Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Философская Антропология.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Розділ VIII Контрольні питання для студентів дистанційної форми навчання:

 1. Класичні витоки філософської антропології

 1. Моделі людського буття в античності та християнстві.

 2. Новочасові матриці людського існування.

 3. Контрраціональні філософсько-антропологічні стратегії.

 4. Людина як метафізична проблема за М. Шелером.

 5. Біоантропологія Г. Плеснера.

 6. Концепція біологічної незавершеності людини А. Гелена.

 7. Людське життя крізь призму феноменологічного підходу.

 8. Природа суб’єктивності та свідомості за Е. Гусерлем.

 9. Проблема людини в творчості М. Гайдеґґера.

 10. Філософська антропологія про сфери реалізації людського духу.

 11. Відкриття несвідомого та його наслідки.

 12. Психоаналітична антропологія.

 13. Нео- та постпсихоаналіз про сутність людини.

 14. Суспільна свідомість та колективна несвідомість: спільне та відмінне.

 15. Природа загальнолюдських цінностей: антропологія та аксеологія.

 16. Персоналістичні концепції в сучасній філософській думці.

 17. Людина в структурах буття.

 18. Варіанти та модуси присутності людини в світі.

 19. Культура як сфера реалізації людського потенціалу.

 20. Людина як єдиний суб’єкт історичного розвитку.

 21. Екзистенційні протиріччя людини.

 22. Тематичне коло філософії тілесності.

 23. Розумність та раціональність.

 24. Трансперсональна філософія про трансформацію свідомості.

 25. Основні напрямки філософії статі.

 26. Любов в філософському дискурсі.

 27. Влада як філософсько-антропологічна проблема.

 28. Велич та трагедія людської свободи.

 29. Плинність та безсмертя людини.

 30. Духовна криза як глобальна проблема.

 31. Поняття “надлюдини” та майбутнє людства.

 32. Людська суб’єктивність в світі нових реальностей.

 33. Характеристика “постлюдства”.

 34. Основні риси нового гуманізму.

 35. Філософські аспекти взаємовідносин людини та природи.

 36. Морально-гуманістичні аспекти проблеми смерті та безсмертя.

Розділ IX Списки основної та додаткової літератури

Основна література до курсу:

Антонович И. И. Философская антропология. Минск, 1970.

Антропологическая проблематика в западной философии. М., 1991.

Буржуазная философская антропология ХХ века. М., 1986.

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990.

Григорьян В. Т. Философия о сущности человека. М., 1973.

Григорьян В. Т. Философская антропология. М., 1982.

Губин В., Некрасова Е. Философская антропология. М.; СПб.: 2001.

Гуревич П. С. Философская антропология. М., 2001.

Досвід людської особи. Нариси з філософської антропології. К., 2001.

Какабадзе З. М. Человек как философская проблема. Тбилиси, 1970.

Корнеев П. В. Современная философская антропология. М., 1967.

Марк А. А. О проблеме человека в истории философии. Х., 1970.

Марков Б. В. Философская антропология. СПб., 1997.

Мысливченко А. Г. Человек как предмет философского познания. М., 1972.

Нажмудинов Г. М. Проблема человека в немарксистской философии США ХХ века. Свердловск., 1989.

О человеке. М., 1991. Вып. 1. Пространство и время, любовь и вера в его жизни. М., 1991.

О человеческом в человеке. Сборник. М., 1991.

Проблема человека в западной философии. Сборник. М., 1988.

Философия как учение о человеке. Под ред. проф. Ю. В. Петрова. – Томск, 1994.

Философия, наука, человек. М., 1990.

Философия человека: традиции и современность. М., 1991.

Философская антропология (Критический анализ современных буржуазных концепций). М., 1978.

Философское понимание человека. Сб. обзоров. М., 1988.

Хамитов Н. В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. К.; М, 2002.

Человек и его бытие как проблема современной философии. М., 1978.

Человек как философская проблема: Восток–Запад. М., 1991.

Человек и мир человека. К., 1977.

Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. М., 1991.

Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. ХІХ век. М., 1995.

Человек: образ и сущность. М., 1990.

Джерела:

Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. 1992. № 8.

Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2.

Агацци Э. Человека как предмет философского познания // О человеческом в человеке. М., 1991.

Агацци Э. Ответственность – подлинное основание для управления свободной наукой. // Вопросы философии. 1992. № 1.

Ален. Рассуждение о счастье // Аврора. 1992. № 1.

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.

Ассаджоли Р. Психосинтез. М., 1994.

Аристотель. Политика // Сочинения В 4-х т. М., 1986.

Барба Е. Паперове кіно. Путівник по театральній антропології. Л., 2001.

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

Барт Р. Мифологии. М., 1996.

Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М., 1999.

Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. СПб., 1997.

Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986.

Бердяев Н. А. О творческой свободе и о фабрикации душ // Сов. библиография. 1989. № 6.

Бердяев Н. А. О самоубийстве // Психологический журнал. 1992. № 1–2. Т. 13.

