Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. До основних компонентів логiстичного ланцюга належать:

1) збут продукцiї та сервiсне обслуговування;

2) внутрiшня логiстика;

3) зовнiшня логiстика;

4) усі відповіді правильні;

 1. Під поняттям "глобальна логістика" розуміють:

1) стратегію і тактику створення зазвичай сталих макрологістичних систем, що пов'язують бізнес-структури різних регі­онів і країн сві­ту на основі поділу праці, партнерства та коопе­рування у формі угод, договорів, загальних планів, які під­тримуються на міждержавному рівні;

2) наука про виконання стратегічних цілей суб'єктів госпо­дарювання;

3) процес оптимізації функціонального циклу глобальної логістики (скорочення його тривалості за рахунок прискорен­ня міжнародних перевезень, зменшення кількості посеред­ницьких структур);

4) те ж саме, що й "міжнародна логістика";

 1. До завдань глобальної логістики належить:

1) оптимізація функціонального циклу глобальної логісти­ки (скорочення його тривалості за рахунок прискорення між­народних перевезень, зменшення кількості посередницьких структур);

2) розвиток внутрішньовиробничих логістичних систем;

3) вибір постачальників сировини;

4) розвиток науки і техніки;

 1. До завдань глобальної логістики відноситься:

1) розвиток логістичної інфраструктури в зовнішньоеконо­мічному просторі;

2) розвиток внутрішньовиробничих логістичних систем;

3) вибір постачальників сировини;

4) розвиток науки і техніки;

 1. До завдань глобальної логістики відносять наступне:

1) розвиток інформаційного забезпечення глобальних логістичних процесів;

2) розвиток внутрішньовиробничих логістичних систем;

3) вибір постачальників сировини;

4) вибір транспортних засобів;

 1. Логістична стратегія — це:

1) програма дiй на довгостроковий перiод;

2) форма і змiст економiко-виробничих, торговельно-економiчних зв’я­з­кiв логiстичної системи із зовнiшнiм середовищем, характерних для логiстичної системи;

3) форма і змiст економiко-виробничих, торговельно-економiчних зв’яз­кiв ло­­гiстичної системи із зовнiшнiм середовищем на перспективу;

4) програма дiй логiстичної системи;

 1. Стратегiя планування в логiстицi — це:

1) методи, засоби реалізації вибраної стратегії;

2) програма дій на довгостроковий період;

3) вiдповiднiсть плану логiстики i стратегії фірми;

4) складний, творчий процес, неможливий без iнновацiй, зорієнтований на кiнцевi цiлi, а не на процеси;

 1. Управлінська вiдповiдальнiсть у логістичній системі може бути:

1) розподiлена мiж рiзними пiдроздiлами;

2) в одного керiвника;

3) як розподiлена мiж рiзними пiдроздiлами, так і зосереджуватись у од­но­го керiвника;

4) правильної відповіді немає;

 1. Оцiнювати проекти в логiстичних системах можна методом:

1) дисконтування засобiв;

2) середнього рiвня вiддачi;

3) окупностi;

4) усі відповіді правильні;

 1. Основним принципом концепцiї логiстики вважається:

1) реалiзацiя системного пiдходу;

2) здатнiсть системи до адаптацiї;

3) гуманiзацiя технологiчних процесiв;

4) вiдмова вiд унiверсалiзацiї обладнання;

 1. До матерiальних потокiв належать:

1) вантажi, деталi та товарно-матерiальнi цiнностi;

2) документацiя;

3) грошовi кошти;

4) усі відповіді правильні;

 1. До логiстичних функцiй належать:

1) визначення обсягiв і напрямкiв матерiальних потокiв, прогнози оцiнки пот­ре­би в перевезеннях;

2) управлiння запасами у сферi товарообiгу, управлiння складськими опера­цiями;

3) правильні обидві відповіді;

4) немає правильної відповіді.

ТЕМА 2

«ЛОГІСТИКА ЗАКУПІВЕЛЬ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.