Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачник з фізики 2 к.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.66 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирський технологічний коледж

"Затверджую"

заступник директора

з навчальної роботи

____________ І.І. Бондар

"____" ___________ 2011 р.

Фізика (електрика)

Збірник завдань для практичних робіт (ІІІ-семестр)

для студентів ІІ курсу спеціальності 5.05010301

"Розробка програмного забезпечення"

Житомир 2011

Збірник завдань для практичних робіт з фізики для студентів спеціальності 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення".

У збірнику наведено основні завдання для практичних робіт з усіх тем (і навіть окремих лекцій) курсу фізики (електрика) для підготовки до тематичного контролю знань студентів з цих тем та деякі методичні рекомендаціїї щодо їх виконання.

Перед завданнями з кожної теми наведено теоретичні відомості з цієї теми у вигляді формулювань основних понять, одиниць вимірювання фізичних величин та формул. Також в збірнику є завдання для домашніх самостійних робіт з двох тем – "Статичне електричне поле" та "Закони постійного струму". Ці контрольні роботи є засобом самоконтролю для студентів та контролю з боку викладача за процесом набуття студентами навичок практичного застосування теоретичних знаннь до розв’язування фізичних задач.

Укладач Копетчук В.Б., викладач фізики вищої категорії Житомирського технологічного коледжу.

Методичні вказівки розглянуто і схвалено цикловою комісією фізико-математичних дисциплін.

Протокол №____ від "_____" ______________2011 р.

Голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін:

_________________Кусик В.С.

Голова випускаючої циклової комісії: ___________ Максименко М.О.

Розділ №1 Електростатика

Лекція №1. Електричний заряд. Закон Кулона.

Електричний заряд - це внутрішня властивість тіл або частинок, яка характеризує їх здатність до електромагнітних взаємодій.

Одиниця електричного заряду - кулон (Кл) - електричний заряд, який проходить через поперечний переріз провідника при силі струму 1 А за час 1 с.

Існує елементарний (мінімальний) електричний заряд

е = 1,6∙10-19 Кл.

Носій елементарного від’ємного заряду - електрон (me = 9,11∙10-31 кг).

Носій елементарного позитивного заряду - протон ( mp = 1,67∙10-27 кг).

Закон дискретності:

Закон збереження заряду:

Заряд який припадає на одиницю об’єму – це об’ємна густина заряду.

де dq - заряд малого елемента зарядженого тіла об’ємом dV.

Поверхнева густина заряду – це заряд, який припадає на одиницю площі поверхні провідника.

де dq - заряд малої ділянки зарядженої поверхні площею dS.

Лінійна густина – заряд, який припадає на одиницю довжини.

де dq - заряд малої ділянки зарядженої лінії довжиною dl .

Закон Кулона

, де k – коефіцієнт пропорційності :

де -електрична стала.

(табл.)

вак =1

– у середовищі