Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_Плани сем нарських занять МТК 2010.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
140.29 Кб
Скачать

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Плани семінарських занять

З ДИСЦИПЛІНИ

"МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОНВЕНЦІЇ"

для курсантів (студентів) денного відділення

«Транспортні технології»,

Затверджено

науково-методичною радою

м. Дніпропетровськ

2010

ВСТУП

За короткий термін ВНЗ має сформувати якісно нового фахівця, що потребує кардинальних змін в організації навчального процесу, істотного поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців. Успішно вирішувати ці задачі можна тільки за умови правильного добору навчальних дисциплін. Треба виходити з того, що слухачі вже дістали базову вищу юридичну освіту, тому дублювання змісту засвоєних ними навчальних програм є неприпустимим. Для цього необхідно дотримуватись наступних вимог:

 1. Перш за все конче треба визначити, які саме знання, уміння і навички потрібно формувати після засвоєння курсантами програми базової вищої освіти, щоб забезпечити підготовку фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

 2. У разі потреби поглибити знання з предметів, які уже вивчалися курсантами, і удосконалити на цій основі уміння і навички доцільно використовувати ті дисципліни або спецкурси, які будучи за змістом однорідними з указаними предметами в той же час мають проблемний характер, і їх незасвоєння вимагає від курсанта застосування інтегрованих знань з усієї раніше засвоєної дисципліни.

 3. Введення нових дисциплін здійснюється в строгій відповідності з потребами поглиблення професійної підготовки майбутнього фахівця.

Переліченим вимогам повною мірою відповідає навчальна дисципліна ”Міжнародні транспортні конвенції”, засвоєння програми якої вимагає від слухача застосування інтегрованих знань з таких дисциплін, як «Митне право», «Конституційне право», «Міжнародне право» та «Міжнародне митне право» тощо.

З іншого боку, глибокі знання з дисципліни ”Міжнародні транспортні конвенції” і уміння застосовувати їх на практиці сприятимуть забезпеченню виконання працівниками митних органів своїх професійних функцій, та ефективного захисту людини, її прав і свобод, проголошених Конституцією України, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань.

Міжнародні перевезення – це перевезення вантажу і пасажирів між двома і більше державами різними транспортними засобами (залізничним, автомобільним, повітряним, морським, річковим, трубопровідним транспортом тощо), що виконуються на умовах, установлених в укладених міждержавних договорах та угодах (міжнародних транспортних конвенціях). Характерною особливістю правового регулювання в цій сфері є той факт, що головні питання міжнародних перевезень вирішуються в міжнародних транспортних конвенціях, що містять правові норми, які визначають умови міжнародних транспортних перевезень вантажів та пасажирів і містять вимоги до транспортної документації, встановлюють порядок приймання вантажів до транспортування та видачі в пункті призначення, умови відповідальності перевізника, процедуру подання до нього претензій та позовів.

Вивчення дисципліни сприятиме розумінню специфіки виникнення міжнародних транспортних правовідносин, розумінню процесів формування та розвитку основних видів та форм міжнародного співробітництва між суб’єктами міжнародного транспортного права, надасть курсантам (слухачам) можливість зрозуміти яке місце у зовнішній політиці держав посідає співробітництво з транспортних питань і яку роль міжнародні транспортні відносини відіграють для України.

 1. Мета та завдання

  Метою викладання навчальної дисципліни є опанування певним інструментарієм науки міжнародного транспортного права, дослідження його сутності, особливостей системи джерел та суб’єктів, співвідношення національно-правового та міжнародно-правового регулювання перевезення вантажу і пасажирів, а також вивчення процесів формування і розвитку міжнародно-правових відносин у сфері міжнародних перевезень та їх правового врегулювання міжнародним транспортним правом, визначення ролі міжнародного транспортного права для окремо узятих держав, зокрема і для України, а також для всього міжнародного співтовариства у цілому.

Завданнями вивчення дисципліни є розкриття змісту основних положень міжнародного транспортного права, дослідження ролі міжнародних конференцій, міжнародних міжурядових та міжнародних неурядових організацій у розвитку правового регулювання міжнародних транспортних відносин, аналіз національного законодавства України на відповідність основним положенням багатосторонніх міжнародних транспортних конвенцій та двосторонніх угод з питань перевезення вантажу і пасажирів. Вивчення дисципліни сприятиме розумінню специфіки виникнення міжнародних транспортних правовідносин, розумінню процесів формування та розвитку основних видів та форм співробітництва у сфері міжнародних перевезень між суб’єктами міжнародного права, ролі міжнародних транспортних конвенцій для України.

В результаті вивчення дисципліни курсант повинен:

Знати:

 • історичні передумови виникнення міжнародно-правового регулювання перевезення вантажу і пасажирів між двома і більше державами різними транспортними засобами;

 • поняття та особливості міжнародного транспортного права;

 • характерні риси та види суб’єктів міжнародного транспортного права;

 • перелік джерел міжнародного транспортного права;

 • основні міжнародні транспортні конвенції для різних видів транспортних засобів;

 • форми співробітництва держав з питань міжнародних перевезень;

 • особливості правового регулювання міжнародних транспортних відносин на сучасному етапі розвитку міжнародного права;

 • чинне законодавство України, щодо її участі в процесах міжнародного транспортного співробітництва та дії норм міжнародного транспортного права на її території.

Вміти:

 • користуватися джерелами міжнародного транспортного права;

 • тлумачити та застосовувати положення міжнародних транспортних конвенцій, учасником яких є Україна;

 • надавати юридичні консультації щодо правового регулювання міжнародних перевезень в Україні із застосуванням норм міжнародного транспортного права;

 • встановлювати спільне та відмінне у змісті міжнародного транспортного права та нормативно-правових актах національного законодавства різних держав;

 • характеризувати національне транспортне законодавство з точки зору його відповідності положенням міжнародних транспортних конвенцій;

 • правильно використовувати в практичній діяльності знання набуті під час вивчення навчальної дисципліни „Міжнародні транспортні конвенції”.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]