Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Тема для самостійного опрацювання

Тема 3: ключові проблеми психології

1. Психомотиваційна проблема

2. Психопраксична проблема

3. Психосоціальна проблема

4. Психофізична проблема

5. Психофізіологічна проблема

6. Психогностична проблема

Основні поняття

Монізм, дуалізм, плюралізм, томізм, психофізичний паралелізм,

психофізичний монізм, ноосфера, механіцизм, нейродинаміка

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

5 годин

 • опрацювати основні поняття

5 годин

Оцінювання

 • Перевірка на персональній консультації у викладача

1 оцінка

Список літератури для опрацювання

1. А.Н.Леонтьев. Деятельность. Сознание. Личность // А.Н.Леонтьев. Избранные

психологические произведения. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 159-165.

2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука,

1980. – 336 с.

3. Биологическое и социальное в развитии человека. – М.: Наука, 1977. – 224 с.

4. Волков А.М., Микадзе Ю.В., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция.–

М.: Изд-во МГУ, 1987. – 216 с.

5. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

6. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. – СПб.:

Питер, 2006. – 320 с.

7. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.:

Наука, 1984. - 444 с.

8. Методологические проблемы социальной психологии. / Под ред. Е.В. Шорохова. –

М.: Наука, 1975. – 396 с.

9. Москвичев С. Проблемы мотивации в психологических исследованиях. – К.:

Наукова думка, 1975. – 143 с.

10. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии. – М.:

ИНФРА-М, 1998. – 528 с.

11. Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизический параллелизм //

Экпериментальная психология / Под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже. – М.: Прогресс,

1966, – Вып. I, II. – С. 185-189.

12. Социальная психология в трудах отечественных психологов. / Сост. А.Л.

Свенцицкий. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

13. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища школа, 1979. – 200 с.

14. Уледов А.К. Актуальные проблемы социальной психологии. – М.: Мысль, 1981. –

93с.

Завдання до підсумкової модульної роботи 1

Умовою допуску до ПМР є проходження перевірки рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання.

І. Тестові завдання (20 завдань, за правильне виконання завдання – 1 бал). Максимальна кількість балів – 20.

ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).

Максимальна кількість балів – 30.

 1. Поняття про методологію науки.

 2. Види методологічного знання

 3. Структура методології

 4. Функції методології

 5. Взаємозв’язок методології, методів та методик

 6. Основні принципи психології

 7. Поняття про програму емпіричного дослідження.

 8. Структура програми емпіричного дослідження.

 9. Постановка проблеми й визначення теми дослідження

 10. Об'єкт і предмет психологічного дослідження.

 11. Гіпотези, види гіпотез.

 12. Визначення цілей і завдань дослідження.

 13. Вибіркова сукупність дослідження

 14. Психомотиваційна проблема

 15. Психопраксична проблема

 16. Психосоціальна проблема

 17. Психофізична проблема

 18. Психофізіологічна проблема

 19. Психогностична проблема

ІІІ. Професійно-орієнтоване завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).

Максимальна кількість балів – 50.

Представити звіти за лабораторні заняття №1-2

Клієнтський запит:

Ви працюєте викладачем на кафедрі психології у одному з вищих навчальних закладів. До Вас звертається колега зі пропозицією спільно написати статтю до наукового збірника. Він погоджується взяти на себе проведення емпіричного дослідження та обробку результатів. Ваша задача полягає в тому, щоб кваліфіковано підготувати програму емпіричного дослідження відповідно до обраної теми.

Перелік тем емпіричного дослідження:

 1. «Стиль поведінки в конфлікті як чинник формування соціометричного статусу особистості».

 2. «Взаємозв’язок академічної успішності молодших школярів із рівнем їх тривожності».

 3. «Рівень агресії як чинник успішної адаптації студентів першого року навчання».

 4. «Андрогінність як чинник професійного становлення особистості».

 5. «Емпатійність як чинник успішної адаптації студентів-першокурсників».

Обов’язкова програма при виконанні завдання

 1. Розробіть програму емпіричного дослідження (постановка проблеми, об'єкт і предмет, мета і завдання, гіпотеза психологічного дослідження, методичний інструментарій, наукова новизна і практична значущість дослідження, вибіркова сукупність дослідження.

 2. Висновки за результатами роботи представте у формі публікації у фаховому психологічному виданні.

Модуль 2 МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

теми

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна

робота

Форма контролю

лекції

практичні

лабораторні

підсумкові модульні роботи

Етапи емпіричного психологічного дослідження

3

2

ПМР

1

Методи психологічного дослідження

12

2

2

4

4

Соціометрія (с/о)

10

10

Всього (1 кредит)

25

4

2

4

ПМР

15

ПМР

Практичне заняття №3

Лабораторні заняття 3-4

Умови автоматичного одержання оцінки за модуль:

 • відвідати 2 занять (з 3 занять);

 • одержати 4 оцінки (з 5 можливих, 1 оцінка за перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, є обов’язковою).

Обов’язкові види робіт:

 • опрацювати питання з плану практичного заняття;

 • опрацювати основні поняття;

 • підготувати звіти за лабораторні заняття;

 • пройти перевірку рівня засвоєння знань з теми, яка виносилася на самостійне опрацювання, на індивідуальній консультації у викладача.

Види робіт на вибір:

 • реферат (готує один студент з академічної групи);

Лекційний курс

Тема 4. Етапи емпіричного психологічного дослідження (2 год.)

 1. Головні задачі організації дослідження

 2. Консультативний етап

 3. Етап попереднього планування

 4. Етап виробітки концепції

 5. Етап основного планування

 6. Етап організації дослідження. Етап підготовки до статистичної обробки даних

 7. Етап теоретичної обробки

 8. Впровадження результатів у практику

Тема 5. Методи психологічного дослідження (2 год.)

 1. Поняття про метод, методику і техніку дослідження

 2. Класифікація методів дослідження

 3. Аналіз документів

 4. Спостереження

 5. Анкетування

 6. Тестування

 7. Проективні методики

Практичні заняття

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.