Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педпрактика 5.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
325.12 Кб
Скачать

2.1.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів зі шкільного курсу математики

Рівні засвоєння (діяльності)

Бали

Критерії оцінювання рівня засвоєння (діяльності)

І рівень — початковий (ознайомлення, або рецептивний)

1

Учень може впізнати окремі математичні об'єкти (цифри, натуральні, додатні, від'ємні числа, дріб звичайний і десятковий, найпростіші геометричні фігури, дії над раціональними числами, алгебраїчними виразами тощо), прочитати і записати натуральне, раціональне і дробове число, алгебраїчний вираз, формулу, зобразити найпростіші геометричні фігури, виконає арифметичні дії тощо. Учень може впізнати і ствердно відповісти на запитання чи є пред’явлений йому об’єкт тим, про який йде мова.

2

Учень може розпізнати один з кількох запропонованих математичних об'єктів (символів, виразів, арифметичних дій, геометричних фігур), виділивши його серед інших, виконати однокрокові дії з раціональними числами, найпростішими алгебраїчними виразами

3

Учень може співвіднести дані або словесно описані математичні об'єкти з їх характеристиками, пояснити розв'язання простої арифметичної задачі.

II рівень — середній (відтворення, або репродуктивний)

4

Буквальне (дослівне) відтворення. Учень може відтворити словами, близькими до тексту підручника, означення математичних термінів, правил, пояснити виконання арифметичних та алгебраїчних дій, назвати елементи кола, трикутника, паралелограма, трапеції, многогранників і круглих тіл тощо, повторити за зразком математичну операцію, дію в тому вигляді і в тій послідовності, в якій вони були подані в процесі навчання або в підручнику.

5

Учень може дослівно відтворити формулювання означень математичних термінів, теорем, ознак, правил виконання арифметичних та алгебраїчних дій, ілюструючи їх прикладами з пояснень учителя або підручника, пояснити за допомогою вчителя розв'язування одно-, двокрокові вправи на обчислення за даними формулами, текстових задач.

6

Учень може відтворити формулювання означень математичних термінів, теорем, ознак, правил виконання арифметичних та алгебраїчних дій, ілюструючи їх власними прикладами, пояснити самостійно розв'язування одно-, двокрокових вправ на обчислення за формулами, текстових задач.

III рівень — достатній (конструктивний)

7

Учень може застосовувати означення математичних термінів, правила арифметичних та алгебраїчних дій у стандартних ситуаціях, знає залежності між лінійними і кутовими елементами геометричних фігур, певною мірою контролює власні навчальні дії, наводить власні приклади на підтвердження математичних міркувань.

8

Учень може під керівництвом учителя зіставляти, узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію, формулювати основні властивості геометричних фігур, в цілому самостійно застосовувати їх на практиці, контролює власну діяльність, під керівництвом учителя виправляє помилки і може аргументувати математичні міркування та розв'язування завдань.

9

Учень вільно володіє вивченим матеріалом, у тому числі й застосовує його на практиці, самостійно розв'язує задачі й вправи в стандартних ситуаціях, виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи для обґрунтування математичних міркувань і висновків, може пояснити за допомогою вчителя розв'язування завдань підвищеного рівня складності.

IV рівень —високий (творчий)

10

Учень виявляє творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його логічні й достатньо обґрунтовані, може з не зовсім повним обґрунтуванням пояснити розв'язування завдань підвищеного рівня.

11

Учень може вільно висловити власні міркування і переконливо аргументувати їх. визначає порядок особистої навчальної діяльності, самостійно оцінює її результати, знаходить джерела інформації і використовує їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, вміє з достатнім обґрунтуванням доводити теореми, пояснювати розв'язування завдань підвищеного рівня.

12

Учень виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили на основі глибоких і міцних знань, вміє самостійно здобувати знання та доводити теореми, властивості, може самостійно пояснити розв'язування будь-якого завдання підвищеного рівня, виконати його з повним обґрунтуванням.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.