Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Вимоги до заліку

 • Володіння теоретичним матеріалом з тем курсу.

 • Зараховано усі звіти за лабораторні заняття, передбачені робочою програмою та інструктивно-методичними матеріалами.

 • Пройдено перевірку рівня засвоєння знань з тем, які виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.

.

Структура залікового білету.

Заліковий білет включає три види завдань.

 1. Тестове завдання (максимальна кількість балів - 20).

 2. Теоретичне питання (максимальна кількість балів - 30).

 3. Практичне (професійно-орієнтоване) завдання (звіт за лабораторне заняття) (максимальна кількість балів – 50).

питання до ЗАЛІКУ

 1. Поняття про методологію науки.

 2. Види методологічного знання

 3. Структура методології

 4. Функції методології

 5. Взаємозв’язок методології, методів та методик

 6. Основні принципи психології

 7. Поняття про програму емпіричного дослідження.

 8. Структура програми емпіричного дослідження.

 9. Постановка проблеми й визначення теми дослідження

 10. Об'єкт і предмет психологічного дослідження.

 11. Гіпотези, види гіпотез.

 12. Визначення цілей і завдань дослідження.

 13. Вибіркова сукупність дослідження

 14. Психомотиваційна проблема

 15. Психопраксична проблема

 16. Психосоціальна проблема

 17. Психофізична проблема

 18. Психофізіологічна проблема

 19. Психогностична проблема

 20. Головні задачі організації дослідження

 21. Етапи психологічного дослідження

 22. Поняття про метод, методику і техніку дослідження

 23. Класифікація методів дослідження

 24. Експеримент

 25. Аналіз документів

 26. Спостереження

 27. Бесіда

 28. Анкетування

 29. Тестування

 30. Проективні методики

 31. Соціометрія як метод дослідження малої соціальної групи.

 32. Соціометричний статус особистості.

Практичні (професійно-орієнтовані) завдання

Представити звіти за лабораторні заняття №1-4

Список літератури

Основна література

 1. Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В. «Методология и методы психологического исследования»: Учебное пособие для вузов.- М.: 2006.-352 с.

 2. Загвезинский В.И. «Методология и методы психолого педагогического исследования»: учеб. пособие для студентов высш. учеб заведений/В.И. Загвезинский, Р.Атаханов.- 3 изд.,испр.-М.:Издательский центр «Академия», 2006.-208 с.

 3. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования.- СПб.:Питер, 2004,-268с. – (Серия «Краткий курс»)

 4. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

 5. Корнилова Т. В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. – 2-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 2001. – 256 с. (о)

 6. Куликов Л. В. Психологическое исследование: методические рекомендации по проведению, - СПб.: Речь, 2002. – 184 с.

Додаткова література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.

 2. Бурлачук Л.Ф. Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. –М.: Питер, 2001.

 3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. -СПб.: Питер, 2004.

 4. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. Общий психологический практикум. М., 1997.

 5. Дружинин В. Н. Структура и логика психологического исследования. М., 1993.

 6. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент: Учебник. –М.: Изд-во МГУ, 2001.

 7. Корнилова Т.В. и др. Методы исследования в психологии: квазиэкспери­мент. Учебное пособие. -М., 1998.

 8. Куликов Л.В. Психологическое исследование (методические рекомендации по проведению) - СПб, 1994.

 9. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология (учебное посо­бие). -М., 1998.

 10. Носс И.Н. Психодиагностика. Тест, психометрия, эксперимент (информационно-методический конспект материалов к практическим занятиям по психодиагностике и экспериментальной психологии). –М.: «КСП+», 1999.

 11. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. -СПб.: Речь, 2001.

 12. Сыромятников И.В. Психодиагностика. –М.: Академический Проект, 2005.

 13. Хок Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся экспериментов. –СПб., 2003.

 14. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. –СПб.: Питер, 2003.

 15. Шпарь В.Б. Методы социальной психологии: Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2003.

 16. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. –М.: «Добросвет», 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.