Бердяев Н. А. Проблема человека: к построению христианской антропологии // Ступени. 1991. № 1.

Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.

Бердяев Н. А. Человек и машина // Вопросы философии. 1989. № 2.

Бердяев Н. А. Эрос и личность. Философия пола и любви. М., 1989.

Бланшо М. Умирать довольным // Родник. 1992. № 4.

Бланшо М. Спокойная смерть // Зоил. 1997. № 3.

Бодрийяр Ж. О совращении // Ad Marginem’93. Ежегодник. М., 1994.

Бодрийяр Ж. Фрагменты из книги «О соблазне» // Иностранная литература. 1994. № 1.

Бубер М. Я и Ты // Квинтэссенция. М., 1992.

Бубер М. Два образа веры. М., 1995.

Бубер М. Проблема человека. К., 1998.

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос: Социология, антропология, метафизика. Вып. 1. М., 1991.

Венера в мехах. Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж. Делёз. Представление Захер-Мазоха. З. Фрейд. Работы о мазохизме. М., 1992.

Вейнингер О. Пол и характер. М., 1992.

Вышеславцев Б. П. Сердце в христианской и индийской мистике. // Вопросы философии. 1990. № 4.

Вышеславцев Б. П. Бессмертие, перевоплощение и воскресение // Человек. 1993. № 2.

Гоббс Т. Левиафан, или материя, формы и власть государства церковного и гражданского // Избранные произведения В 2-х т. М., 1965.

Глюксман А. Пошуки добра індивідуальні // Філософська думка. 1998. № 2.

Гроф К., Гроф С. Неистовый поиск себя. М., 1996.

Гроф С. За пределами мозга. М., 1992.

Гроф С. Области человеческого бессознательного. М., 1994.

Гроф С. Холотропное сознание. М., 1996.

Гуссерль Э. Собрание сочинений. М., 1994. Т. 1. Фенология внутреннего сознания времени.

Дали С. Дневник одного гения. М., 1991.

Делез Ж. Ницше. СПб., 1997.

Делез Ж. О смерти человека и о сверхчеловеке // Философия языка. Х., 1994. Т. 2.

Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. М., 1992.

Делез Ж. Тайна Ариадны // Вопросы философии. 1993. № 4.

Делез Ж. Фуко. М., 1998.

Делез Ж., Гваттари Ф. Капіталізм і шизофренія: Анти-Эдіп. К., 1996.

Джемс У. Существует ли сознание? // Новые идеи в философии. 1910. № 4.

Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М., 1910.

Дьюи Д. Проблема свободы // Литературное обозрение. 1991. № 3.

Еліаде М. Мефістофель і андрогін. К., 2001.

Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.

Канетті Е. Маса і влада. К., 2001.

Кассирер Э. Феноменология мифа // Философские науки. 1991. № 7.

Кассирер Э. Эссе о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1993. № 1.

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.

Киркегор С. Дневник обольстителя. Калуга, 1993.

Кэмпбелл Дж. Свобода и общество // Вопросы философии. 1992. № 12.

Лакс Дж. О плюрализме человеческой природы // Вопросы философии. 1992. № 10.

Левинас Э. Философия, справедливость и любовь // Философские науки. 1991. № 6.

Левинас Э. Философская интуиция // Интенциональность и текстуальность. Томск, 1998.

Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1998.

Левинас Э. Тотальность и бесконечное: эссе о внешности // Вопросы философии. 1999. № 2.

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.

Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.

Лиотар Ж.-Ф. Ситуация постмодерна. СПб., 1998.

Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 1990.

Лоренц К. Агрессия (так называемое Зло) // Вопросы философии. 1992. № 3.

Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. 1992. № 3.

Лоренц К. Агрессия. М., 1997.

Людина та довкілля. Антологія. К., 1995. Кн. 1. Природа і людність України в пам’ятках світової і національної культури.

Людина та довкілля. Антологія. К., 1995. Кн. 1. Людина і довкілля в українській духовності.

Макиавелли Н. Государь. М., 1990.

Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема // Вопросы философии. 1990. № 10.

Мамардашвили М. К. Необходимость себя. М., 1996.

Маркиз де Сад и ХХ век. М., 1992.

Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. М., 1995.

Маслоу А. Мотивация и личность // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1991. № 3.

Матегацца П. Экстазы человека. СПб., 1890.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999.

Милль Дж. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11.

Мильдон В. И. Совершенный человек // Человек. 1990. № 3.

Мир философии. Ч. II. Человек, общество, культура. М., 1991.

Мосс М. Техника тела // Человек. 1993. № 2.

Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности. М., 1989.

Нанси Ж.-Л. Corpus. М., 1999.

Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. К.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. М., 1990.

Ницше Ф. Воля к власти. М., 1910.

Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.

Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М.; К., 1998.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3-4.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. М., 1991.

Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди. // Там же.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия. Культура. М., 1991.

О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1997.

Парсонс Г. Человек в современном мире. М., 1985.

Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999.

Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.

Пиз А. Язык телодвижений. СПб., 1996.

