Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_Плани сем нарських занять МТК 2010.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Загальні методичні рекомендації

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач організує детальний розгляд курсантами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання завдань відповідно до розглядуваних проблем.

Семінарське заняття проводиться за модульно-рейтинговою технологією, яка передбачає максимальну активізацію курсантів, систематичну їхню роботу над засвоєнням змісту навчальної дисципліни і удосконалення педагогічного контролю їх знань.

Участь (неучасть) курсантів у проведені семінарських занять, їх активність, якість підготовки оцінюються в балах за системою критеріїв оцінювання, яка міститься в робочій навчальній програмі. Ці оцінки враховуються при встановленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Підготовку до семінарських занять курсанти здійснюють шляхом виконання домашнього завдання, передбаченого робочою програмою до певних тем. Домашнє завдання виконується письмово у вигляді тез доповіді.

Приступаючи до виконання самостійної роботи у вигляді домашнього завдання курсанту необхідно, в першу чергу, з’ясувати дидактичну основу навчального матеріалу: визначити цілі, розібратися з основними формулюваннями, термінами і поняттями. Після цього самостійно обрати методи досягнення цілей навчання і поопераційно виконати роботу, досягаючи відповідного рівня сформованості знань і умінь. Важливим є й те, що курсант на цьому етапі сам виконує функцію самоконтролю, усвідомлюючи при цьому, що зрештою він тестує свої знання, вміння та навички перед викладачем, отримуючи відповідний рейтинг за бальною оцінкою.

Починати виконувати домашнє завдання рекомендується з відповідей на поставлені теоретичні питання. Для цього необхідно опрацювати рекомендовані та інші джерела. Відповіді на теоретичні питання викладаються тезисно.

За матеріалами рефератів готуються стислі доповіді, які обговорюються на семінарських заняттях або на конференціях чи на наукових гуртках.

Остаточна оцінка успішності курсантів визначається на основі оцінок, отриманих ними на заняттях, за виконання індивідуальних завдань, участь в дослідній роботі та нарахованих в результаті підсумкового контролю.

Перелік семінарських занять та питання для них

  1. Поняття міжнародних транспортних відносин та форми їх правового регулювання (2 год.).

  2. Правові (договірні) форми міжнародного транспортного співробітництва (2 год.).

  3. Правові (інституційні) форми міжнародного транспортного співробітництва (2 год.).

  4. Міжнародні договори з питань автомобільного сполучення (4 год.).

  5. Міжнародні договори з питань залізничного сполучення (2 год.)

  6. Міжнародні договори з питань водного сполучення (4 год.).

  7. Міжнародні договори з питань повітряного сполучення (2 год.).

  8. Міжнародні договори з питань міжнародних поштових та експрес-відправлень (2 год.).

  9. Міжнародні транспортні конвенції та угоди держав-членів Європейського Союзу. (2 год.).

  10. Міжнародні транспортні конвенції та угоди держав-членів Співдружності Незалежних Держав (2 год.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]