Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств.

 1. Поняття реорганізації суб’єктів господарювання: причини, цілі, завдання та форми проведення.

 2. Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом укрупнення.

 3. Фінансово–правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення.

 4. Перетворення суб’єкта господарювання — цілі та завдання.

Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств.

 1. Сутність та види фінансових інвестицій підприємств.

 2. Довгострокові і поточні фінансові інвестиції.

 3. Моделі та методи оцінки вартості фінансових інструментів. Динамічні та статичні методи оцінки.

 4. Методи оцінки фінансових інвестицій для відображення їх у фінансовій звітності.

 5. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

 6. Оцінка доцільності вкладень у корпоративні права.

Тема 9. Оцінка вартості підприємства.

План семінарського заняття № 1

 1. Оцінка вартості підприємства, її необхідність та принципи здійснення.

 2. Особливості застосування доходного підходу до оцінки вартості підприємства.

 3. Майнового підхід до оцінки вартості підприємства.

 4. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу

План семінарського заняття № 2.

Зміст вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств

Вартісно-орієнтовані показники ефективності діяльності компаній.

Етапи організації процедури оцінки вартості підприємства.

Звіт про оцінку вартості підприємства.

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин.

 1. Принципи та форми фінансової діяльності в сфері ЗЕД.

 2. Грошові розрахунки у сфері ЗЕД та їх фінансування.

 3. Вплив митного регулювання на фінансування експортно–імпортних операцій підприємства.

 4. Податковий аспект фінансування ЗЕД.

 5. Офшорні юрисдикції та їх використання у фінансовій діяльності підприємств.

Тема 11. Фінансовий контролінг.

План семінарського заняття № 1.

 1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу.

 2. Стратегічний контролінг.

 3. Операційний контролінг.

План семінарського заняття № 2.

 1. Формування та реалізації на підприємстві системи раннього попередження та реагування (СРПР).

 2. Методи фінансового контролінгу.

 3. Фінансове прогнозування в системі фінансового контролінгу.

6. Самостійна робота

6.1. Студентів денної і вечірньої форми навчання.

У процесі самостійної роботи студенти, використовуть конспекти лекцій, рекомендовану основну і додаткову літературу, законодавчі і нормативні документи. При цьому студенти:

 • вивчають матеріал, що був поданий викладачем на лекційних заняттях;

 • опановують програмні питання по кожній темі, знаходять відповіді на тести та вирішують задачі з відповідних тем дисципліни;

 • виконують та презентують актуалізовану фінансову ситуацію (проблему);

 • систематизують вивчений матеріал перед виконанням поточного і підсумкового модульного контролю.

Карта самостійної роботи студентів денної і вечірньої форми навчання

Вид самостійної роботи

Термін контролю

Форма контролю

Оцінювання

Обов’язкові

Підготовка до семінарських занять

постійно

Оцінює активність роботи в аудиторії та її якість, рівень підготовки до семінарських занять, відвідуваність тощо.

до 21 балів

Актуалізована фінансова ситуація

за робочою програмою

Оцінює можливості студента визначати сферу дослідження, визначати мету та формулювати відповідні завдання, а також вміння організувати дослідження проблемних питань та аргументовано робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.

до 10 балів

Модульний контроль

за робочою програмою

Оцінює якість засвоєння матеріалу курсу та формування навичок його практичного застосування

2 по 7 балів (всього до 14 балів)

Всього по обов’язковим формам самостійної роботи

до 45 балів

Вибіркові

переклад наукової статті іноземних фахівців з мови оригіналу та підготовка на його основі ессе

той же

5 балів

участь у науковій конференції (спеціалізованій олімпіаді чи конкурсі наукових робіт) з роботою, виконаною з проблематики курсу

той же

5 балів

підготовка есе на наукові статті вітчизняних авторів

той же

Забезпечує актуалізацію практичних знань студента з дисципліни через ознайомлення із новітніми досягненнями вітчизняної та зарубіжної фінансової науки. Проявляє можливість студента самостійно отримувати знання із питань курсу та формувати на їх основі відповідні професійні компетенції.

5 балів

розробка міні-кейсу та рекомендацій до його використання

той же

5 балів

опанування при захисті індивідуальної роботи, що захищається іншими студентами

той же

5 балі

підготовка тематичної презентації з самостійно опрацьованої наукової статті вітчизняного чи зарубіжного автора

той же

5 балів

Всього по вибірковим формам самостійної роботи

5 балів

Всього за поточний контроль самостійної роботи

50 балів

Інноваційною складовою частиною вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” є виконання та презентація на практичних заняттях студентами очної і вечірньої форм навчання актуалізованої фінансової ситуації (проблеми) з використанням реального матеріалу.