Платон. Пир // Платон. Сочинения в 3-х т. М., 1970. Т. 2.

Платон. Федон // Там же.

Райх В. Психология масс и фашизм. СПб.-М., 1997.

Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. № 2.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.

Розанов В. В. Люди лунного света. Метафизика христианства. М., 1990.

Роулс Д. Теория справедливости // Этическая мысль 1990. М., 1990.

Сартр Ж.-П. Буття і ніщо. К., 2001.

Сартр Ж.-П. Стена. М., 1992.

Сартр Ж.-П. Дороги свободы. М.; Х., 1999.

Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова: Твори. К., 1993.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сумерки богов. М., 1990.

Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. К., 1983.

Сознание и бессознательное. СПб.;М., 1997.

Соловьев В. Оправдание добра. // Освобождение духа. М., 1991.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Танатография Эроса. СПб., 1994.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.

Тейяр де Шарден П. О счастье // Человек. 1991. № 2.

Уилбер К. Никаких границ. М., 1998.

Уилбер К. Проект Атман. Трансперсональный взгляд на человеческое развитие. М., 1999.

Унамуно М. Избранное: В 2 т. Л., 1981.

Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов // Философские науки. 1991. № 10.

Унамуно М. Вічна традиція // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 11–12.

Франк С. Л. Духовные основы общества. М., 1992.

Франк С. Л. Философские предпосылки деспотизма. 1992. № 3.

Франк С. Л. Реальность и человек. М., 1997.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.

Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989.

Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет в 2-х книгах. Тбилиси, 1991.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992.

Фрейд З. Три главы к теории полового влечения // Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. М.,1991.

Фрейд З. Мы и смерть. // Рязанцев С. Танатология (учение о смерти). СПб, 1994.

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986.

Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1989.

Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998.

Фромм Э. Адольф Гитлер: клинический случай некрофилии. М., 1992.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.

Фуко М. Герменевтика субъекта. // Социо-логос. Вып. 1. М., 1991.

Фуко М. Зачем изучать власть: проблема субъекта // Философская и социологическая мысль. 1990. № 9.

Фуко М. Історія сексуальності. Х., 1997. Т. 1. Жага пізнання.

Фуко М. Історія сексуальності. Х., 1999. Т. 2. Інструмент насолоди.

Фуко М. Історія сексуальності. Х., 2000. Т. 3. Плекання себе.

Фуко М. Наглядати і карати. К., 1998.

Фуко М. Слова и вещи. М., 1977.

Фуко М. Что такое автор? // Лабиринт/ЭксЦентр. 1991. № 3.

Хабермас Ю. Понятия индивидуальности // Вопросы философии. 1989. № 2.

Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Работы и размышления разных лет. М., 1993.

Хайдеггер М. Что такое философия? // Вопросы философии. 1993. № 8.

Хайек Ф. А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990. № 10–12; Новый мир. 1991. № 7.

Хаксли О. Остров. Врата восприятия. Небеса и ад. К., 1994.

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.

Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1993.

Шелер М. Избранные произведения. М., 1994.

Шелер М. Сутність моральної особистості // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. К., 1996. С. 9–30.

Шестов Л. «Potestas clavium» («Власть ключей»). // Шестов Л. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1993.

Шкуринов П. С. А. Н. Радищев. Философия человека.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. ІІ. // Полное собрание сочинений. М., 1902. Т. VІ.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. СПб., 1998.

Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.

Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1993.

Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990.

Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия. // Философские произведения. М., 1990.

Юркевич П. Д. Вибране. К., 1993.

Ясперс К. Современная техника // Новая технологическая волна на Западе. М., 1986.

Додаткова література до курсу:

Абрамов М. А. Неопределенность свободы // Вопросы философии. 1996. № 10.

Аверинцев С. С. Сверхчеловек // Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Авксентьев Н. Д. Сверхчеловек: культурно-этический идеал Ницше. СПб., 1906.

Акопян К. З. Самоубийство: проблема мотивации // Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 3.

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1968.

Андрияускас А. А. Проблема дегуманизации культуры и искусства в концепции «христианского гуманизма» Н. Бердяева // Философские науки. 1988. № 3.

Андрос М. «Чиста» свідомість як атрибут смерті // Філософська і соціологічна думка. 1996. № 1–2.

Антонов А. Возвращение серпентоидов (змей-дочеловеков) // Наука и религия. 1995. № 9.

Антонова Т. Ф. Оккультные законы эволюции. Новосибирск, 1992.

Апресян Р. Г. Заповедь любви // Человек. 1994. № 2.

Аугустинавичуте А. О дуальной природе человека // Соционика, ментология и психология личности. 1995. № 1.

Базалук О. А. Из теории жизни... Х., 1999.

Баллер Э. А. Человек и свобода. М., 1972.

Барков В. Людська гідність та соціальний престиж // Філософська думка. 1999. № 1–2.

Баумгартен Р. Пересадка конечностей. История и современные подходы // Человек. 1999. № 1.

Бевзенко Л. Самоорганизаційна природа феномена гри // Філософська думка. 1999. № 3.

