Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заняття 15.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
212.99 Кб
Скачать

Питання для роздумів

1. У чому полягала роль Києво-Могилянської Академії в національному Відродженні України? Яке історико-педагогічне значення роботи цього закладу у період XVI-XVIII ст.?

2. Що дала унія українському народові та шкільництву України?

3. В уніатських школах, на відміну від єзуїтських і латинських, навчання проводилося українською мовою. Чому ж тоді уніатські школи не користувалися пошаною серед українського населення?

4. Реформація і Україна: які лінії впливу можете навести?

5. Які головні ознаки національного виховання періоду Українського Відродження XVI-XVII ст. Ви можете виділити?

Література для обов’язкового конспектування

      1. “Статут Львівської братської школи” (1586).

Завдання для всіх студентів:

 1. Заповнення блок-схем у зошитах для практичних занять.

 2. Конспектування творів класиків педагогіки у зошитах для конспектування першоджерел.

 3. Участь у проведенні заняття на рівні відповідей на запитання.

Індивідуальні завдання:

1. Підготовка та проведення експрес-контролю (з використанням тестових завдань). В експрес-контроль обов’язково включаються питання для самостійного опрацювання.

2. Підготовка та проведення опитування студентів групи:

 • підготовка та застосування наочності (портрети педагогів, малюнки, фото тощо);

 • застосування логічної схеми;

 • наявність проблемних запитань.

3. Підготовка презентації з певного питання (презентація повинна мати не менше 5 слайдів; включає розробку блок-схеми, тестових завдань, кросвордів, творчих завдань, підготовку наочності тощо). Матеріал здається в електронному вигляді.

Заняття № 10. Школа в Україні періоду Відродження (хvі – сер. Хvііі ст.) План заняття:

 1. Система виховання козацької молоді. Діяльність козацьких шкіл в Україні (полкові, січові, музичні).

 2. Педагогічні погляди Г. Сковороди.

 3. Освітні реформи в Україні в кінці XVІІІ на початку XІX ст. Статути університетів. Виховні будинки у Росії та Україні у ІІ-ій пол. XVІІІ ст.

 4. Суспільно-педагогічний рух в Україні середини XIX ст. Питання дошкільного виховання у суспільному русі 60-х рр.. ХІХ ст.

Література для обов’язкового конспектування

Г.Сковорода «Вдячний Єродій», «Байки харківські».

Питання для самоконтролю

1. В чому проявлялись принципи демократизму і гуманізму у навчально-виховному процесі братських, січових і козацьких шкіл?

2. Які основні риси козацької педагогіки?

3. Що собою являє “Козацька читанка”?

4. Які типи шкіл існували в Запорізькій Січі? Охарактеризуйте їх.

5. Які основні риси козацької педагогіки? Розкрийте їх.

6. Яких Ви знаєте видатних учених, освітніх діячів епохи українського Відродження? У чому полягав їх внесок в українську педагогіку?

7. Що Ви знаєте про навчальну літературу епохи українського Відродження?

Питання для роздумів

1. Яку роль відігравав український національно-визвольний рух, зокрема козацький, у розвитку школи і педагогіки?

2. Які традиції навчання і виховання періоду українського Відродження XVI – XVII ст., на Вашу думку, необхідно творчо застосовувати в сучасній школі і педагогіці?

3. Які ідеї козацької педагогіки можна використати для створення сучасної системи національного виховання в Україні? Чому?