Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Философская Антропология.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.05.2019
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Розділ VI Зміст самостійної міст самостійної роботи студентів

Основні теми курсу, що потребують самостійного доопрацювання.

 1. Огляд головних теорій людини: людина у дзеркалі власної думки.

 2. Дуальність природи людини: між богом і звіром.

 3. Людина як творець та витвір культури.

 4. Соціальні аспекти філософської антропології.

 5. Нові реальності світу та проблема людини.

У ході самостійної роботи студенти знайомляться з філософськими першоджерелами та пишуть реферати.

Тематика рефератів, які передбачаються в ході самостійної роботи студентів.

 1. Методологічні засади філософської антропології.

 2. Роль філософії в житті людини.

 3. Доля людини як філософська проблема.

 4. Філософські інтерпретації проблеми щастя.

 5. М. Шелер про положення людини в космосі.

 6. Людина як космопланетарний феномен.

 7. Концепція людини як «недостатньої істоти».

 8. Ідейні витоки та принципи філософсько-релігійної антропології.

 9. «Співлюдяність» протестантської філософської антропології.

 10. Антропологізація несвідомого у світлі психоаналітичної антропології.

 11. Філософський зміст вчення про несвідоме З. Фрейда.

 12. Людина як архетипова та самісна істота.

 13. Філософські засади концепції самоактуалізації.

 14. Психосинтетична антропологія.

 15. Підстави плюралістичної етики.

 16. Соціоніка про сутність людини.

 17. Людина та стиль життя.

 18. Концепція людини як «об’єктивної істоти».

 19. Суспільна відповідальність філософської антропології.

 20. Простори репресії: основні феномени.

 21. Людина та особистість у світі культури.

 22. Особистість: проблеми свободи та відповідальності.

 23. Людина та природа: основи технетики.

 24. Екзистенційні аспекти страждання.

 25. Феноменологія сміху.

 26. Тілесність як метафора скінченності людини та нескінченності думки.

 27. Філософія тілесності М. Фуко.

 28. Колективна тілесність як філософсько-антропологічна проблема.

 29. Життєтворчість як філософська проблема.

 30. Творчість та співтворчість: проблема авторства в сучасній культурі.

 31. Філософська антропологія про природу геніальності.

 32. Людина та глобальні проблеми сучасності.

 33. Взаємини людини та техніки в інформаційному суспільстві.

 34. Сучасні філософські підходи до сутності надлюдського.

 35. Класична та некласична танатологія.

 36. Людське буття як «ніщо».

Розділ VII Контрольні питання з курсу «Філософська антропологія»

Рейтингові питання:

 1. Які головні відповіді на запитання про сенс людського існування наявні в філософії?

 2. У чому полягає сутність принципу антропологічної інтерпретації?

 3. У чому сутність аргументів, які обґрунтовують твердження про те, що людина є таємницею?

 4. Поясніть підстави кореляції опозицій «культура-природа» та «людина-тварина».

 5. Які аспекти опозиційності людського та божественного ви можете виділити?

 6. Розкрийте значення міста як дисциплінарного простору.

 7. Що спільного та відмінного у феноменах агори, храму та ринку як просторів репресії?

 8. Чим відрізняються образи людини в космоцентричому, теоцентричному та антропоцентричому світогляді?

 9. Як саме і які саме цінності переоцінюються згідно з підходом Ф. Ніцше?

 10. У чому полягає сутність фрейдівської концепції людини?

 11. У чому зміст екзистенціальної концепції людини?

 12. Чи можливе існування загальнолюдських цінностей у багатоманітності сучасної культури?

 13. Як у людині співвідносяться «плоть» і «дух»?

 14. Які наслідки взаємопроникнення «біологічного» та «соціального» в людині?

 15. Як охарактеризувати поняття «людство»?

 16. Як особиста біографія вписується в загальну історію?

 17. Що означає теза про людину як космопланетарний феномен?

 18. Який зміст людської свободи?

 19. Як співвідносяться свобода та відповідальність особистості?

 20. Що надає «сенс» людському життю?