Безнюк Д. Мода як нетрадиційна форма влади // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 9–10.

Белик А. А. Концепция А. Маслоу – шаг на пути сознания синтетической теории человека // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1991. № 3.

Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.

Берлянд І. Гра як феномен свідомості // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 7–8.

Бескова И. А. О природе трансперсонального опыта // Вопросы философии. 1994. № 2.

Бёлль Г. Язык как оплот свободы // Философские науки. 1990. № 4.

Биндер Б. С. Эстетический катарсис и проблемы самоактуализации личности // Журнал практикующего психолога. 1997. Вып. 3.

Биоэтика: проблемы, трудности, перспективы // Вопросы философии. 1992. № 10.

Блюменкранц М. А. Введение в философию подмены. М., 1994.

Бодров С. В. Проблема века: клонам от человечества поклон // Природа и человек (Свет). 1999. № 1.

Братусь Б. С. Смысловая вертикаль сознания личности (к 20-летию со дня смерти А. Н. Леонтьева) // Вопросы философии. 1999. № 11.

Буева Л. П. Человек, деятельность, общение. М., 1978.

Бурова О. К. О динамике сотворчества. От зрителя-созерцателя – к зрителю-персонажу // Философские перипетии. Вестник ХГУ. Серия философия. 1997. № 394.

Бурова О. Метафізика зору: про діалог речового й тілесного // Філософська думка. 1998. № 3.

Бытие человека в культуре. Опыт онтологического подхода. К., 1992.

Быховская И. М. Homo somatikos: аксиология человеческого тела. М., 2000.

Бэррел М.-Р. «И Бог заплакал...» Достоинство человека, прогресс, технология // Человек. 1991. № 6.

Важрапетян В. Легкость небытия // Новое время. 1999. № 17–18.

Василенко Л. И. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму // Вопросы философии. 1995. № 3.

Васильев К. Любовь. М., 1982.

Вдовина И. С. Проблемы власти, революции, истории во французской философии 70–80-х годов. // Новые тенденции в западной социальной философии. М., 1988.

Вдовина И. С. Французский персонализм. М., 1990.

Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы. М.-Л., 1962.

Визгин В. Ницше глазами Делеза // Вопросы философии. 1993. № 4.

Вильсон Г., Макклафлин К. Язык жестов – путь к успеху. СПб., 2000.

Вільчинська С. Антропологічні розвідки П. Юркевича та С. К’єркегора: аналогії і паралелі // Філософська думка. 1999. № 1–2.

Вишев И. В. Проблема личного бессмертия. Новосибирск, 1990.

Вич Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы философии. 1994. № 3.

Власенко І. М. Потенціал індивідуальної свідомості // Вісник АН УРСР. 1990. № 10.

Власть. Очерки современной политической философии Запада. М., 1989.

Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Интегральная природа человека: естественнонаучные и гуманитарные аспекты. Ростов н/Д, 1993.

Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек как космопланетарный феномен. Ростов н/Д, 1993.

Гаврюшин Н. К. Христианство и экология // Вопросы философии. 1995. № 3.

Гаджиев К. С. Размышление о свободе // Вопросы философии. 1993. № 2.

Гайда А. В., Китаев В. В. Власть и человек. Философские науки. 1990. № 4.

Гайденко П. П. Человек и человечество в учении В. С. Соловьева // Вопросы философии. 1994. № 6.

Гайденко П. Соблазн «святой плоти». С. Соловьев и русский серебрянный век // Вопросы литературы. 1996. № 4.

Гайденко П. П. Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реализм С. Л. Франка // Вопросы философии. 1999. № 5.

Гароди Р. Структурализм и «смерть человека» // Философия и общество. 1998. № 2.

Геращенко І. Чи існує абстрактний і конкретний гуманізм? // Віче. 1997. № 1.

Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи; Интеллигенция в России. М., 1991.

Гжегорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала ненасилия // Вопросы философии. 1992. № 3.

Гнатієнко Г. Ісход. Принципи гуманізму // Генеза. 1996. № 1.

Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі. К., 2001.

Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М., 1991.

Григорьева Т. П. Дао и логос. Встреча культур. М., 1992.

Гройс Б. Да, апокалипсис, да, сейчас // Вопросы философии. 1993. № 3.

Громов М. Кардіогносія Памфіла Юркевича і традиції вітчизняної філософії // Філософська і соціологічна думка. 1996. № 3–4.

Гудимова С. Homo elecronicus // Наука и религия. 1996. № 2.

Гуленко В. В. Исчезнуть, чтобы появиться вновь. Функциональные состояния личности // Соционика, ментология и психология личности. 1995. № 10.

Гуревич П. С. Гуманизм и вера. М., 1990.

Гуревич П. С. Вселенная по имени человек // Свободная мысль. 1991. № 14.

Гуревич П. С. Уникален ли человек? // Человек. 1991. № 3.

Гуревич П. С. Философская антропология: опыт систематики // Вопросы философии. 1995. № 8.

Гусаченко В. В. Жизнь и смерть субъекта. Очерки философской теории субъективности. К., 1995.

