Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия НДР і методологія (спеціалісти)Документ M...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
567.81 Кб
Скачать

10

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

_______________О.Б. Жильцов

«___»_______________ 201 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою Педагогічного інституту

протокол № від  201 р.

Вчений секретар___________

Робоча програма навчальної дисципліни ндр і методологія педагогічного експерименту

для підготовки фахівців галузі знань 0202 Мистецтво

спеціальності 7.02020501 Образотворче мистецтво

( освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» )

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри педагогіки

протокол № 4 від  27 грудня 2011 р.

завідувач кафедри________ Г.І. Іванюк

Київ – 2012

УДК

ББК

НДР і методологія педагогічного експерименту. – К.: Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012.

Укладач: Іванюк Г.І., професор кафедри педагогіки, Руденко Л.С., доцент кафедри педагогіки.

Рецензенти:

Кудикіна Н.В., доктор педагогічних наук, учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Піроженко Т.О., доктор психологічних наук, завідувач лабораторії дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

ББК

© КМПУ, 2012 р.

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка

4

2. Структура програми навчальної дисципліни

5

2.1. Опис предмета навчальної дисципліни

5

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни

6

2.3. Програма

7

2.3.1.Змістовий модуль І.

7

2.3.2.Змістовий модуль ІІ.

8

2.3.3. Змістовий модуль ІІІ.

9

2.4. Навчально-методична картка навчальної дисципліни «НДР і методологія педагогічного експерименту».

11

2.5. Плани семінарських занять

12

2.6. Завдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента

13

2.7. Індивідуальна науково-дослідна робота

16

2.8. Система поточного та підсумкового контролю

18

2.9. Методи навчання

21

2.10. Методичне забезпечення курсу

21

2.11. Рекомендована література

36

2.12.1. Основна

36

2.12.2. Додаткова

37

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма дисципліни «НДР і методологія педагогічного експерименту» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів із образотворчого мистецтва відповідно до навчального плану.

Робочу програму курсу дисципліни «НДР і методологія педагогічного експерименту» розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист №1/9-736 від 06.12.2007р.) „Про Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра”.

Робочу навчальну програму укладено відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні ступеневої освіти та Галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційної характеристики для професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, освітньо-професійної програми підготовки професіоналів освітньо-професійного рівня “спеціаліст” (спеціальність «Образотворче мистецтво»).

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які має засвоїти спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «НДР і методологія педагогічного експерименту», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Метою вивчення означеного курсу є формування методологічної компетентності студентів (здатності, готовності до науково-педагогічних досліджень, культури наукової праці, відповідальності та результативності).

Вивчення курсу дисципліни передбачає формування у студентів знань сутності основних категорій, явищ і процесів:

 • науки, її предмета та класифікації;

 • структури процесу пізнання на емпіричному та теоретичному рівнях;

 • загальної характеристики наукового дослідження;

 • етапів та особливостей методології педагогічного дослідження;

 • процедури наукового дослідження;

 • методів педагогічного дослідження;

 • оформлення результатів наукового дослідження.

За результатами вивчення курсу будуть сформовані методологічні компетенції:

 • позитивної мотивації до науково-педагогічної діяльності;

 • свідомий вибір проблеми наукового дослідження;

 • формулювання об'єкта, предмета, гіпотези, мети і завдань дослідження;

 • готовність до роботи з першоджерелами, застосовувати різні методи дослідження;

 • організовувати процедуру педагогічного дослідження;

 • добирати оптимальні методики дослідження;

 • оформляти результати дослідження згідно з вимогами до наукової роботи.

Навчальний курс дисципліни включає: 18 год. – лекції, 6 год. – семінарські заняття, 4 год.– індивідуальні заняття, 4 год. – модульний контроль, 6 год. – консультації, 2 год. – консультації до екзамену, 4,62год. – екзамен. На самостійну роботу студентів відводиться 40 годин. Курс викладається протягом одного навчального семестру і закінчується складанням екзамену.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.