Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Турянський.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.08.2019
Размер:
14.99 Mб
Скачать

УКРАЇНА

БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Напрям підготовки: Інформатика та обчислювальна техніка

До захисту допущено

Завідувач кафедри

______________А.В. Савицький

«___»______________2012р.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА ПО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

дипломна робота

зі спеціальності 7.080804 “Інтелектуальні системи прийняття рішень”

Студент групи К-501 Турянський Роман Петрович

Науковий керівник:

к.т.н., доцент Угрин Дмитро Ілліч

Чернівці – 2012

БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра “Комп’ютерних систем і технологій”

Спеціальність “Інтелектуальні системи прийняття рішень”

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри КСіТ Савицький А.В.

“______” _________________ 2011 р.

Завдання на дипломну роботу студенту Турянському Роману Петровичу

1. Тема роботи «Інтелектуальна система прийняття рішень страхового агента по цивільно-правовій відповідальності» затверджена наказом по Буковинському університету від “____” _____________2011р. №_______

2. Термін здачі студентом закінченої роботи _____________________________

3. Вихідні відомості до роботи

1. Літературні джерела та джерела Internet;

2. Документація до програмного забезпечення СУБД Microsoft Access;

3. Зразки документів;

4. Нормативна та законодавча документація;

5. Вимоги до програмної реалізації та технічних засобів.

4. Перелік питань, які належить розробити:

1. Розробити базу даних, яка призначена для підтримки прийняття рішень страхового агента щодо страхування цивільно-правової відповідальності;

2. Створити програму, що реалізує механізм продукційних правил.

5. Перелік графічного матеріалу

1. Дерева цілей підсистеми страхування та модуля моніторингу страхувальників

2. ERD-діаграма предметної області

3. Алгоритм функціонування системи страхування

Дата видачі завдання _________________________

Н ауковий керівник

кандидат технічних наук ____________________ Д.І. Угрин

(підпис)

Завдання отримав ____________________ Р.П. Турянський

(підпис)

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..5

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНШИХ ДЖЕРЕЛ………..7

1.1. Поняття цивільно-правової відповідальності………………………………7

1.2. Укладання договору обов’язкового страхування 9

1.3. Типи договорів………………………………………………………………11

1.4. Порядок здійснення страхового відшкодування………………………….12

1.5. Інформаційні технології в страхуванні……………………………………19

1.6. BI і структура страхового бізнесу………………………………………….21

2. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЗАДАЧІ…………………………………………………………………...24

2.1. Вибір методів та засобів розв’язання задачі…………………………..24

2.2. Економічна оцінка проектних рішень…………………………………26

2.3. Розрахунок витрат на розробку та впровадження проектного рішення...27

2.4. Вибір та обґрунтування аналогу…………………………………………...32

2.5. Визначення експлуатаційних витрат………………………………………34

2.6. Визначення показників економічної ефективності……………………….37

3. КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК………………………….39

3.1 Системний аналіз об’єкту дослідження та предметної області…………..39

3.2. Постановка та обґрунтування проблеми………………………………….46

4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ……………………………………………52

4.1. Опис реалізації завдання……………………………………………………52

4.2. Функції бази даних обліку суб’єктів страхування..………………………56

4.3. Опис розробленого програмного забезпечення…………………………..57

4.4. Запити………………………………………………………………………..59

4.5. Форми………………………………………………………………………..60

4.6. Звіти………………………………………………………………………….62

4.7. Опис створеного меню бази даних………………………………………...63

4.8. Аналіз та узгодження результатів………………………………………….64

5. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………….70

5.1. Санітарно-гігієнічні параметри робочої зони……………………………..71

5.2. Захист від шуму……………………………………………………………..74

5.3. Електробезпека……………………………………………………………...76

5.4. Пожежна профілактика……………………………………………………..77

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...78

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ………………...79

ДОДАТОК А. ПРОЦЕДУРИ ОПРАЦЮВАННЯ ПОДІЙ СТРАХУВАННЯ..81

ВСТУП

В сучасному розвитку нашої держави можемо спостерігати стрімкий ріст її до більш сильних і розвинених держав. Це природно, оскільки Україна намагається бути членом європейських та міжнародних організацій та союзів. Верховна рада України часто приймає нові закони та поправки до них. З першого січня 2005 року набрав чинності закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Мета закону полягає у забезпеченні відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та захисту майнових інтересів страхувальників та застрахованих осіб.

Дана дипломна робота реалізує процес укладання угоди між страховиком (страховою компанією) та страхувальником (особою, що укладає договір).

Актуальність роботи полягає у тому, що даний закон є обов’язковим і вже з 1 квітня 2008 року накладаються штрафи на тих власників транспортних засобів, які не придбали необхідний поліс.

Багато громадян України не задоволені даним видом страхування, проте вони повинні розуміти, що отримують додаткові гарантії соціального захисту передбачені Конституцією. Страхувальники повинні пам’ятати, що вони страхують не тільки своє життя, а й життя всіх близьких і знайомих, що також можуть стати жертвами дорожніх аварій.

Робота з базою даних застрахованих осіб є необхідною в даній роботі, адже саме у базі даних є чудова можливість зберігати найбільш повну інформацію про страховиків, страхувальників та їх транспортні засоби. Використовувати бази даних для обліку вище перелічених та інших об’єктів є дуже зручно за рахунок можливостей сучасних СУБД, тому на сьогоднішній день все більше страхових компаній будуть створювати бази даних для зберігання необхідної інформації. База даних складається з декількох таблиць, а також з інших об’єктів, наприклад запитів, форм, звітів. Ці об’єкти значно полегшують роботу користувача з базою даних, дозволяють представляти інформацію у зручному для перегляду та опрацювання вигляді. Дана дипломна робота повинна полегшити роботу страховикам і прискорити процес заповнення полісу.

Метою створення цієї системи є розробка інформаційної системи обліку та аналізу для спрощення укладання страхового договору.

Виділимо основні задачі проектованої системи.

  1. Визначення суми полісу із врахуванням пільг страхувальника.

  2. Автоматична генерація полісу на основі підібраних типів.

  3. Визначення сум виплат певного страхувальника.

  4. Аналіз виплат по кожному типу полісу.

  5. Визначення виплачених сум по соціальних групах страхувальників.

  6. Нарахування відсотків від заключених полісів страховим агентам (працівникам) .

  7. Прогнозування “піків” виплат на основі аналізу діяльності.

Об’єкт дослідження – документопотоки страхових фірм, типи полісів та страхових виплат.

Предмет досліджень – правила формування рішень щодо страхування по цивільно-правовій відповідальності.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у розробленні концептуальної моделі страхової компанії, визначенні основних характеристик особи, що впливають на прийняття рішень щодо визначення типу страхування.

Практичне значення одержаних результатів.

Розроблено алгоритми визначення типу полісу та інформаційну систему, що їх реалізують. Розроблено засоби перевірки настання страхового випадку, що дозволило полегшити роботу страхового агента.