Гусейнов А. А. Этика ненасилия // Вопросы философии. 1992. № 3.

Давыдов Ю. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1982.

Данто А. Ницше как философ. М., 2001.

Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Полное собрание сочинений. М.-Л., 1927.

Дашкович-Добрянський М. Оптимізм П’єра Тейяра де Шардена // Всесвіт. 1994. № 7.

Дворняк С. В. Свобода и агрессивность // Современное общество. 1994. № 1.

Дельгадо Х. Мозг и сознание. М., 1971.

Дениско Л. Н., Газнюк Л. М. Постмодернистское видение телесного бытия // Философские перипетии. Вестник ХГУ. Серия философия. 1998. № 409.

Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше. Философские науки. 1991. № 2-3.

Деррида Ж. О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. Минск, 1999.

Дзюба В. И., Степанов А. П. Восхождение к гуманизму. К., 1997.

Дилигенский Г. Г. В защиту человеческой индивидуальности // Вопросы философии. 1990. № 3.

Дуйкин В. Р., Разумовский О. С. Критический анализ космологического идеализма Тейяра де Шардена // Изв. Сиб. отд-ния АН СССР. Серия истории, филологии и философии. Вып. 2. 1985. № 9.

Евтушенко С. П. Эрос и агапе: гносеологический аспект // Вопросы философии. 1999. № 11.

Єлістратов С. Серце як онтологічна передумова пізнання дійсності // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 1–2.

Емельяненко Ю. Свобода быть или не быть // Радуга. 1990. № 12.

Ємельянова Н. Філософія щастя Фрідріха Ніцше на зламі цивілізацій // Філософська думка. 1999. № 3.

Есаулов И. Тоталитарность и соборность: два лика русской культуры // Вопросы литературы. 1992. Вып. 1.

Ефимов Ю. И. Философские проблемы теории антропосоциогенеза. Л., 1981.

Жаныпова А. Ж. Страдание: проблема оценки и измерения // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1997. № 2.

Жаров Л. В. Человеческая телесность: философский анализ. Ростов н/Д, 1988.

Жизнь как творчество. К., 1985.

Загурская Н. В. Два типа анальности и сверхчеловек: постмодерн и фашизм. // Философские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. 1997. № 394.

Звездные войны. Иллюзии и опасности. М., 1985.

Зелинский Н. Е. Человек как фактор ускорения. К., 1986.

Зильбер А. П. Этика и закон в медицине критических состояний. Петрозаводск, 1998.

Зимовец С. Феминизм: здесь и теперь // Современная философия. 1995. № 1.

Золотухина-Аболина Е. В. Постмодернизм: распад сознания? Телевизионная повседневность // Общественные науки и современность. 1997. № 4.

Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное. М., 1980.

Иванов А. В. О свободе определения и об определении свободы // Философские науки. 1990. № 11.

Иванов С. Как стать счастливым // Наука и религия. 1995. № 10.

Иванюшкин А. Я. Биоэтика и психиатрия // Вопросы философии. 1994. № 3.

Игнатов А. Чёрт и сверхчеловек. Предчувствие тоталитаризма Достоевским и Ницше // Вопросы философии. 1993. № 4.

Исупов К. Г. Русская философская танатология // Вопросы философии. 1994. № 3.

Каверин С. Б. Потребность власти. М., 1991.

Каган М. С. Мир общения. М., 1988.

Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974.

Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека. М., 1991.

Карасев Л. Смех и зло. // Человек. 1992. № 3.

Карасев Л. Опыт несмеяния // Человек. 1992. № 5.

Карасев Л. Антитеза смеха // Человек. 1993. № 2.

Карасев Л. Философия смеха. М., 1996.

Карпунин В. А. Философствование как гордыня помраченного разума или как воля к утверждению. «Линии судьбы» философа в качестве мира // Ступени. 1992. № 1.

Касавин И. Т. «Человек мигрирующий»: онтология пути и местности // Вопросы философии. 1997. № 7.

Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. М., 1999.

Кибервойна, бог и телевидение. Интервью с Полем Вирильо // Комментарии. 1995. № 6.

Киселев Г. С. «Кризис нашего времени» как проблема человека // Вопросы философии. 1997. № 1.

Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и общественной солидарности. // Вехи; Интеллигенция в России. М., 1991.

Коган Л. А. Жизнь как бессмертие // Вопросы философии. 1994. № 12.

Козленко В. М. Духовна свобода і свобода світогляду // Філософська думка. 1998. № 2.

Козленко В. Свобода совісті та віросповідання як головний чинник духовної свободи // Філософська думка. 1999. № 1–2.

Козырев А. П. Смысл любви в философии В. Соловьева и гностические параллели // Вопросы философии. 1995. № 7.

Колебай Е., Маслов Г. Размышление о мире человека, об универсуме культуры // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1995. № 5.

Коларж З. Человек в теологии Жака Маритена // Наука и религия. 1984. № 5.

Кон И. С. В поисках себя: личность и ее самосознание. М., 1984.

