького. — Херсон, 1996. — Вип. 1—4.

Важливим джерелом поточної універсальної бібліографії бібліографії був щорічник Всесоюзної книжкової палати “Библиография советской библиографии” (БСБ), який виходив з 1946 р. по 1991 р. і виконував функції державного бібліографічного покажчика СРСР (з 1992 р. це видання виходить під назвою “Библиография российской библиографии”, видається Російською книжковою палатою). У ньому відображалися різні форми і жанри БП, що видавалися на території всього Союзу:

 1. окремо видані неперіодичні БП;

 2. періодичні бібліографічні видання;

 3. внутрішньокнижкові та внутрішньожурнальні бібліографічні покажчики, списки та огляди;

 4. прикнижкові та пристатейні списки обсягом не менше 100 назв;

 5. історіографічні огляди.

Не обліковувалися в “БСБ” такі бібліографічні матеріали:

 1. методико-бібліографічні матеріали бібліотек;

 2. списки використаної літератури або підрядкові бібліографічні примітки;

 3. списки рекомендованої літератури в науково-популярних книгах та брошурах;

 4. списки рекомендованої літератури в навчальних програмах, посібниках, підручниках.

“БСБ” і в наш час є важливим джерелом ретроспективного пошуку не тільки окремо виданих БП, але й багатьох БП, надрукованих у вигляді частини видання, неперіодичного або періодичного, у тому числі тих БП, що вийшли на території України або присвячені їй за змістом.

Пошукові можливості “БСБ” полягають у систематичному групуванні (за “Єдиною схемою класифікації літератури для державної бібліографії та книговидання”) і допоміжних покажчиках: іменному, географічному, назв (безавторських робіт) та покажчику колективів, які підготували БП. Бібліографічна характеристика містить бібліографічний опис і анотацію, суто спеціального змісту, яка розкриває обсяг БП та його структуру. Суттєве значення для характеристики розвитку бібліографії мають оглядові статті по видах бібліографії та галузях знань, які вміщувалися в щорічниках “БСБ”.

Складовою частиною поточного обліку БП мають бути покажчики так званих неопублікованих БП, тобто тих, які створені у вигляді бібліографічних списків, покажчиків чи картотек, але залишилися рукописними (чи машинописними або електронними). Такі БП існують, як правило, лише в одному примірнику, який зберігається в тій бібліотеці, яка склала БП. Але у відповідь на запит іншої установи бібліотека може зробити копію та надіслати її замовнику.

Коли в країні створюється єдина система координації роботи із складання БП, визначається одна бібліотека, яка виконує функції координаційного центру. Вона повинна збирати інформацію про неопубліковані БП усіх бібліотек — учасниць координації та інформувати про них у покажчику неопублікованих БП.

Функції універсального центру координації бібліографічної роботи бібліотек виконувала з 1957 по 1973 р. Державна бібліотека СРСР імені В. І. Леніна, яка видавала “Информационный указатель библиографических списков и картотек, составленных библиотеками Советского Союза” універсального змісту. Паралельно виходили покажчики неопублікованих БП галузевого змісту. З 1974 р. видавалися тільки галузеві покажчики неопублікованих БП: “Каталог библиографических указателей по технике, составленных библиотеками СССР” (видавала Державна публічна науково-технічна бібліотека СРСР з 1965 р.); “Сводный каталог библиографических работ, выполненных в Советском Союзе: Естественные и физико-математические науки” (видавала Бібліотека Академії наук СРСР з 1962 р.); “Сводный каталог библиографических указателей и списков, составленных библиотеками и органами информации Советского Союза и стран членов СЭВ по сельскому хозяйству” (Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека, з 1974 р.); “Указатель библиографических пособий по медицине и здравоохранению” (Всесоюзний науково-дослідний інститут медичної і медико-технічної інформації і Державна центральна наукова медична бібліотека).

Зараз в Україні є потреба у створенні державного координаційного центру роботи бібліотек у галузі бібліографування, тобто — створення БП. У функції такого центру має увійти й облік усіх неопублікованих БП та інформування про них у покажчику БП.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.