Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

Тема 11. Фінансовий контролінг

Сутність та необхідність фінансового контролiнгу на підприємстві. Основні завдання та функції фінансового контролінгу. Контролінг в системі фінансових служб на підприємстві. Концепції побудови фінансового контролінгу. Організація фінансового контролінгу. Фінансовий контролінг та та управлінський облік.

Місце фінансового контролінгу в процесі стратегічного планування та розробки фінансової стратегії. Збалансована система показників (BSC) в системі управління фінансовою діяльністю підприємства.

Оперативний фінансовий контролінг. Бюджетування та бюджетний контроль в системі оперативного фінансового контролінгу. Традиційне бюджетування та його недоліки. Методи фінансового прогнозування на підприємстві.

Система бюджетів на підприємстві. Основні та додаткові бюджети. Планування прибутків і збитків. Планування ліквідності. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow). Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.

Планування потреби підприємства в капіталі. Зміст та види потреби в капіталі. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів та нематеріальних активів. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів.

Інформаційне забезпечення та координація в системі функцій контролінгу. Координація цілей, планів та системи забезпечення інформацією.

Внутрішній контроль та консалтинг в управлінні фінансами підприємства.

Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни (можуть підлягати корегуванню!!! Але доводяться до відома студентів до початку сесії)

#

Тема

Питання

1

1

Економічна сутність капіталу підприємства: конкретний та абстрактний капітал.

2

1

Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту.

3

1

Модель оцінки капітальних активів (САРМ): зміст та практичне застосування.

4

1

Критерії прийняття фінансових рішень: загальна характеристика.

5

1

Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства: особливості руху грошових коштів за кожним видом діяльності.

6

1

Порівняльна характеристика фінансування підприємства за рахунок власного та позикового капіталу.

7

1

Форми фінансування підприємств: порівняльна характеристика.

8

1

Теорія інформаційної асиметрії та конфлікти інтересів у процесі прийняття фінансових рішень.

9

2

Критерії вибору організаційно-правової форми ведення бізнесу: розгорнута характеристика та фінансові наслідки.

10

2

Порівняльна характеристика фінансової діяльності приватних підприємств та фізичних осіб-підприємців.

11

2

Фінансування підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

12

2

Порівняльна характеристика фінансової діяльності акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю.

13

2

Приватні та публічні акціонерні товариства: сутність та порівняльна характеристика фінансової діяльності.

14

2

Повні та командитні товариства: сутність та порівняльна характеристика фінансової діяльності.

15

3

Порядок емісії акцій, курс емісії та розрахунок емісійного доходу.

16

3

Прийняття рішення про встановлення курсу емісії, фактори, що його визначають.

17

3

Характеристика резервів, що створюються на підприємстві.

18

3

Власний капітал підприємства, його функції та складові

19

3

Переважні права на придбання цінних паперів нової емісії як інструмент захисту інтересів інвесторів.

20

3

Звіт про власний капітал підприємства: загальна характеристика.

21

3

Резервний капітал підприємства, його необхідність, види та джерела формування.

22

3

Методи збільшення та зменшення статутного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм.

23

3

Додатковий капітал підприємства: порядок формування та напрями використання.

24

3

Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства.

25

3

Акції як інструмент корпоративного права. Порівняльна характеристика привілейованих та простих акцій.

26

3

Сутність балансового та ринкового курсу акцій: порівняльна характеристика.

27

3

Формування статутного капіталу підприємств різних форм організації бізнесу: порівняльна характеристика.

28

4

Cash Flow як джерело фінансування підприємства. Методи розрахунку Cash Flow.

29

4

Сутність показника Cash Flow та система фінансових показників, що визначаються на його основі.

30

4

Джерела та форми самофінансування підприємств.

31

4

Інформаційне забезпечення управління грошовими потоками. Звіт про рух грошових коштів.

32

4

Порядок визначення Free Cash Flow, та напрями його використання.

33

5

Особливості оподаткування дивідендів (характеристика за всіма видами податків).

34

5

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.

35

5

Сутність та фактори дивідендної політки підприємства.

36

5

Подрібнення акцій та викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики.

37

5

Джерела та форми виплати дивідендів: порівняльна характеристика.

38

5

Порядок нарахування та виплати дивідендів.

39

5

Основні теоретичні моделі та концепції дивідендної політики.