Коноплянников Ю. Человек и Вселенная: каналы взаимодействия // Материально-техническое снабжение. 1991. № 7.

Котенко Р. В. Вопрос о человеке в философии Мартина Бубера // Человек. 1997. № 4.

Кочубей Б. О свободе выбора, или О выборе свободы // Литературное обозрение. 1990. № 7.

Крамаренко В. Ю. Интеллект человека. М., 1990.

Кривцун О. А. Психологические корни эротического искусства // Психологический журнал. 1992. № 1. Т. 13.

Кризис современной цивилизации: выбор пути. М., 1992.

Крилова С. Безсмертя особистості: етико-екзистенційний аспект // Філософська думка. 1998. № 3.

Ксенофонтов В. И. Духовность как экзистенциальная проблема // Вопросы философии. 1991. № 12.

Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура. М., 1985.

Кулаков Д. В ожидании гения // Природа и человек (Свет). 1999. № 10.

Культин С. Е. Бессмертие: иллюзия или реальность? // Философские науки. 1991. № 9.

Курашев В. И. Экология и эсхатология // Вопросы философии. 1995. № 3.

Кустарев А. Ангелы смерти // Новое время. 1999. № 17–18.

Кутырев В. А. Естественное и искусственное: борьба миров. Новгород, 1994.

Кутырев В. А. Человек в «постчеловечестком» мире: проблема выживания. // Природа. 1989. № 5.

Кутырев В. А. Человек и мир: три парадигмы взаимодействия // Философская и социологическая мысль. 1991. № 7.

Кутырев В. А. Осторожно, творчество! // Вопросы философии. 1994. № 7/8.

Кутырев В. А. Экологический кризис, постмодернизм и культура // Вопросы философии. 1996. № 4.

Ларіонова В. К. Етика Абсолюту С. Л. Франка. К., 1995.

Левит К. Индивидуум в роли человека (Mitmenschem). М., 1926.

Левицкий С. Страх перед свободой // Новое время. 1992. № 20.

Лев-Старович З. Секс в культурах мира. М., 1991.

Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990.

Ленк Г. Проблемы ответственности в этике экономики и технологии // Вопросы философии. 1998. № 12.

Леонтьев Д. А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Вопросы психологии. 1987. № 3.

Лилли Дж. Программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера. Дасс Р. Это только танец. К., 1994.

Линдблад Я. Человек – ты, я и первозданный. М., 1991.

Личность в ХХ столетии. М., 1979.

Лобковиц Н. Что такое «личность»? // Вопросы философии. 1998. № 2.

Лэнг Р. Д. Расколотое «Я». СПб., 1995.

Людина: дух, душа, тіло // Вісник ХДУ. № 429. 1999. Сер. Теорія культури та філософія науки. Вип. 14.

Маккена Т. Пища Богов. М., 1995.

Малахов В. А. Еманюель Левінас: погляд з Київа // Дух і літера. 1997. № 1-2.

Малахов В. А. Поліфонія страху в філософській творчості Сьорена К’єркегора // Українська К’єркегоріана. Сьорен К’єркегор і його роль в житті Європи. Львів, 1998.

Малахов В. С. 14 тезисов о «человеке» // Современная философия. 1995. № 1.

Малахов В. С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. 1998. № 2.

Мамалуй А. А. Пост(недо)модерн или совращение смысла // Матеріали ІІІ Харківських Міжнародних Сковородинівських читань: «Філософія: класика і сучасність». Х., 1996.

«Массовая культура»: Иллюзии и действительность. М., 1975.

Мегентесов С. Явление сверхчеловека как лингво-философская проблема // Язык и человек. Материалы межрегиональной конференции. Краснодар-Сочи, 1995.

Мелик-Пашаев А. А. Акме художника и проблема творческого «Я» // Человек. 1996. № 5.

Менжуліна Л. Стиль і міф Фрідріха Ніцше // Всесвіт. 1997. № 7.

Метельова Т. Метаморфози філософії: ідеологія, наука, гра... // Генеза. 1996. № 1.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим. Тело, душа и совесть (учение о человеке в христианской традиции и современность) // О человеческом в человеке. М., 1991.

Митрофанова А. Субъект в эпоху тотальной коммуникации // Комментарии. 1994. № 3.

Моисеев Н. Н., Александров В. В., Тарко А. М. Человек и биосфера. М., 1985.

Морен Е. Втрачена парадигма: природа людини // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 9–10.

Московин Л. Кому нужны люди-клоны? // Природа и человек (Свет). 1999. № 1.

Муравицька М. Педагогічна концепція Памфила Юркевича в контексті філософії серця (спроба відтворення забутої симфонії) // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 11–12.

Мюллер-Хилл Б. Генетика человека и массовые убийства // Человек. 1997. № 4.

Науменко Л. К. Человек и мир человека. М., 1989.

Несмелов В. Наука о человеке. Казань, 1905.

Нещерет И. Н. Феномен трансформации сознания и его место в современном искусстве // Философские перипетии. Вестник ХДУ. Серия философия. 1997. № 398.

