Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Kirilchuk_I_V_Kirichenko_V_V_Psihologiya_u....doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
224.77 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Кафедра соціальної та практичної психології

«Затверджую»

______________

проректор ЖДУ

проф. Осадчий М.М.

30 серпня 2011 року

Інструктивно-методичні матеріали з навчальної дисципліни «психологія управління»

Для студентів ІII курсу

спеціальності «Психологія»

Укладач:

асистент І.В.Кирильчук

асистент В.В.Кириченко

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 30 серпня 2011 р.

Вступ

Програму нормативної дисципліни «Психологія управління» складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0401 „Практична психологія”. Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним стандартом освіти.

Предметом вивчення «Психології управління» є теорія, принципи та інструменти оцінки та вимірювання психологічних закономірностей управлінської діяльності, сукупності психічних явищ і відносин в організації та індивідуально-психологічних особливостей особистості..

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Психологія управління» пов’язаний з курсами «Соціальна психологія», «Управлінням персоналом», «Психологія особистості», «Основи менеджменту», «Психологія праці», «Психодіагностика», «Вікова психологія», «Експериментальна психологія», «Математичні методи у психології».

Програма дисципліни «Психологія управління» складається з таких розділів:

 1. Мета і завдання курсу.

 2. Зміст курсу.

 3. Список рекомендованої літератури.

 4. Критерії успішності навчання.

Мета і завдання курсу

Основною метою викладання дисципліни «Психологія управління» є ознайомлення студентів із загальними засадами психології управління.

Основні завдання курсу.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні знати:

 • особливості психології управління як науки;

 • передумови виникнення психології управління та перспективами її розвитку;

 • основну інформацію про методологію та методи психології управління (методи вивчення особистості керівника та підлеглого в колективі, методи вивчення особливостей робочого колективу, атестація персоналу тощо);

 • класифікацію методів керівництва та впливу на особистість;

 • Етичний Кодекс психолога різних країн;

 • основні напрямки, форми та зміст роботи практичного психолога в організації;

 • специфіку психологічної структури управлінської діяльності;

 • особливості рекламної діяльності в організації.

По завершенню вивчення курсу студенти повинні уміти (освітньо-професійна програма, додаток Б):

 • здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та резервів її розвитку;

 • визначати психологічні та психофізіологічні адаптаційні механізми професійної діяльності

 • застосовувати психологічні методи вивчення професійних груп та колективів, особливостей керівників та підлеглих, проводити аналіз результатів їх діяльності;

 • підбирати методики ділових бесід і проведення переговорів;

 • складати соціально-психологічний проект розвитку особи, трудової групи, проводити психологічний аналіз, процесів і результатів діяльності;

 • аналізувати структуру груп: лідерство, відповідальність, перспективу, активність, соціальний досвід;

 • застосовувати психологічні методи проведення ділових бесід, переговорів у роботі з персоналом;

 • аналізувати соціальні та психологічні проблеми зайнятості, приймати участь у розробці стратегій по роботі з персоналом;

 • використовувати прийоми консультативної та корекційно-розвивальної роботи психолога із управлінськими кадрами;

 • обґ­рунтувано надавати психологічну допомогу у розв'язанні управлінських проблем;

 • проводити спостереження за психічним станом особистості, оцінювати рівень професійного розвитку особистості;

 • створювати умови для творчої та ефективної роботи людей в трудовому колективі;

 • застосовувати форми і методи консультативно-психологічної роботи по вирішенню проблем в системі управління з урахуванням інтересів зацікавлених суб‘єктів, контролювати та аналізувати процес її реалізації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.