 21. У чому міститься різниця між поняттями «індивід», «особистість» та «індивідуальність»?

 22. Що таке «Я»? Яка структура особистого універсуму?

 23. Яке співвідношення ідеального і свідомості?

 24. У чому полягають труднощі вирішення філософської проблеми свідомості?

 25. У чому полягає філософський зміст вчення про несвідомість?

 26. Що таке ілюзорна свідомість?

 27. Яким чином свідомість пов’язана з мовою?

 28. Яке співвідношення понять «цінності», «ідеали» та «святині»?

 29. Яке екзистенціальне значення мають поняття «самотність» і «спілкування»?

 30. Що таке страх і яку роль він відіграє в житті людини?

 31. Які особливості взаємодії людини та техніки в «постлюдському світі»?

 32. Як змінюється існування людини в інформаційному суспільстві?

 33. Як можна пояснити той факт, що в останні десятиріччя значення проблеми людини в науці суттєво зростає?

 34. Який критерій (засада) «глобальності» проблем людства?

 35. Які надії на прогрес людства у ХХІ сторіччі?

 36. Назвіть спільні та відмінні риси деструктивного та деконструктивного підходів до сутності людини.

Питання для контрольних робот:

Варіант І.

 1. Предмет філософської антропології.

 2. Людина в релігійній філософії ХХ сторіччя.

 3. Концепції лібідо та сублімації.

Варіант ІІ.

 1. Людина, людство, людяність.

 2. Проблема дуалізму людської природи.

 3. Поняття «життєвого світу»: людина та світ людини.

Варіант ІІІ.

 1. Три напрямки християнства про природу людини.

 2. Людина як центр взаємодії науки та мистецтва.

 3. Філософська антропологія про природу свідомості.

Варіант ІV.

 1. Особливості буття людини в культурі.

 2. Розробка поняття особистості в філософській антропології.

 3. Тілесність як філософсько-антропологічна проблема.

Варіант V.

 1. Природа людини як наукова проблема.

 2. Російська та українська персоналістична антропологія

 3. Людина та нові реальності світу.

Варіант VI.

 1. Суспільні умови та засоби реалізації сутнісних сил людини.

 2. Французький екзистенціалізм про абсурдність людського буття.

 3. Людина та надлюдина.

Екзаменаційні питання:

 1. Багатоманітність історико-філософських підходів до сутності людини.

 2. Основні віхи розвитку антропологічної проблематики.

 3. Проблемне поле вчень про природу та сутність людини.

 4. Антропологічний поворот в історії філософської думки.

 5. Програма пізнання людини М. Шелера.

 6. Різноманіття суто філософсько-антропологічних теорій.

 7. Антропогенез як філософська проблема.

 8. Міфологія як антропологія.

 9. Творчість як філософсько-антропологічна проблема.

 10. Життєтворчість та життєтворення.

 11. Проблема дихотомічності людського буття.

 12. Типи дихотомій людського буття.

 13. Співвідношення тіла та тілесності в світлі філософської думки.

 14. Головні філософські теорії тілесності.

 15. Раціональність як специфічно людська риса.

 16. Поняття суб’єкта в філософській антропології.

 17. Філософсько-антропологічні аспекти проблеми свідомості.

 18. Проблема локалізації свідомості.

 19. Філософські тлумачення проявів людської сексуальності.

 20. Головні риси гендерної антропології.

 21. Філософська антропологія про природу кохання.

 22. Філософія як рід любові.

 23. Соціальне буття людини.

 24. Феномен людини маси.

 25. Головні філософські концепції влади.

 26. Філософська антропологія політики.

 27. Природа загальнолюдських цінностей: антропологія та аксіологія.

 1. Справедливість та деконструкція.

 2. Образ-концепт надлюдини.

 3. Постлюдина як надлюдина.

 4. Місце людини в постіндустріальному суспільстві.

 5. Проблема виживання людини в «постлюдському світі».

 1. Філософські аспекти взаємовідносин людини та довкілля.

 2. Екоетика про майбутнє людства.

 3. Плинність та безсмертя людини.

 4. Загроза загибелі людства та «смерть людини».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.