Никитин Е. П., Харламенкова Н. Е. Самоутверждение человека // Вопросы философии. 1997. № 9.

Новикова Л. И., Сиземская И. Н. Введение в философскую антропологию Николая Бердяева // Человек. 1997. № 3.

Одиссей. Человек в истории. М., 1989.

Одуев С. Ф. Тропами Заратустры. М., 1971.

Ойзерман Т. И. Человек преодолевает свою биологическую ограниченность. Вопросы философии. 1988. № 1.

О некоторых типичных постановках проблемы смысла жизни в истории философии // Вопросы философии. 1981. № 10.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987.

Панцхава И. Д. Человек, его жизнь и бессмертие. М., 1967.

Панфилова Т. В. О содержании понятия «гуманизм» // Философские науки. 1990. № 9.

Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М., 1998.

Парахонський Б. Виворіт раціональності, або Витоки європейського безумства // Філософська думка. 1998. № 1.

Пекарский Ф. В. Преломление идеи «сверхчеловека» в философских концепциях футуризма // Вестник БГУ. Серия 3. История, философия, политология, социология, экономика, право. 1997. № 1.

Пилецкий С. Г. Человек и змея (Мифо-поэтический аспект биофилии) // Вестник МГУ. 1994. Вып. 3. Сер. 7. Философия.

Пископпень А. А. Природа человека в концепции А. Маслоу – шаг на пути создания синтетической теории человека // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1991. № 3.

Подорога В. А. Власть и культура. // Новое в современной западной культурологии. М., 1983.

Подорога В. А. К вопросу о мерцании мира // Логос. 1993. № 4.

Подорога В. А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995.

Полтавцева О. Н. Философия музыки: проблема телесности // Философские перипетии. Вестник ХГУ. Серия философия. 1998. № 409.

Померанц Г. Выход из транса. М., 1995.

Проблема ответственности на рубеже ХХ и ХХІ веков. Материалы мемориальных чтений, посвященных 60-летию профессора А. Ф. Плахотного. Х., 1996.

Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989.

Проблема человека в западной философии. М., 1988.

Радугин А. А. Персонализм и католическое обновление. Воронеж, 1982.

Радугин А. А. Персоналистский интуитивизм как разновидность неотомической апологетики // Философские науки. 1982. № 2.

Разин А. В. Сознание и нравственность, антропологическое единство // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1999. № 3.

Разлогов К. Э. Артистизм в массовой культуре // Вопросы философии. 1997. № 7.

Ремизов А. М. Судьба без судьбы: судьба человека неизменна // Диалог. 1991. № 18.

Розин В. М. Природа сексуальности // Вопросы философии. 1993. № 4.

Розин В. М. Смерть как философская проблема // Общественные науки и современность. 1997. № 2.

Розин В. М. Природа и генезис игры (опыт методологического изучения) // Вопросы философии. 1999. № 6.

Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. М., 1988.

Рыклин М. Террорологики. Тарту-Москва, 1992.

Рьюз М. Эволюционная этика: здоровая перспектива или окончательное одряхление // Вопросы философии. 1983. № 8.

Рябоконь О. Протиріччя між розумом та вірою людини у філософії Лева Шестова // Філософська думка. 1999. № 1–2.

Рязанцев С. Танатология (учение о смерти). СПб, 1994.

Савельєва М. Талант і геній як типи універсальності в культурі // Генеза. 1994. № 2.

Сагатовский В. М. Людина як філософська проблема: теорія і практика // Філософська думка. 1988. № 6.

Салецл Р. (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999.

Сборник статей по вопросам эвтаназии // Новое время. 1999. № 17–18.

Свасьян К. А. Человек как творение и творец культуры // Вопросы философии. 1987. № 6.

Свинцов В. Свобода и несвобода. Опыт сегодняшнего прочтения Н. Бердяева // Наука и жизнь. 1992. № 1.

Семенов Ю. И. Возникновение человеческого общества. Красноярск, 1962.

Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1966.

Сендеров В. А. Унижение и достоинство человека // Вопросы философии. 1998. № 7.

Сержантов В. Ф. Человек, его природа и смысл бытия. Л., 1990.

Сіверс В. Про єдність підходу у розгляді еволюції людини // Філософська і соціологічна думка. 1995. № 1–2.

Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Происхождение духовности. М., 1989.

Симонов П. В. Мозг и творчество // Вопросы философии. 1992. № 11.

Сковорода Г.: Дослідження, розвідки, матеріали. К., 1992.

Соловьев В. Идея сверхчеловека // В. Соловьев. Сочинения в 2-х т. М., 1988. Т. 2.

Соловьев В. Чтение о богочеловечестве // Там же.

Сохранит ли человечество человечность? М., 1989.

Стародубцева Л. В. В лабиринтах сознания // Человек. 1999. № 1.

Степин В. С. Философская антропология и философия науки. М., 1992.

Стора-Шандор Ю. Юмор и проблема самоидентификации (еврейский и женский юмор) // Человек. 1996. № 3.

