Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНФЛІКТОЛОГІЯ (Автосохраненный).docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
56.24 Кб
Скачать

Питання на екзамен

 1. Предмет, об′єкт конфліктології. Визначення, ознаки конфлікту.

 2. Зв′язок конфліктології з іншими науками.

 3. Методи вивчення конфлікту.

 4. Структура конфлікту.

 5. Динаміка конфлікту.

 6. Причини конфлікту (об'єктивні чинники та особистісні елементи).

 7. Функції конфлікту.

 8. Мотиви та цілі учасників конфлікту.

 9. Класифікація конфліктів.

 10. Міжособистісні конфлікти.

 11. Міжгрупові конфлікти.

 12. Внутрішньогрупові конфлікти.

 13. Внутрішньоособистісний конфлікт.

 14. Розуміння конфліктів за З. Фрейдом.

 15. Конфліктів за К.Хорні.

 16. Конфліктів за К. Юнгом.

 17. Конфліктів за Е. Фроммом.

 18. Конфліктів за К. Левіним.

 19. Конфліктів за В.С. Мерліним.

 20. Конфліктів за М. Дойчем.

 21. Конфліктів за К. Роджерсом.

 22. Конфліктів за А. Маслоу.

 23. Конфліктів за В. Франклом.

 24. Конфліктів за О.М. Леонтьєвим.

 25. Захисні механізми, як стратегії реагування на конфлікт.

 26. Боротьба, ухилення, діалог – реакції людини на виникнення конфлікту.

 27. Психодіагностика та прогнозування конфліктів.

 28. Посередник у системі розв'язання конфліктів (особливості його особистості та поведінки).

 29. Переговори – універсальний метод розв'язання конфліктів (правила ведення, учасники).

 30. Урахування в колективі гендерних та вікових відмінностей як чинник запобігання конфліктів.

 31. Особливості педагогічного конфлікту, його причини та наслідки.

 32. Протиріччя і конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії та способи їх регулювання та запобігання.

 33. Влада й конфлікти в організації.

 34. Корупція – фактор конфліктності влади й народу.

 35. Стрес і стресори як наслідок конфліктності.

 36. Сімейні конфлікти.

 37. Характеристика взаєморозуміння у сім'ї.

 38. Основні поняття управління конфліктами.

 39. Робота з конфліктами.

 40. Шляхи вирішення конфліктів.

 41. Психологічне консультування, як вид вирішення конфлікту.

 42. Групова психотерапевтична робота з конфліктами.

 43. Конструктивна поведінка в конфліктах у дошкільному закладі.

 44. Програма взаємодії у конфлікті для школярів.

1/ До об’єкта конфліктології ми відносимо всі прояви конфліктної соціальної взаємодії у сучасному світі. До предмету конфліктології відносять закономірності виникнення, ескалації і розв’язання конфліктів, у тому числі й теоретичні основи ведення переговорів. 

Конфлікт — це стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які характеризуються протиборством за наявності протилежних мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.)

Основні ознаки

1. Конфлікт завжди виникає на основі протилежно спрямованих мотивів чи суджень. Такі мотиви і судження є необхідною умовою виникнення конфлікту;

2. Конфлікт – це завжди протиборство суб'єктів соціальної взаємодії, яке характеризується нанесенням взаємного збитку (морального, матеріального, фізичного, психологічного і т.п.)

2/ Зв′язок конфліктології з іншими науками.

- У військових науках поняття “збройний конфлікт” використовують для аналізу збройних сутичок між державами чи значними соціальними силами всередині країни, від війни, як широкомасштабного міждержавного конфлікту високого ступеня інтенсивності до незначних прикордонних сутичок. Головним досягненням військової науки є визнання збройних конфліктів суспільно-політичним явищем, що викликане політичними чи економічними інтересами і пов’язане із загибеллю та стражданнями багатьох людей.

- В історичних науках конфлікти досліджувалися на міждержав-ному рівні як сутичка протилежних або таких, що не збігаються з інтересами держав у різні періоди історії. Значення історії в дослідженні конфлікту полягає у тому, що було вивчено історичне становлення інституту переговорів.

 - Педагогічні науки спрямовані на аналіз та вирішення конфліктів у площині «вчитель-учень», «педагог-педагог», «учень-учень», «педагог-адміністрація навчального закладу». Ці науки прийшли до висновку про необхідність формування високої педагогічної культури керівників, педагогічний такт, уміння безконфліктного спілкування людей різного віку та соціального досвіду.

 - Політичні науки розглядають конфлікти у площині боротьби за владу між специфічними верствами населення, політичними елітами, владно-державними структурами, між тими, хто править, та тими, ким правлять. Конфлікти розглядаються як прояв боротьби за домінування у владних структурах. 

- Конфлікт у мистецтвознавстві віддзеркалює споконвічне протиборство добра і зла, внутрішніх і зовнішніх факторів поведінки людини. Творами мистецтва конфлікт відображається повно, різнобарвно, з урахуванням діалектики. Тому приклади з творів мистецтва поповнюють арсенал керівника з вирішення конфліктних ситуацій.

-. Математичні моделі допомагають виявити приховані закономірності функціонування конфліктних взаємин, а математична обробка великого обсягу статистичного матеріалу є необхідною умовою внесення науковості в конфліктологію.

- Правознавчі науки. Головними аспектами стали судово-правові засоби їх вирішення, кримінологічне вивчення конфліктних ситуацій, правові принципи, правила і норми. Активно досліджуються міжнародно-правові аспекти регулювання міждержавних конфліктів. Важливим висновком правових досліджень проблем конфліктів є встановлення твердих, закріплених у правових нормах способів вирішення конфліктів (суди, арбітраж, міжнародні суди)

- Психологія займає провідне місце серед інших наук у дослідженні проблем конфлікту. Суттєвим досягненням психологів стала розробка понятійного апарату конфліктів: сутність, структура, генезис, передконфліктний стан, методи діагностики, встановлення того факту, що конфлікти завжди пов’язані зі значним напруженням емоційно-психологічного стану протиборних сторін.

 - У біологічних роботах конфлікт розглядається як боротьба за існування, як прояв біологічно і генетично визначеної агресивності. Такий підхід часто переноситься і на поведінку людини, як представника тваринного світу. Цінність підходу до конфліктів з позицій зооконфліктології полягає у тому, що конфлікти тлумачаться як такі, що пов’язані із внутрішньовидовою боротьбою за життєві ресурси, за територію, за вище місце в ієрархічній структурі.

- Соціологія. Соціологія конфлікту – галузь соціології, яка вивчає сутність, зумовленість, наслідки та управління конфліктом як соціальним явищем

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.