Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Shmiglyuk_O_G_Yuridichna_psihologiya_6_0301....doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
395.78 Кб
Скачать

Кафедра соціальної та практичної психології

Житомирського державного університету імені Івана Франка

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра соціальної та практичної психології

«Затверджую»

_________________

проректор ЖДУ

проф. Осадчий М.М.

від 30 серпня 2010 р.

Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни «Юридична психологія»

Для студентів ІV курсу

спеціальностей:

6.030102 Психологія

6.030103 Практична психологія

Укладач

асистент О.Г. Шмиглюк

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 30 серпня 2010 р.

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………………

3

Розподіл навчального часу за темами …………………………………………………

4

Рекомендації до організації самостійної роботи …………………………………......

5

Модуль 1 Загальні основи юридичної психології.……………………………………

6

Модуль 2 Судова психологія як особлива частина юридичної психології….................................................................................................................

16

Вимоги до заліку..... ………………………………………………………………….……

26

Критерії оцінювання ……………………………………………..……………………......

28

Вступ

Програму нормативної дисципліни «Юридична психологія» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 „Психологія”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти.

Предметом вивчення «Юридичної психології» є психологічні особливості здійснення правотворчої, правоохоронної та правозахисної діяльності, психологія формування особистості у сфері правовідносин.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Юридична психологія» пов’язаний з курсами «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія особистості», «Основи політології», «Політика і право».

Мета і завдання курсу

Основною метою викладання дисципліни «Юридична психологія» є набуття майбутніми психологами знань щодо структури, основних принципів та методів юридичної психології, а також ознайомлення студентів із вимогами до організації і планування роботи психологів у правоохоронних органах; здійснення умов для формування професійного мислення спеціалістів, які працюватимуть у системі «людина-право-людина».

Основні завдання курсу.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

 • особливості юридичної психології як науки, її понятійно-категоріальний апарат;

 • класифікацію методів юридичної психології;

 • зміст та предмет вивчення юридичної психології;

 • психологічні та соціально-психологічні закономірності правотворчої та правозастосувальної діяльності;

 • психологічний зміст діяльності юриста;

 • психологічних закономірностей впливу права і правоохоронної діяльності на окремі особистості, групи і колективи;

 • етичні основи діяльності юридичних психологів;

 • психологічні ознаки кримінальної та девіантної поведінки людини

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-профсійна програма, додаток Б):

 • використовувати теоретичні знання з юридичної психології у практичній діяльності;

 • аналізувати психологічні механізми і етапи скоєння правопорушень;

 • порівнювати отримані дані психологічної експертизи з нормативними вимогами та рекомендаціями;

 • вміти узагальнювати дані експертизи на відповідність нормативним вимогам;

 • аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають;

 • впроваджувати програми діагностики психологічних особливостей особистості, її поведінки у групі, враховуючи положення професійної етики;

 • діагностувати особливості девіантної поведінки дітей та підлітків та визначати адекватні методи психологічної корекції;

 • аналізувати концептуальні засади соціальної політики держави з метою соціального захисту людини, розробляти умови застосування психологічних методів соціальної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.