Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Інтегральний (загальний) матеріальний потік — це:

1) сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле. Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу;

2) матеріальні ресурси, незавершена продукція і готова продукція, що знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним переміщенням у просторі: навантаження, розвантаження, переве­зення, сортування, розукрупнення і т. ін..;

3) потік ресурсів одного найменування, які проходять шлях від конкретного джерела виробництва до моменту спожи­вання;

4) множина елементарних потоків, що формуються на підприємстві;

 1. Матеріальний потік — це:

1) сукупність об'єктів, що сприймаються як єдине ціле; Вона існує як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в абсолютних одиницях за певний період часу;

2) матеріальні ресурси, незавершена продукція і готова про­дукція, що знаходяться в стані руху і до яких застосовуються логістичні операції й (або) функції, пов'язані з фізичним пере­міщенням у просторі: навантаження, розвантаження, переве­зення, сортування, розукрупнення і т. ін..;

3) потік ресурсів одного найменування, які знаходяться про­тягом всього шляху від конкретного джерела виробництва до моменту споживання;

4) множина елементарних потоків, що формуються на під­приємстві;

 1. За відношенням до логістичної системи матеріальні потоки бувають:

1) зовнішні, внутрішні;

2) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

3) вхідні, вихідні;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;

 1. За призначенням матеріальні потоки бувають:

1) зовнішні, внутрішні;

2) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

3) вхідні, вихідні;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;

 1. За ритмічністю матеріальні потоки бувають:

1) зовнішні, внутрішні;

2) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

3) вхідні, вихідні;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;

 1. Внутрішні матеріальні потоки — це:

1) потоки, які протікають у внутрішньому середовищі відносно до да­ної логістичної системи;

2) потоки, які протікають у зовнішньому щодо даної логіс­тичної системи середовищі;

3) потоки, які виходять із логістичної системи і надходять у зовнішнє для неї середовище;

4) немає правильної відповіді;

 1. Залежно від предмета вивчення матеріальні потоки бу­вають:

1) зовнішні, внутрішні;

2) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

3) вхідні, вихідні;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;

Т-1-3

 1. Залежно від натурально-речового складу матеріальні потоки бувають:

1) великі;

2) середні;

3) дрібні;

4) одноасортиментні;

 1. Залежно від натурально-речового складу матеріальні потоки бувають:

1) масові;

2) великі;

3) середні;

4) багатоасортиментні;

 1. Залежно від кількості вантажу матеріальні потоки бува­ють:

1) масові, великі, середні, дрібні;

2) одноасортиментні, багатоасортиментні;

3) зовнішні, внутрішні;

4) вхідні, вихідні;

 1. Залежно від ваги матеріальні потоки бувають:

1) легковагові;

2) насипні;

3) навалочні;

4) товарно-штучні;

 1. Залежно від ваги матеріальні потоки бувають:

1) насипні;

2) навалочні;

3) важковагові;

4) наливні;

 1. Залежно від консистенції вантажу матеріальні потоки бувають:

1) важковагові;

2) легковагові;

3) насипні;

4) одноасортиментні

 1. Матеріальні потоки, залежно від консистенції вантажу, бувають:

1) важковагові;

2) легковагові;

3) насипні;

4) багатоасортиментні;

 1. Залежно від консистенції вантажу матеріальні потоки бувають:

1) важковагові;

2) навалочні;

3) легковагові;

4) одноасортиментні;

 1. Залежно від консистенції вантажу матеріальні потоки бувають:

1) важковагові;

2) легковагові;

3) наливні;

4) багатоасортиментні;

 1. Залежно від консистенції вантажу матеріальні потоки бувають:

1) важковагові;

2) легковагові;

3) товарно-штучні;

4) одноасортиментні;

 1. Різновиди організаційних механізмів управління мате­ріальними потоками включають:

1) спеціальні функціональні ланки;

2) міжфункціональні логістичні структури управління;

3) лінійні структури управління;

4) немає правильної відповіді;

 1. Різновиди організаційних механізмів управління мате­ріальними потоками включають:

1) матричні механізми;