40

5

Система фінансових показників, що характеризують ефективність дивідендної політики підприємств.

41

6

Інтегральні методи оцінки кредитоспроможності підприємств.

42

6

Комерційне кредитування підприємств. Ціна залучення комерційного кредиту.

43

6

Кредитоспроможність підприємства: якісні та кількісні критерії оцінки.

44

6

Порядок залучення підприємством банківських кредитів: реальна та номінальна відсоткова ставка.

45

6

Облігації підприємства: класифікація, порядок і особливості розміщення.

46

6

Лізинг як специфічна форма фінансування реальних інвестицій. Структура лізингових платежів.

47

6

Порівняльна характеристика кредитного забезпечення та його роль у зовнішньому фінансуванні підприємства.

48

6

Факторинг та облік векселя як особливі форми фінансуванні підприємства.

49

6

Конвертовані облігації та варанти: порівняльна характеристика.

50

6

Показник дюрації економічний зміст та порядок розрахунку

51

6

Порівняльна характеристика залучення коштів підприємством за рахунок емісії облігацій та акцій.

52

7

Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: види та порядок проведення.

53

7

Порівняльна характеристика форм реорганізації підприємств, спрямованих на укрупнення.

54

7

Обмін корпоративних прав під час реорганізації: мета, методи, оцінка пропорцій.

55

7

Поняття реорганізації підприємства: причини, цілі, завдання та форми проведення.

56

7

Вороже та дружнє поглинання: порівняльна характеристика та особливості фінансування.

57

7

Фінансово-правове регулювання реорганізації підприємств.

58

7

Сутність та основні завдання Due Diligance.

59

7

Потенціал зростання вартості підприємств у регулюванні реорганізації.

60

7

Перетворення як особлива форма реорганізації. Роль перетворення в оптимізації фінансування підприємства.

61

8

Фінансові інвестиції підприємства: сутність, класифікація та їх роль в інвестиційній стратегії підприємства.

62

8

Оцінка фінансових інвестицій для відображення їх у звітності.

63

8

Оцінка доцільності фінансових інвестицій: статичний та динамічний підхід.

64

8

Фундаментальний та технічний аналіз корпоративних прав.

65

8

Порівняльна характеристика оцінки фінансових інвестицій за методами DCF та IRR.

66

8

Метод DCF в оцінці доцільності фінансових інвестицій.

67

8

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції: види, мета здійснення.

68

8

Методичні підходи та порядок розрахунку ставки дисконтування, її практичне використання.

69

9

Структура власного капіталу підприємства та визначення вартості його залучення.

70

9

Value-Based Management: вартісно-орієнтоване управління фінансами підприємств.

71

9

Вартісно-орієнтовані показники ефективності діяльності компанії ( EVA та СVА): практичне застосування та порівняльна характеристика.

72

9

Оцінка вартості підприємства, її необхідність та принципи здійснення. Етапи організації процедури оцінки вартості підприємства.

73

9

Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства.

74

9

Метод DCF в оцінці вартості підприємства, переваги та недоліки.

75

9

Майновий підхід в оцінці вартості підприємства.

76

1,9

Показник середньозваженої вартості капіталу (WACC): особливості розрахунку та практичного використання.

77

9

Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства

78

10

Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств та її правове регулювання.

79

10

Види та правила здійснення розрахунків у сфері ЗЕД та їх порівняльна характеристика.

80

10

Оподаткування зовнішньоторговельних операцій та їх митне оформлення.

81

10

Форфейтинг як спосіб фінансування зовнішньоекономічних операцій, та його порівняння з «експортним факторингом».

82

11

Фінансовий контролінг: зміст та функції, порівняльна характеристика стратегічного та оперативного контролінгу.

83

11

Класифікація методів контролінгу, їх сутність та порівняльна характеристика.

84

11

Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг.

85

11

Традиційне бюджетування як інструмент фінансового контролінгу: сутність, функції та недоліки.

86

11

Правила фінансування підприємств в системі прийняття фінансових рішень.

87

11

Збалансована система показників (BSC) в системі управління фінансовою діяльністю підприємства

88

11

Планування структури капіталу підприємства. Оптимізація структури з використанням ефекту фінансового левериджу.

89

11

Планування потреби підприємства в капіталі: види та порядок розрахунку.

90

11

Методи прогнозування фінансових показників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]