Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторні - Технологія деревообробки.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
14.28 Mб
Скачать

Технологія деревообробки методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності

6. 090200 „Обладнання лісового комплексу” машинобудівного факультету денної та заочної форм навчання

М.В. Вржещ , Л.М. Дацюк

Комп’ютерний набір та верстка: А.М.Кушпель

Редактор: Л.Тиха

Підписано до друку. Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 4 Обл.-вид. арк. 3.5

Тираж 100 прим. Зам. 3002

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

43018 М. Луцьк, вул. Львівська 75

Друк – РВВ ЛНТУ

64

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.