Мета виконання актуалізованої фінансової ситуації (проблеми) полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійного опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обгрунтування зроблених висновків, а також описання отриманих результатів.

На протязі перших двох тижні другого семестру студенти формують групи з 2-3 чоловік та обирають тему АФС. Викладач затверджує тему АФС кожній групі студентів та на протязі третього тижня другого семестру затверджує график виконання та захисту АФС.

АФС виконується за тематикою, запропонованою кафедрою. Студенти можуть запропонувати власну тему АФС, погодивши її з викладачем. Тема АФС не може двічі повторюватися в одній академічній групі. Тема АФС не може повторювати тему курсової роботи або бути подібної до неї.

Виконання АФС передбачає:

 • вибір теми, підбір і вивчення законодавчих і нормативних документів, спеціальних літературних джерел, фактичного статистичного матеріалу;

 • отримання консультацій у викладача на індивідуально-консультативній роботі (за розкладом);

 • виконання студентами АФС, передача викладачу для оцінювання і захист на практичному занятті.

Завдання виконується групою студентів у кількості 2-3 чоловік відповідно із графіком, узгодженим із викладачем. АФС може бути виконана від руки або надрукована (Times New Roman, кегель - 12, інтервал - 1,5). Загальний обсяг – від 30 до 45 сторінок друкованого тексту.

Результати виконання АФС оформлюються у вигляді письмової роботи та презентації.

Письмова робота повинна містити:

 • титульний аркуш;

 • зміст (план);

 • текстову частину;

 • список використаної літератури;

 • додатки.

Текстова частина АФС повинна містити наступні розділи:

 1. Вступ. Визначається актуальність обраної теми, предмет, мета та значення АФС (обсяг – від 1 до 2 сторінок).

 2. Теоретичну частину Дана частина роботи повинна містити теоретико-методологічні положення обраних для дослідження питань. Вивчаючи теоретичні основи певних проблем, студенти повинні здійснити огляд економічної літератури, це дозволить систематизувати джерела, проаналізувати різні підходи, що існують в науковій думці, виділити суттєве і зробити власні аргументовані висновки. Також необхідно наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ на макрорівні (України та світу в цілому) і дозволяють визначити особливості зовнішнього соціально - економічного клімату. Обсяг від 5 до 10 стор.

 3. Практичну частину, яка є основною частиною АФС. Враховуючи це, в ній обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує важливість досліджуваних питань. Досліджуються об’єктивні і суб’єктивні фактори, що зумовлюють негативний вплив на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність суб’єкта (-ів) підприємництва. Вагомості АФС надає використання матеріалів з практики роботи конкретного суб’єкта(-ів) підприємництва. Ці матеріали необхідно оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 2-3 роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем. Для того, щоб робота мала високий рівень оцінки, необхідно виявити і кількісно визначити взаємозв’язки між економічними процесами і явищами, що дозволить комплексно вивчити проблему і отримати підстави для пошуку шляхів покращення діяльності підприємства. Обсяг від 14 до 18 стор.

 4. Результати дослідження, що є є логічним завершенням АФС. Тут студенти, виходячи з результатів дослідження, проведеного і викладеного у теоретичній та практичній частині, самостійно розробляють пропозиції щодо усунення проблем та покращення фінансового становища суб’єкта (-ів) підприємництва. Надані рекомендації мають бути обґрунтованими, в зв’язку з чим студенти (там, де це можливо) розраховують ефект (економічний, фінансовий, соціальний ) від впровадження даного заходу. Висновки і рекомендації студентів зроблені в АФС повинні бути конкретними та чіткими щодо усунення проблем та покращення фінансового становища суб’єкта (-ів) підприємництва. Пропозиції щодо напрямки вирішення існуючих проблем повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом. Обсяг від 10 до 15 стор.

В АФС необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими положеннями завдання.

Перелік використаної літератури і законодавчих актів додається до АФС.

До презентації та захисту допускаються викладачем АФС, які підготовлені на достатньо високому рівні і претендують на високу оцінку. Недопущені до презентації, тобто виконані на низькому якісному рівні, завдання оцінюються без презентації і захисту, виходячи із максимальної оцінки 0 балів.

Для отримання допуску до презентації завдання подається для ознайомлення викладачу не менше ніж за день до семінарського заняття, на якому передбачена його презентація. За невчасно підготовлене завдання виставляється незадовільна оцінка.

Захист АФС здійснюється на практичному занятті, тема якого відповідає тематиці АФС.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]