Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030102_P.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
452.61 Кб
Скачать

Кафедра соціальної та практичної психології

Житомирського державного університету імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра соціальної та практичної психології

«Затверджую»

_________________

проректор ЖДУ

проф. Осадчий М.М.

1 вересня 2011 року

Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи з навчальної дисципліни «психодіагностика»

для студентів IІІ курсу

(денної та заочної форми навчання)

напряму підготовки 6.030102 Психологія

Укладач

старший викладач Майстренко Т.М.

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 31 серпня 2011 р.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………………

4

Розподіл навчального часу за темами …………………………………………………

5

Рекомендації до організації самостійної роботи …………………………………......

6

Алгоритм виконання лабораторної роботи ……………………………………………

8

Вимоги до оформлення звіту за лабораторне заняття …………............................

10

Модуль 1 Загальні основи психодіагностики ………………………………………….

11

Модуль 2 Психодіагностика інтелектуальних здібностей …………………………..

17

Модуль 3 Психодіагностика особистості ………………………………………………

22

Вимоги до екзамену ………………………………………………………………….……

32

Критерії оцінювання ……………………………………………..……………………......

34

Вступ

Програму нормативної дисципліни «Психодіагностика» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030102 „Психологія”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти.

Предметом вивчення «Психодіагностики» є теорія, принципи та інструменти оцінки та вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Психодіагностика» пов’язаний з курсами «Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Вікова психологія», «Математичні методи у психології».

Мета і завдання курсу

Основною метою викладання дисципліни «Психодіагностика» є набуття майбутніми психологами знань щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного дослідження, а також формування навичок проведення психодіагностичного дослідження.

Основні завдання курсу.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

 • особливості психодіагностики як науки;

 • класифікацію психодіагностичних методів;

 • вимоги до психодіагностичних методик;

 • основні етапи психодіагностичного процесу;

 • етичні аспекти проведення психодіаностичного дослідження;

 • процедуру конструювання психодіагностичних методик;

 • психометричні засоби контролю якості психодіагностичних методик;

 • особливості використання тестів інтелекту;

 • особливості використання особистісних опитувальників;

 • особливості використання проективних методик.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна програма, додаток Б):

 • проводити спостереження за психічним станом особистості, оцінювати рівень розвитку пізнавальних процесів особистості;

 • діагностувати особливості девіантної поведінки дітей та підлітків та визначати адекватні методи психологічної корекції;

 • координувати власну взаємодію з батьками, громадскістю у застосуванні методів психологічного впливу в залежності від вікових та індивідуальних особливостей;

 • відслідковувати загальні і локальні зміни у масовій свідомості, проводити, спостереження за психологічним станом окремих груп та верств населення;

 • застосовувати форми і методи соціально-психологічної роботи по вирішенню проблем вимушених мігрантів, аналізувати особливості реінтеграції мігрантів;

 • аналізувати концептуальні засади соціальної політики держави з метою соціального захисту людини, розробляти умови застосування психологічних методів соціальної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.