Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
default2003 2 питання.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
333.31 Кб
Скачать

1. Формув. Собіварт.

Виробнича собівартість — це витрати підприємства, пов'язані з процесом виробництва продукції

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

загальновиробничі витрати.

До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалі, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів,

До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

До складу загальновиробничих витрат включають:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апа-рату управління цехами, дільницями тощо; відрахуван-ня на соціальні заходи та медичне страхування апарату управління; витрати на оплату службових відряджень, персоналу цехів, дільниць тощо);

- амортизацію основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхуван-ня, операційну оренду основних засобів, інших необорот-них активів загальновиробничого призначення;

- витрати на вдосконалення технології та організації вироб-ництва;

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апа-рату управління виробництвом,

Дозв. надати ек. аналіз елем. витрат. Можлив. покращ.: Зниж.рівня усіх видів витрат, які включ. до Св; зменш відходів в-ва; підвищ.ПП; викор.сучасних, майже безвідх., технологій;

Показники: Узаг.показн. СВпрод.: Рв=СВ/ВП,де Рв-витр. на 1грн. прод.,ВП-вартість прод. Валова рентаб. вир.витрат =ВП/Св. Задача Визначте як зміниться Св продукції у план.періоді, коли відомо, що у зв.пер. вона становила 74000 грн., питома вага осн. ЗП вир. робітників у ній складала 26%, матер. витрат 48%. На план.період передбачено досягти росту середньої ЗП – на 1 %, а зниження матер. витрат – на 4%.Розв’язок.визначимо: 1-суму ЗП у плановому періоді:74000 х 0,26 х 1,1 = 21164 грн.;2-суму матеріальних витрат у плановому періоді:74000 х 0,48 х 0,96 = 34099,2 грн.;3-суму інших витрат у собів. в план. пер.:74000 х 0,26 = 19240 грн. .; суму, на яку змінилась собів.:74000 – (21164 + 34099,2 + 19240) = -503,2, тобто собів. тов.п-ї ↑ на 503,2 грн. у план. пер.

2. Забесп. Еф. Інвест.Діяльн.

1. Згідно зі статтею 1 ЗУ “Про інв діял” під інвест розуміють всі види майн. та інтелек цінн, що вклад в об’єкти п-цької та ін видів діял, в рез чого ств. прибуток (дохід) або досягається соц ефект. З ек точки зору інв.-це витр. на ств.(придб),розшир., переозбр. та техн.. реконструкц.Такими цінностями можуть бути: кош, ціль банк. вклади, паї, акції і ін ЦП;рух та нерух майно; майн. права.та ін інтелект цін; сукуп техн, комерц та ін знань, оформл у вигляді техніч документації, навичок та виробн. досвіду, права корист землею, водою, ресурсами, спорудами, обладн, Суб’єктами інвест. діяль. є інвестори, замовники, виконавці робіт, користувачі об’єктів інвест. діял., постач., б-я суб’єкти підпр. і фін. діяльності, а також держави та міжнар орг. Мета ек налізу ІД:вибір найб. Ефект.і реальних інв. Проектів та обґрунтування програм їх реаліз.

Показники: Заг.форм. для розрах. рентаб. інв.: Рі=Доходи про диск./Витрати про диск.

NPV-чиста теперішня вартость - зіставлення велич. інв. (ІС) із заг. сумою диск. чистих грош. надходжень: ,

Якщо NPV>0, то проект можна прийняти, і навпаки, якщо менше нуля – ні; NPV=0, то проект неприбут і не збит

Коефіцієнт рентаб. інв. (PI) – пок., який характ. рів. доходів на од. витрат:

.

Якщо PІ > 1, то проект прийняти, і навп;PІ = 1, то проект неприбут і не збит.

Внутрішньої ставки доходу (IRR)-значення коеф. диск-ня r, при якому чиста теперішня варті проекту=0 При використання даної формули необхідно враховувати, що: r1<r2, NPV1>NPV2. IRR має бути більшою за r1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]