Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

7. Індивідуально-консультативна робота

Для студентів будь-якої форми навчання консультація здійснюється на протязі семестру згідно загального графіка консультування по кафедрі, а також трьох тижнів, відведених для вивчення дисципліни. Графік консультацій буде доведено кафедрою до відома студентів на початку семестру.

Графік проведення консультацій доводиться кафедрою до відома студентів на початку кожного семестру. Консультації надаються двічі на тиждень: один раз – лектором, один раз – викладачем, який проводить семінарські заняття за графіком.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі:

  • індивідуальних занять із студентами, які потребують додаткових пояснень викладеного матеріалу;

  • індивідуальних занять з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих здібностей;

  • консультацій студентів з питань, які виникають в них на лекціях, семінарських і практичних заняттях, при самостійній роботі, при підготовці індивідуальних практичних завдань, рефератів;

9. Система поточного і підсумкового контролю знань

9.1. Поточний контроль знань студентів

Об’єктом поточного контролю знань студентів є:

а) контроль систематичності та активності роботи протягом семестру;

б) контроль за виконанням модульних завдань

Зміст і організація поточного контролю повинні бути спрямовані на досягнення таких завдань:

  • Забезпечення регулярного відвідування студентами семінарських та практичних занять;

  • Мобілізація студентів для систематичної роботи щодо вивчення програмного матеріалу, його глибокого засвоєння;

  • Оптимізація бюджету часу студентів і викладачів для проведення поточного контролю знань студентів.

9.1.1 Поточний контроль знань студентів денної і вечірньої форми навчання здійснюється у відповідності:

1) з результатами активності на практичних заняттях, у тому числі:

1.1) вирішення тестів, задач, поточні відповіді, написання контрольних робіт тощо);

1.2) перевірки і захисту АФС;

2) за результатами оцінювання вибіркових видів робіт;

3) написання та перевірки модульних контролів.

1) Оцінка активності на практичних заняттях.

1.1) Оцінка правильності рішення тестових завдань, задач, поточні відповіді на питання практичного заняття, написання контрольних робіт тощо. Максимальна кількість балів, яку студент має право отримати на одному семінарському занятті становить 3 бали. Дана оцінка зменшується на один бал за суттєву помилку теоретичного чи практичного характеру та/або 0,5 бала за несуттєву. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за одне семінарське заняття складає 3 бали. Загальна кількість балів за підготовку до семінарських занять складає суму всіх балів отриманих на заняттях, але не більше ніж 21 бал.

1.2) Оцінка АФС. Оцінювання якості та адекватності виконання завдання здійснюється на основі 10-бальної системи оцінки із кроком у півбала, переважно шляхом зменшення максимальної оцінки на один бал за суттєву помилку теоретичного чи практичного характеру та/або 0,5 бала за несуттєву. Оцінка виставляється за результатами презентації обґрунтованого вирішення проблемних питань, що розглядаються у завданні, (орієнтовно 10 - 15 хв.) перед академічною групою на семінарському занятті. Протягом обговорення передбачено також додаткові виступи з боку студентів, які не були задіяні у підготовці завдання. Такі виступи оцінюються окремо і враховуються при визначені поточної успішності студента протягом семестру. Оцінка також включає:

- зменшення на половину штрафних балів по попередньому оцінюванні у тій частині, у якій під час захисту студенти повністю виправляють допущену помилку (окрім негативних балів за оформлення та якість подання роботи);

- через виставлення додаткових негативних балів за питання, що були достатньо висвітлені у письмовій роботі, однак які не можуть бути прокоментовані (пояснені) студентами при презентації АФС;

- робота отримує додаткові 2,0 бала за якісно підготовлену презентацію, що забезпечила живий інтерес до обговорення теми АФС з боку усіх інших студентів академічної групи, та якісно проведене обговорення теми після презентації;

- робота отримує додаткові мінус 1,0 бала за неякісно підготовлену презентацію, що обумовила відсутність інтересу до її обговорення з боку усіх інших студентів академічної групи, та відсутність питань до презентантів та мляву дискусію.

Загальна оцінка за АФС не може перевищувати 10 балів для кожного студента з групи, яка виконувала роботу по підготовці АФС.

2) Оцінка вибіркових видів робіт. Студент самостійно обирає одну із трьох запропонованих форм самостійної роботи. Виконана самостійна робота оцінюється, виходячи із максимальної оцінки в 5 балів, яка виставляється за повністю виконане завдання. При частковому виконанні самостійної роботи, остання оцінюється, виходячи із максимальної оцінки, що визначається як частина від 5 балів, пропорційна частині виконаного завдання (наприклад, при виконанні самостійної роботи на 80% (здійснено переклад 8 із 10 сторінок статті, отриманої на самостійне опрацювання) максимальна оцінка складатиме 80%*5=4 бали). У випадку виконання самостійної роботи менш, ніж на половину, така робота не перевіряється і оцінюється в 0 балів.

Самостійна робота підлягає захисту перед викладачем, відповідно до графіку його індивідуального консультування (у поза аудиторний час). Під час захисту оцінюється і повнота виконання роботи (обґрунтовується максимальна оцінка за роботу, але не більше 5 балів) та перевіряється засвоєння студентом опрацьованого матеріалу. Максимальна оцінка підлягає зменшенню на:

- 2,5 бала за невірне передання студентом змісту самостійно опрацьованої статті та ідеї її автора;

- 1,0 бал за неохайне виконання та/або оформлення роботи;

- 0,5 бала за граматичні помилки, відхід від наукового стилю викладення результатів самостійно опрацьованого матеріалу;

- 0,5 бала за кожне із 5 (п’яти) питань, що залишилося без повної відповіді з боку студента;

- 0,5 бала за неадекватне тлумачення студентом термінів та понять, використаних автором у роботі, що самостійно опрацьовувалася студентом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]