Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom_specialist ФІКТ.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
8.81 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра

ПЗОТ

Група

ПІ-30

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ

Розробка системи управління контентом веб-сайту пп «Віконера»

Студент

М.Ю. Калачов

(підпис, ініціали, прізвище)

Керівник роботи

А. В. Морозов

(підпис, ініціали, прізвище)

Завідувач кафедри

А.В. Панішев

(підпис, ініціали, прізвище)

Житомир 2013

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра ______________________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _____________________

“____”___________________201_р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

___________________________________________________________________________

1. Тема роботи______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

затверджена наказом по факультету від “____”_________________201_р. №__________

2. Термін здачі закінченої роботи на кафедру ____________________________________

3. Вихідні дані до роботи_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосується

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання __________________________________________________

Керівник

___________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

___________________________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. №

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

Студент-дипломник ___________________________________________

(підпис)

Керівник проекту ___________________________________________

(підпис)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]