Сушко С. А. Человек и ценности в философии Н. А. Бердяева и Ф. Ницше // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1991. № 6.

Табачковський В. Доля як позиція філософування // Віче. 1997. № 1.

Тавризян Г. М. О. Шпенглер, Й. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М., 1989.

Тавризян Г. М. Техника. Культура. Человек. М., 1986.

Тарантул В. З. Клонирование – проблема этическая? // Энергия: экономика, техника, экология. 1999. № 12.

Тарасов К. Е., Черненко Е. К. Социальная детерминированность биологии человека. М., 1979.

Тартаковский М. Конструированное бессмертие // Новое время. 1999. № 33.

Телесность человека: междисциплинарные исследования. М., 1991.

Тищенко П. Д. К началам биоэтики // Вопросы философии. 1994. № 3.

Тищенко П. Д. Феномен биоэтики // Вопросы философии. 1994. № 3.

Томенко М. Теорія українського кохання. К., 2001.

Успенский П. Д. Новая модель вселенной. СПб., 1993.

Файдыш Е. К. Измененные состояния сознания. М., 1993.

Федоров Н. Сочинения. М., 1982.

Федотова В. Г. Свобода или равенство? // Философские науки. 1991. № 4.

Филиппа Фут. Эвтаназия // Философские науки. 1990. № 6.

Философия гуманизма. К., 1987.

Философия, культура, человек. Тбилиси, 1988.

Философия любви: В 2-х ч. М., 1990.

Философские аспекты глобальных проблем современности. М., 1982.

Фролов И. Т. Прогресс науки и будущее человека. М., 1975.

Фролов И. Т. Перспективы человека. М., 1979.

Фролов И. Т. Глобальные проблемы и будущее человечества. М., 1982.

Фролов И. Т. О смысле жизни, о смерти и бессмертии человека. М., 1985.

Фролов И. Т. Человек – наука – гуманизм: новый синтез. М., 1986.

Фролов И. Т. Философия и история генетики. М., 1988.

Фролов И. Т. О человеке и гуманизме. М., 1993.

Фролов И. Новый гуманизм // Свободная мысль. 1997. № 4.

Халас Л. Особенности личности и креативность // Психология личности. М., 1990.

Хамитов Н. В. Философия человека: поиск пределов. К., 1997.

Хамітов Н. Персоналізм і ідея безсмертя // Філософська і соціологічна думка.1996. № 5–6.

Хамитов Н., Крылова С. Философия человека: поиск идеалов. Пределы мужского и женского: введение в метаантропологию. К., 1997.

Хамитов Н. В. Философия человека: от метафизики к метаантропологии. К.; М., 2002.

Хёсле В. Философия и экология. М., 1994.

Холличер В. Личность и гуманизм. М., 1981.

Хоружий С. Заметки к энергийной антропологии. «Духовная практика» и «отверзание» чувств: два концепта в сравнительной перспективе // Вопросы философии. 1999. №3.

Человек и природа. М., 1980.

Человек, философия и природа. М., 1992.

Человек: философские аспекты сознания и деятельности. Минск, 1989.

Человек в системе наук. М., 1989.

Человек и общество: проблемы человека на XVIII Всемирном философском конгрессе. Вып 4. М., 1992.

Человек познает и творит себя. М., 1989.

Человек, политика, психология (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1995. № 4.

Человеческий фактор. Алма-Ата, 1989.

Черная Л. А. «Новая философская антропология» Макса Шелера и история культуры // Вопросы философии. 1999. № 7.

Черненький Ю. П. Стильова сфера особистості // Практична психологія та соціальна робота. 1999. № 2.

Чухина Л. А. Проблемы человека в философской антропологии Макса Шелера. // Вопросы философии. 1978. № 12.

Чухина А. А. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. Рига, 1980.

Чухина Л. А. Человек и его ценностный мир. М., 1991.

Шахнович М. И. Тайна бога: глобальные проблемы современности и модернизация идеи бога. К, 1990.

Швалб Ю. Онтологія цілепокладаючої свідомості: конститутивні процеси // Філософська думка. 1999. № 1–2.

Шульц Л. Б. О значении личности в философии // Философские науки. 1991. № 5.

Щербаков А. С. Антропный принцип в космологии и геологии // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1999. № 3.

Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996.

Эвола Дж. Метафизика секса // Человек. 1992. № 1, 3.

Эппельбаум Д. Заставить слышать тело: путь тела к существованию // ОНЗР. 1990. Сер.3. №6. С. 87–92.

Экология: человек и природные системы. М., 1990.

Этика отношений с окружающей средой. М., 1990.

Эфроимсон В. П. Предпосылки гениальности // Человек. 1997. № 4.

Юнгер Ф. Ницше. М., 2001.

Яковлев В. А. Философские принципы креативности // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1999. № 5.

Ярошевский Т. Личность и общество. М., 1973.

Ярошевский Т. Размышления о человеке. М., 1984.

Ясперс К. Ницше и христианство. М., 1994.

47

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.