Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
FDSP_2010_Rob_program1 (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.09.2019
Размер:
492.03 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Гетьмана

Кафедра фінансів підприємств

Затверджено

Вченою радою університету

Протокол № ___ від _________

Вчений секретар __________ Кусий Ю.І.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”

для спеціальності ФІНАНСИ

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри фінансів

підприємств

Протокол № від р.

Завідувач кафедри ______________________________

Поддєрьогін А М

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу __________ Жданович А.Д.

Начальник науково-

методичного відділу ___________ Субіна О.О.

Київ КНЕУ 2010

Укладачі: д.е.н., професор Терещенко О.О.

ст. викладач Невмержицький Я.І.

к.е.н., доцент Грицино О.М.

Рецензенти:

Буряк Л.Д., к.е.н., професор

Поддєрьогін А.М., к.е.н., професор

 1. Вступ

Трансформація відносин власності, що має місце в Україні, передбачає появу значної кількості підприємств, заснованих на недержавних формах власності, докорінну зміну системи ціноутворення, розвиток ринкової інфораструктури у сфері фінансово-кредитних відносин.

У зв‘язку з цим на даний час надзвичайно актуальними в Україні є питання, що стосуються фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства, визначенні поняття капіталу та потреби у ньому. Значну увагу науковців, практиків та держави привертають проблемні питання діяльності підприємства щодо використання різних джерел покриття потреби суб’єкта господарювання у капіталі для забезпечення основної та інвестиційної діяльності підприємства. У свою чергу, ефективність фінансової діяльності підприємства розглядається як основа для економічного зростання промислового виробництва в Україні, а, відповідно, і формування високого рівня добробуту українських громадян.

Фінансова діяльність пов’язана із сукупністю операцій підприємства, які викликають зміни у розмірах та структурі пасиву балансу такого суб’єкта господарювання. Таким чином предметом вивчення дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства і визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів. Мета: отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин ттощо. Таким чином, вивчення дисципліни спрямоване на виконання наступних основних завдань:

 1. з’ясування змісту та основних напрямків фінансової діяльності та її організації на підприємствах;

 2. визначень проблемних питань створення, функціонування, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, фінансування їх початкового капіталу;

 3. засвоєння положень основних теорій фінансування, формування розуміння правил та принципів фінансування;

 4. оволодіння методами та інструментами фінансування суб’єктів господарювання;

 5. визначення основ забезпечення самофінансування підприємства;

 6. визначення основ формування та реалізації дивідендної політики підприємства;

 7. формування практичних навичок управління процесом прийняття фінансових рішень щодо фінансування діяльності суб’єкта господарювання;

 8. оволодіння методами та формування практичних навичок щодо оцінки інвестицій та вартості підприємства;

 9. оволодіння основами фінансового контролінгу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

 3. Формування власного капіталу підприємств

 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

 5. Дивідендна політика підприємства

 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

 7. Фінансова діяльність при реорганізації підприємства

 8. Фінансове інвестування на підприємстві

 9. Оцінювання вартості підприємства

 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

 11. Фінансовий контролінг

Дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” входить до циклу обов’язкових нормативних дисциплін з підготовки бакалаврів зі спеціальності “Фінанси”. Дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” тісно пов’язаний з іншими дисциплінами фахового спрямування: “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий ринок”, “Фінанси зарубіжних корпорацій”.

2. Тематичний план дисципліни.

тема курсу

денна форма навчання

вечірня форма навчання

заочна форма навчання

всього, год.

у тому числі

всього, год

у тому числі числі

у тому числі

лекції

семінари

індивідуальна робота

самостій-на робота

лекції

семінари

індивідуальна робота

самостій-на робота

всього, год

лекції

семінари

індивідуальна робота

самостій-на робота

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва

18

4

4

2

8

12

2

2

8

11

1

10

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу

13

2

2

1

8

13

3

2

8

14

2

2

10

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств

18

4

4

2

8

17

3

4

10

14

2

2

10

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства

16

4

2

2

8

10

2

2

6

7

1

6

Тема 5. Дивідендна політика підприємства

11

2

2

2

5

15

3

3

10

12

2

10

Тема 6. Фінансування підприємства за рахунок позичкового капіталу

18

4

4

2

8

15

3

2

10

12

2

10

Тема 7. Фінансова діяльність при реорганізації підприємства

16

4

2

2

8

12

2

2

8

12

2

10

Тема 8. Фінансове інвестування підприємств

16

4

2

2

8

13

3

10

12

12

Тема 9. Оцінка вартості підприємства

18

4

4

2

8

13

3

10

16

16

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

15

4

2

1

8

13

3

10

10

10

Тема 11. Фінансовий контролінг

18

4

4

2

8

14

2

4

8

14

14

Всього, год.

180

40

32

20

85

162

22

32

108

162

12

4

146

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]