Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_kurs1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
99.33 Кб
Скачать

12

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Робоча програма

виробничої (ТЕХНОЛОГІЧНОї) ПРАКТИКИ

курсантів (студентів) ІІІ курсу Академії митної служби України

Затверджено вченою радою

Академії митної служби України

протокол № __ від __ травня 2011 р.

Дніпропетровськ

2011

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Робоча програма

виробничої (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

курсантів (студентів) ІІІ курсу Академії митної служби України

Укладачі: професор кафедри державної служби та митної справи В.В. Ченцов

ст. викладач кафедри державної служби та митної справи В.Г. Ковальов

“УЗГОДЖЕНО”

Проректор з науково-педагогічної роботи та митної підготовки

Є.В. Гармаш

ВСТУП

Практична підготовка курсантів та студентів Академії митної служби України, є невід’ємною складовою підготовки фахівців для митної служби України. Виробнича (технологічна) практика проводиться у митних органах - базах практики, що відповідним чином оснащені, і підпорядковані Державній митній службі України. Строки проведення та бази визначаються наказом Академії митної служби України.

Робочу програму виробничої (технологічної) практики складено з урахуванням вимог Інструкції про проходження практики курсантами, студентами та слухачами Академії митної служби України, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та наскрізної програми практики для відповідних спеціальностей.

Виробнича (технологічна) практика курсантів та студентів третього курсу Академії митної служби України проводиться протягом трьох тижнів у відділах митного оформлення, організації митного контролю митних органів – баз практики.

Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики курсантів забезпечує кафедра державної служби та митної справи, студентів – відповідні випускові кафедри Академії митної служби України. Безпосереднє керівництво курсантами, студентами під час проходження практики здійснює посадова особа митного органу, що призначена керівником митного органу - бази практики, відповідно до наказу чи розпорядження митного органу.

Для керівників практики пропонується наступна технологія проведення практики:

1 день – знайомство з практикантом, проведення інструкції з техніки безпеки на робочому місці, визначення порядку проходження практики, складання документації;

2 день – знайомство практиканта з основними документами митного органу (положення, структура, звіти);

3-5 день – знайомство практиканта з номенклатурою справ ВМО, порядком ведення та зберігання документів в справах;

6-13 день – участь практикантів під керівництвом керівників практики певних етапах митного контролю та митного оформлення;

14-15 день – підведення підсумків практики, оформлення відповідної документації.

 1. Цілі і завдання практики

Виробнича (технологічна) практика складає особливий цикл навчального процесу, направлений на набуття курсантами, студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін митного спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої службові обов’язки на високому професійному рівні. Практичне ознайомлення з технологією митного контролю та оформлення, відповідно до митних режимів. Вимоги митних органів до документів, що подаються, технічного облаштування зон митного контролю (включаючи митні ліцензійні склади, спеціальні митні зони). Порядок реєстрації суб’єктів ЗЕД.

Курсант, студент Академії митної служби України під час проходження практики зобов’язаний:

 • до початку практики ознайомитись зі змістом та програмою практики;

 • вчасно прибути на митний орган - базу практики, маючи при собі комплект належним чином оформлених документів (направлення на практику, щоденник, індивідуальне завдання, робочу програму практики, тощо);

 • ознайомитись та виконувати правила охорони праці, техніки безпеки та вимоги внутрішнього розпорядку митного органу - бази практики;

 • в повному обсязі та своєчасно виконати завдання на практику (вести щоденник проходження практики, скласти звіт за результатами проходження практики та захистити його).

Керівник практики від Академії митної служби України забезпечує:

 • проведення вихідного інструктажу з техніки безпеки, та про порядок проходження практики;

 • формулює завдання на практику, відповідно до Робочої програми виробничої (технологічної) практики, та забезпечує необхідними документами;

 • інформує курсантів про систему звітності за результатами практики та у складі комісії приймає звіт з практики;

 • за результатами проведення практики подає завідувачу кафедри письмовий звіт, в якому наводяться зауваження та пропозиції щодо удосконалення проходження практики.

Керівник практики від митного органу - бази проходження практики:

 • проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці на робочому місці;

 • забезпечує безпечні умови роботи;

 • здійснює контроль за роботою курсантів (студентів) (контролює правильність виконання завдань, дотримання правил внутрішнього розпорядку, організує ведення табеля відвідування курсантами, студентами бази практики);

 • після закінчення практики надає характеристику на кожного курсанта, студента, в якій проаналізовано: якість виконання завдань, підготовки звіту, загальне відношення курсанта до проходження практики, надає відгук з оцінкою за результатами практики.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]