Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

9.4. Умови переведення стобальної у чотирибальну оцінку знань студентів всіх форм навчання.

Оцінювання знань студентів всіх форм навчання здійснюється за 100 бальною системою із подальшим переведенням у традиційну 4 бальну та за системою ЕСТS. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами та за системою ЕСТS в такому порядку:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в шкалу за системою ЕСТS здійснюється в наступному порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Список рекомендованої літератури.

10.1 Основна література.

Основна література (базові підручники, навчальні посібники).

 1. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

 2. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібн. для самостійного вивчення. Авторський колектив під ред.. Терещенка О.О. -К.:КНЕУ, 2006

 3. Закон України "Про акціонерні товариства" вiд 17.09.2008  № 514-VI

 4. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" вiд 16.04.1991  № 959-XII.

 5. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" вiд 23.09.1994  № 185/94-ВР

 6. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991р.

 7. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

 8. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991р.

 9. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991р.

10.2 Додаткова література.

 1. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Монографія. – К.КНЕУ. 2004.

 2. Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

 3. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер.кол.авт. і наук. ред. проф.А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005.– 536 с., стор.478-518.

 4. Фінанси підприємств: Підручник/ Керівник кол. авт.і наук.ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 6-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2007.

 5. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: ИД «Максимум», 2001. – 300 - 383 с.

 6. Смит Дж. Финансовое управление компанией. М:1995.

 7. Шарп, Гордон, Бэйли. Инвестиции.- М., Инфра. ,1997.- С.1003.

 8. Управління фінансовими ризиками. Під ред. В.В.Вітлинського.-К.: ПП ”Екмо”, 2001.-36 с.

 9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. – 1008с.

 10. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: пер с. англ. – М. : ООО Вильямс, 2006. – С. 250.

 11. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под. ред. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 336 с.

 12. Молотников А. Слияния и поглощения. Российский опыт. М:-Вершина, 2006. – 344 с.

 13. Пособие по оценке бизнеса/ Томас Л. Уэст, Джеффри Д.Джонс; Пер. с англ. Бюро переводов РОЙД. – М.: ЗАО «КВИНТО-КОНСАЛТИНГ», 2003. - 746с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]