Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

3) Оцінка модульних контролів.

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах.

Модульний контроль здійснюється двічі на семестр за відповідними темами та розділами дисциплін. Завдання для проведення модульного контролю включають у себе вирішення комплексної аналітичної ситуації, вирішення тестових завдань та задач. За результатами оцінювання успішності здачі студентами модульних завдань приймається рішення про рівень засвоєння програмного матеріалу, доцільність допуску до іспитів та кількість балів, які зараховуються при підсумковому оцінювання студентів по дисципліні.

Протягом семестру студенти повинні вирішити два модульних завдання. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за одне модульне завдання складає 7 балів.

Графік та форми модульного контролю з дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва»

Модуль

Теми, які входять в модуль

Термін контролю

Форма контролю

Модуль 1

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємств

8 тиждень

(березень) для денної та вечірньої форм навчання

Контрольна робота: вирішення аналітичної ситуації

Модуль 2

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

Тема 7. Фінансова діяльність при реорганізації підприємств

Тема 8. Фінансове інвестування а інвестиційна діяльність підприємств

Тема 9. Оцінка вартості підприємства

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Тема 11. Фінансовий контролінг

15 тиждень

(травень)

для денної та вечірньої форм навчання

Контрольна робота: вирішення тестових завдань,

задач

Модуль 1.

Проміжний контроль рівня засвоєння програмного матеріалу, який включений в модуль 1 здійснюється шляхом проведення письмової контрольної роботи в аудиторії. Контрольна робота полягає у вирішення студентами комплексної аналітичної ситуації, яка складена на основі програмного матеріалу, який включений в теми 1-4.

Приклад аналітичної ситуації, яка може бути включена в модуль 1.

Акціонерне товариство вирішило реалізувати інвестиційний проект. На загальних зборах акціонерів було узгоджено концепцію залучення фінансових ресурсів на фінансування проекту, яка базується на використанні коштів власників, інвесторів та мобілізації прихованих резервів. Баланс підприємства напередодні реалізації інвестиційного проекту мав такий вигляд:

АКТИВ (МАЙНО)

тис.грн

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис.грн

І. Необоротні активи

 • Нематеріальні активи

 • Основні засоби

 • Довгострокові фінансові інвестиції

 • Довгострокова дебіторська заборгованість

ІІ. Оборотні активи

 • Запаси

 • Векселі одержані

 • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 • Дебіторська заборгованість за розрахунками

 • Поточні фінансові інвестиції

 • Грошові кошти та їх еквіваленти

 • ІІІ. Витрати майбутніх

Періодів

93

1 092

80

360

1 480

250

375

625

20

10

3

І. Власний капітал

 • Статутний капітал

 • Додатковий вкладений капітал

 • Інший додатковий капітал

 • Резервний капітал

 • Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) (-)

 • Вилучений капітал (-)

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

 • Короткострокові кредити банків

 • Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 • Поточні зобов’язання за розрахунками

V. Доходи майбутніх періодів

400

20

32

12

(150)

-

5

500

180

1 740

1640

9

Баланс 4388

БАЛАНС 4388

Операції, які проводилися в ході мобілізації фінансових ресурсів характеризуються з допомогою таких даних:

 1. Зменшення статутного капіталу (здійснювалося двома методами):

а) на основі викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом

50% до номіналу з метою подальшого їх анулювання. На це були

використані грошові кошти в сумі 25 тис гривень;

б) шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 7 : 4; як альтернатива до

зменшення кількості акцій акціонерам була запропонована доплата з

розрахунку 2,5 гривні за кожну акцію номінальною вартістю 5 гривень. 4/5

акціонерів віддали перевагу об’єднанню своїх акцій, решта здійснили

доплати.

 1. Продаж окремих об’єктів основних фондів, зокрема устаткування балансовою вартістю 500 тис. гривень. Виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ склала 650 тис. гривень.

 1. Накладні витрати, які виникли в процесі зменшення статутного капіталу склали 15 тис. гривень, причому 5 тис. гривень підприємство сплатило одразу, а на 10 тис. грн. виписало вексель.

 1. Розподіл доходів, які підприємство отримало в результаті попередніх операцій здійснювався за такими основними напрямками:

а) покриття балансових збитків;

б) покриття збитків в сумі 20000 гривень, які виникли в результаті переоцінки фінансових вкладень;

в) покриття збитків в сумі 31000 гривень від переоцінки запасів;

г) покриття збитків від переоцінки морально застарілого устаткування (47000гривень);

д) поповнення резервного капіталу.

 1. Збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій у співвідношенні 2 до 1. Курс емісії відповідав поточному розрахунковому курсу корпоративних прав із врахуванням операцій 1- 4. Витрати, пов’язані з емісією склали 10 тис. грн.

 2. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами інших підприємств в обсязі 5 тис. грн.

Знайти: величину статутного та резервного капіталу підприємства після проведених операцій, чистий Cash-flow від фінансової діяльності, чистий рух коштів від інвестиційної діяльності, а також суму грошових коштів, яку підприємство може спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту, за умови, що всі операції було завершено і розрахунки були виконані в повному обсязі. За результатами розрахунків скласти баланс підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]