Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Metodichni_ta_teoretichni_problemi_psikholo...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
368.13 Кб
Скачать

Кафедра соціальної та практичної психології

Житомирського державного університету імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра соціальної та практичної психології

«Затверджую»

_________________

проректор ЖДУ

проф. Осадчий М.М.

31 серпня 2011 року

Інструктивно-методичні матеріали з курсу методичні та теоретичні проблеми психології

Для студентів ІІІ курсу

напряму 0401 Психологія

спеціальності 6.0101 Біологія. Практична психологія

Укладач:

доцент кафедри соціальної та практичної психології К. П. ГАВРИЛОВСЬКА

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 31 серпня 2011 р.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………………

3

Розподіл навчального часу за темами …………………………………………………

4

Рекомендації до організації самостійної роботи …………………………………......

5

Модуль 1 Теоретичні проблеми психології...……………………………………….

9

Модуль 2 Методичні проблеми психології…………………………………………….

16

Вимоги до заліку ………………………………………………………………….……

24

Критерії оцінювання ……………………………………………..……………………......

26

Вступ

Програму нормативної дисципліни «Методичні та теоретичні проблеми психології» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 „Психологія”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти.

Предметом вивчення курсу «Методичні та теоретичні проблеми психології» є теоретико-методичні проблеми психології.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Методичні та теоретичні проблеми психології» пов’язаний з курсами «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Експериментальна психологія» та ін.

Програма дисципліни «Методичні та теоретичні проблеми психології» складається з таких розділів:

 1. Мета і завдання курсу.

 2. Зміст курсу.

 3. Список рекомендованої літератури.

 4. Критерії успішності навчання.

Мета і завдання курсу

Основною метою викладання дисципліни «Методичні та теоретичні проблеми психології» є формування у майбутніх психологів знання про основи методології та методологічні принципи психологічної науки, конкретні методи психологічного дослідження, різні підходи до психологічних досліджень і можливі варіанти інтерпретації їх результатів.

Основні завдання курсу.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

 • сучасні методи психології й можливості їх застосування для досягнення різних дослідницьких завдань;

 • структуру й логіку психологічного дослідження, зміст його основних етапів;

 • етичні норми проведення психологічних досліджень

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти:

 • здійснювати пошук проблеми, вибір теми й розробку програми дослідження;

 • обґрунтовувати актуальність дослідження, аргументовано висувати наукову гіпотезу й формулювати задум дослідження;

 • вибирати й обґрунтовувати методи психологічного дослідження й обробки отриманих даних;

 • організовувати збір емпіричних даних і забезпечувати вірогідність результатів дослідження.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНого ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ

теми

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна

робота

Форма контролю

лекції

практичні

лабораторні

підсумкові модульні роботи

Модуль 1

Теоретичні проблеми психології

29

6

4

4

ПМР

15

ПМР

Методологія наукового пізнання

8

4

2

ПМР

2

Програма психологічного дослідження

11

2

2

4

3

Ключові проблеми психології (с/о)

10

10

Модуль 2

Методичні проблеми психології

25

4

2

4

ПМР

15

ПМР

Етапи емпіричного психологічного дослідження

3

2

ПМР

1

Методи психологічного дослідження

12

2

2

4

4

Соціометрія (с/о)

10

10

Всього

54

10

6

8

ПМР

30

залік

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.