2) міжфункціональні логістичні структури управління;

3) лінійні структури управління;

4) немає правильної відповіді;

 1. До організаційних механізмів управління мате­ріальними потоками відносимо наступні різновиди:

1) спеціалізовані структури управління;

2) міжфункціональні логістичні структури управління;

3) лінійні структури управління;

4) немає правильної відповіді;

 1. Структурами управління, які створені на подвійному підпорядкуванні ланок, називають:

1) спеціальні функціональні ланки;

2) матричні механізми;

3) спеціалізовані структури управління;

4) лінійні структури управління;

 1. Структурами управління, які розробляються, виходячи з проблем, які необхідно вирішити підприємству, називають:

1) спеціальні функціональні ланки;

2) спеціалізовані структури управління;

3) міжфункціональні логістичні структури управління;

4) лінійні структури управління;

 1. Матеріальні потоки можуть протікати:

1) усередині одного підприємства;

2) усередині корпоративної групи підприємств;

3) між різними підприємствами;

4) усі відповіді правильні;

 1. За відношенням до логістичної системи виділяють матеріальні потоки:

1) зовнішні та внутрішні;

2) вхідні та вихідні;

3) неперервні, дискретні, бліц-потоки;

4) продуктові, операційні, ділянкові, системні;

 1. Для забезпечення умови збереження на підприємстві запасів на одному рівні необхідно, щоб…:

1) вхідний матеріальний потік був більшим за вихідний;

2) вхідний матеріальний потік був меншим за вихідний;

3) вхідний матеріальний потік дорівнював вихідному;

4) вхідний матеріальний потік не переривався;

 1. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:

1) неперервні матеріальні потоки;

2) дискретні матеріальні потоки;

3) постійні матеріальні потоки;

4) бліц-потоки;

 1. Наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер вза­ємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища – все це становить таку її властивість, як:

1) складність;

2) ієрархічність;

3) цілісність;

4) структурованість;

 1. Підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функ­ціонального логістичного управління становить таку її власти­вість, як:

1) складність;

2) ієрархічність;

3) унікальність, непередбачуваність і невизначеність пове­дінки;

4) адаптивність;

 1. Властивість системи виконувати задану цільову функцію, що може бути реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окре­мими її ланками або підсистемами, становить таку її власти­вість, як:

1) цілісність;

2) структурованість;

3) рухливість;

4) адаптивність;

 1. Наявність певної організаційної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів і суб'єк­тів управління, що реалізує задану мету, становить таку її властивість, як:

1) складність;

2) ієрархічність;

3) цілісність;

4) структурованість;

 1. Макрологістична система…:

1) є великою логістичною системою управління потоковими процеса­ми за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарю­вання, не обмежених у територіальному розташу­ванні;

2) створюється для забезпечення взаємодії різногалузевих структур на глобальному рівні;

3) є високоінтегрованою інфраструктурою економіки регіо­ну, країни або групи країн;

4) усе вищеназване правильне;

 1. Ешелонованою логістичною системою є система, в якій:

1) матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків;

2) на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник;

3) доведення матеріального потоку до споживача продукції здійснюється як прямими зв'язками, так і через посередників;

4) логістичні операції здійснюються тільки з інформацій­ним потоком;

 1. Логістичний ланцюг, який складається з постачальника і споживача характерний для логістичної системи:

1) із прямими зв'язками;

2) зі зворотними зв'язками;

3) ешелонованої;

4) гнучкої;

 1. Адаптивність логістичної системи — це:

1) підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління;

2) наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, що реалізують поставлену мету;

3) здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища;

4) здатність виконувати задану цільову функцію, яка реалізується тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами;

 1. Логістичні системи, залежно від виду логістичних ланцюгів, бувають:

1) макрологістичними та мікрологістичними;

2) регіональними, національними, міжнаціональними;

3) із прямими зв'язками, ешелонованими, гнучкими;

4) зовнішніми, внутрішніми;

 1. За переходом права власності на товар логістичні опера­ції бувають:

1) одно- та двосторонніми;

