Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3_Плани сем нарських занять МТК 2010.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
140.29 Кб
Скачать

Література

Основна:

 1. Авчинкин Д. В. Международные перевозки : правовые аспекты перемещения грузов и пассажиров / Д. В. Авчинкин. – Минск : Амалфея, 1999. – 300 с.

 2. Аксьонов І. Я. Єдина транспортна система : Підручник для вузів. – М.: Вища школа, 1991.

 3. Загальний курс та технології роботи транспорту (залізничний транспорт) : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / [Данько М. І., Бутько Т. В., Кулешов В. М. та ін.]. – Х. : Укр. держ. академія залізничного транспорту, 2007. – 242 с.

 4. Зеркалов Д. В. Транспортное обеспечение международной торговли. Справочник. – К. : Дакор, КНТ, 2007. – 628 с.

 5. Роїна О. М. Залізничний транспорт в Україні : нормативна база / [упоряд. : О. М. Роїна]. – К. : КНТ, 2005. – 480 с.

 6. Назаренко В. М. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности / В. М. Назаренко, К. С. Назаренко. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2000. – 512 с.

 7. Транспорт України залізничний, річковий, морський, повітряний // Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К., 1995. – С. 1096 – 1103.

 8. Транспортне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Л. Шелухін, О. І. Антонюк, В. О. Вишневецька та ін. ; за ред. М. Л. Шелухіна. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 896 с.

 9. Транспортное право Украины : Сб. законодат. актов / [сост. В. В. Сунцов]. – Х. : Консум, 1998. – 495 с.

 10. Шульженко Ф. П. Транспортне право : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Ф. П. Шульженко, Р. С. Кундрик. – К. : КНЕУ, 2004. – 214 с.

 11. Анцелевич Г. О. Міжнародно-правова регламентація транспортних перевезень : підручник / Анцелевич Г. О., Покрещук О. О., Ковалевські Л. І. – К. : Зовнішня торгівля, 2004. – 288 с.

 12. Блищенко И.П., Дориа Ж.. Прецеденты в международном публичном и частном праве. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во МНИМП, 1999. – 472 с.

 13. Бабурин С.Н. Територия государства: правове и политические проблемы. –М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с.

 14. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник - 3-тє вид. – Х .: «Одіссей» , 2002.- 672 с.

 15. Бацанов С.Б., Ефимов Г.К., Кузнецов В.И.. Словарь международного права. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1986. – 432 с.

 16. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 416 с.

 17. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

 18. Графова Л.Л. “Знакомтесь таможня США”: Учебное пособие на англ. языке. – М.: РТА, 1997. – 34 с.

 19. Державна митна служба України: Бюлетень Інформаційно-аналітичного митного управління, 2002. – 64 с.

 20. Деятельность германской таможенной службы в национальном и международном ракурсе. – Германия: Федер. Мин-во финансов. –76 с.

 21. Довідник експедитора : у 2 книгах. / [Зеркалов Д. В., Кушнірчук В. Г., Пероганич Ю. Й. та ін.; за ред.. Д. В. Зеркалова]. – К. : Основа, 2002. – Книга 1. – 624 с.

 22. Довідник експедитора : у 2 книгах. / [Зеркалов Д. В., Кушнірчук В. Г., Пероганич Ю. Й. та ін.; за ред.. Д. В. Зеркалова]. – К. : Основа, 2003. – Книга 2. – 528 с.

 23. Европейское право . Под ред. Л.М. Этина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 720 с.

 24. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу. – К.: Знання, 2002. – 381 с.

 25. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. І / Упорядник Г. Друзенко, за заг. ред. Т.Качки. – К.: Видавництво „Юстініан”, 2005. – 512 с.

 26. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К.: Ін Юре, 2001. – 448 с.

 27. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: БЕК, 1997. – 371 с.

 28. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. – М.: БЕК, 1998. – 410 с.

 29. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом: Пер. с англ. – 7-ме вид., перероб. – Х.: Консум ,2000. – 592 с.

 30. Международное публичное право. Сборник документов: В 2-х т./ Сост. К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 570 с.

 31. Международное право в документах: Учеб. пособие. // Сост. Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЦПЛ, 2003. – 880 с.

 32. Міжнародне співробітництво України у правовій сфері: 2-ге вид. – Львів: Кальварія, 2001. – 562 с.

 33. Митне законодавство зарубіжних країн. / За ред. З.О. Буричка. – Тернопіль: Астон, 2002. – 616 с.

 34. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 38-39. – Ст. 288.

 35. Митне право України: Навчальний посібник / За заг ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2007. – 328 с.

 36. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження: Науково-практичний посібник / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полянський О., Ропотан О.; за наук. ред. А.В. Мазура. – К.: ТОВ „Ніка-Прінт”, 2005. – 832 с.

 37. Митна служба Південної Кореї. “Митні процедури”: Довідник Відп. ред. Ю.А. Каленюк. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2000. – 24 с.

 38. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1998. – 272 с.

 39. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 320 с.

 40. Порівняльне правознавство. Порівняльна політологія: Систематичний бібліографічній покажчик. / за ред. О.В.Кресіна, У.О. Кресіної. – К.: Ін-т д-ви і права ім. В.М.Корецького. НАН України, 2002. – 312 с.

 41. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. – М.: Юрид. литература, 1993. – 256 с.

 42. Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – 2-е изд. – Х.: Консум, 2002 – 528 с.

 43. Харитонов О.І., Харитонов Є.О. Порівняльнне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції. Посібник – Х.: Одіссей, 2002. – 592 с.

 44. Черниченко С.В. Теория международного права. В 2-х томах. – М.: НИМП, 1999. Т.1. Современные теоретические проблемы – 336с. Т.2: Старые и новые теоретические проблемы. – 531 с.

Додаткова:

 1. Волков А. Як перевезти вантаж Дунаєм / А. Волков // Юрид. газета від 31 серп. 2004 р. – № 16.

 2. Головатый С.П. 200 – мильная економическая зона в мировом океане. К.: Наукова думка. 1984. – 167с.

 3. Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве / Отв. ред. А.П. Мовчан. – М.: Наука, 1988. – 189 с.

 4. Данилишин Б. Перспективи розвитку судноплавства в українському Придунав’ї / Б. Данилишин // Дзеркало тижня від 11 – 17 січня 2003 р. – № 1 (426).

 5. Евинтов В.И. Международное сообщество и правопорядок (анализ современных концепций). – К.: Наук. думка, 1990. – 128 с.

 6. Международное право: Учебник. Отв. ред. Ю.М. Колосов, Е.С. Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2000. – 720 с.

 7. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення. Монографія / Авт. кол. В.Ф. Сіреко та ін. – К.: Ін-т д-ви і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с.

 8. Семенов В.С., Трагнюк О.Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України. – К.: Ін. Юре, 1997. – 320 с.

 9. Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. – М.: Международные отношения.1980. – 312 с.

 10. Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. – М.: Международные отношения. 1985. – 294 с.

 11. Топорнин Б.Н. Европейское право. – М.: Юристъ, 1998. – 456 с.

 12. Фридмен Л. Введение в американское право. – М.: Прогресс, 1993. – 189 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]