Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
1.31 Mб
Скачать

О.Г. Михайленко

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ "ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ"

2013

УДК 657

ББК 65.9 (2) 26 М 18

М 18 Михайленко О.Г. Навчальний посібник до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності".– Д.: Видавництво «КИТ», 2013. – 72 с.

У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.

Рекомендовано до друку методичною комісією з напрямів 6.030503, 7. 03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка» (протокол №3 від 25.05.2012 р.)

Навчальне видання

Ольги Геннадіївни Михайленко

Навчальний посібник до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності"

Підписано до друку 18.07.2012 Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк ризографічний. Ум. друк. арк. 4,5 Обл. вид. арк. 12.56

Тираж 100 пр. Зам. № 527

Видавництво «КИТ»

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 4

© Михайленко О. Г., 2013

©ДНУ ім. Олеся Гончара

Загальні положення

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з:

- організації та проведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

 • порядку документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерських регістрів найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;

 • відображення фінансово-господарських процесів та операцій в іноземній валюті в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля України та на підставі первинних документів.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.

  1. Метою самостійної роботи студента є:

 • засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

 • формування самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

 • розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій

До кожної теми дисципліни додаються перелік понять, питання для самостійного вивчення та завдання.

Практичні заняття

Тема 1. Предмет, задачі дисципліни. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

План семінарського заняття

 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та предмет курсу.

 2. Принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Види зовнішньоекономічної діяльності.

 4. О6'єкти та суб’єкти обліку.

 5. Нормативно-правове регулювання обліку міжнародних операцій в Україні.

6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

7. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС|.

8. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів

 1. Сутність міжнародні контракти та порядок їх реєстрації.

10. Правила “ІНКОТЕРМС” та їх застосування при підписанні договору.

11. Вплив умов, визначених правилами "ІНКОТЕРМС" на відображення зовнішньоекономічних операцій в бухгалтерському обліку.

Ключові терміни

Зовнішньоекономічна діяльність − діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована|споруджена| на взаємостосунках між ними, як на території України, так і за її межами.

Зовнішньоекономічний договір −| матеріально оформлена угода двох або більш суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, направлена|спрямоване| на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Базисні умови постачання − систематизована в правилах ІНКОТЕРМС|- сукупність спеціальних умов, що визначають момент переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження|ушкодження| товару від продавця до покупця, регламентують, хто організовує перевезення товару, відвантаження, оплачує витрати щодо страхування товару, виконує|справляє,проводить| його митне оформлення.

Квота експортна (імпортна) − граничний обсяг|обсяг| товарів певної категорії, визначуваний в натуральних і вартісних одиницях, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого|установленого| терміну.

Ліцензування зовнішньоекономічних операцій − комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.

Запитання

1. Які є суб'єкти й об'єкти зовнішньоекономічної діяльності?

2. Які види зовнішньоекономічної діяльності?

3.У чому полягають особливості укладення договорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і квотуванню?

5. Які умови визначаються згідно з правилами ІНКОТЕРМС?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]