2) прямими;

3) зворотніми;

4) ешелонованими;

 1. До логістичних функцій, що мають підтримуючий ха­рактер, належать:

1) транспортування;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;

 1. Підтримуючий ха­рактер забезпечує наступна логістична функція:

1) управління запасами;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;

 1. Логістичною функцією підтримуючого ха­рактеру є:

1) складування;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;

 1. До функцій логістики, що мають підтримуючий ха­рактер, належать:

1) інформаційно-комп'ютерна підтримка;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;

 1. До логістичних функцій, що мають підтримуючий ха­рактер, належать:

1) підтримка стандартів обслуговування споживачів;

2) виробництво;

3) збут;

4) постачання;

 1. За природою потоку логістичні операції бувають:

1) логістичні операції з матеріальним потоком;

2) зовнішні;

3) внутрішні;

4) прямі;

 1. Логістичні операції за природою потоку бувають:

1) логістичні операції з інформаційним потоком;

2) односторонні;

3) двосторонні;

4) зворотні;

 1. Що відноситься до основних логістичних функцій:

1) транспортування;

2) управління запасами;

в)складування;

4) виробництво;

 1. До основних логістичних функцій відносимо:

1) складування;

2) інформаційно-комп'ютерна підтримка;

3) підтримка стандартів обслуговування споживачів;

4) збут;

 1. Що відноситься до основних логістичних функцій:

1) транспортування;

2) управління запасами;

3) інформаційно-комп'ютерна підтримка;

4) постачання;

 1. Яке з визначень, на Вашу думку найбільш точно характеризує поняття “ло­гi­с­тика”:

1) процес планування витрат з транспортування і зберiгання вантажiв вiд виробника до споживача;

2) новий напрям в органiзації товаропросування вантажів i теорiя пла­нування рiзних потокiв у людино-машинних системах;

3) ефективне просування готової продукції вiд виробника до споживача;

4) ефективне управління інформаційними та фінансовими потоками у логістичних системах;

 1. Об’єктом управлiння логiстики є:

  1. матерiальнi та пов’язанi з ними iнформацiйнi, фiнансовi й інші по­то­­ко­вi процеси;

2) інформацiйнi та пов’язанi з ними матерiальнi, фiнансовi й інші потоковi процеси;

3) фiнансовi та пов’язанi з ними інші матерiальнi потоки;

4) усі відповіді правильні;

 1. Дiяльнiсть у галузі логiстики передбачає управлiння:

1) кадрами органiзацiйних систем i комерцiйною дiяльнiстю;

2) транспортом;

3) складським господарством i запасами;

4) усі відповіді правильні;

 1. Розрізняють такі етапи розвитку логiстики:

1) 60-ті роки, 80-ті роки, теперiшнiй час;

2) 70-ті роки, 80-ті роки, теперішнiй час;

3) 60-ті роки, 70-ті роки, 80-ті роки, теперiшнiй час;

4) усі відповіді правильні;

 1. Логістична система — це перш за все:

1) адаптивна система зi зворотним зв’язком, яка виконує певні логiс­ти­ч­нi фун­кції та операції;

2) доставка в задане місце необхідної кількості підготовлених до вироб­ни­чо­го чи особистого споживання продукту (послуги) при заданому рiвнi вит­рат;

3) доставка вантажiв точно у призначений час при мінімальних витратах тру­до­вих і матеріальних ресурсів;

4) усі відповіді правильні;

 1. Логiстичний ланцюг — це:

1) лiнiйно впорядкована чисельнiсть фiзичних чи юридичних осiб, якi виконують логiстичнi операцiї, спрямованi на доведення зов­нi­ш­ньо­го матерiального потоку вiд однієї логiстичної системи до iншої чи до кiн­це­вого споживача;

2) ланцюг, яким рухається товар вiд постачальника до покупця;

3) логiстичнi операцiї, спрямованi на доведення зовнішнього мА­те­рi­а­ль­но­го потоку вiд однiєї логiстичної системи до іншої чи до кiнцевого споживача;

4) усі відповіді правильні;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.