Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Що не відноситься до базових логістичних функцій?:

 1. Постачання;

 2. розподіл;

 3. Виробництво;

 4. інформатизація;

 1. Який із зазначених потоків є ключовим, з точки зору функціонування логістичної системи?:

 1. інформаційний;

 2. матеріальний;

 3. фінансовий;

 4. грошовий;

 1. В якому році О. Моргенстерн вперше вказав на можливість використання положень військової логістики в економічній сфері?:

 1. 1812 рік;

 2. 1832 рік;

 3. 1951 рік;

 4. 1973 рік;

 1. Який із визначених елементів не відноситься до логістичного мі­­­ксу?:

 1. продукт;

 2. споживач;

 3. якість;

 4. витрати;

 1. Яка із визначених функцій логістики характеризує формува­ння госпо­дарських зв’язків окремих елементів у єдине ціле з метою досягнення синергетичного ефекту?:

 1. системоутворююча;

 2. інтегруюча;

 3. регулююча;

 4. результуюча;

 1. За рахунок якої із зазначених логістичних функцій забезпечується системна єдність та виключаються неефективні елементи логістичного ланцюга?:

 1. системоутворюючої;

 2. інтегруючої;

 3. регулюючої;

 4. результуючої;

 1. Яка із визначених функцій логістики забезпечує синергетику одержаного ефе­к­ту:

 1. системоутворюючої;

 2. інтегруючої;

 3. регулюючої;

 4. результуючої;

 1. Перший етап розвитку логістики характеризується:

 1. використанням логістичного підходу у сфері закупівель;

 2. використанням логістичного підходу у сфері виробництва;

 3. використанням логістичного підходу у сфері обігу;

 4. використанням логістичного підходу у сфері транспортування;

 1. Для першого етапу розвитку логістики характерне:

 1. використання логістичного підходу у сфері закупівель та виробництва;

 2. використання логістичного підходу у сфері обігу;

 3. використання логістичного підходу у сфері виробництва і розподілу;

 4. використання логістичного підходу у сфері транспортування;

 1. Другий етап розвитку логістики характеризується:

 1. розширенням інтеграційної основи логістики;

 2. комп’ютеризацією потокових процесів;

 3. глобалізацією логістичних зв’язків;

 4. використанням логістичного підходу у сфері інформатизації;

 1. За характером зон управління логістика поділяється на:

 1. закупівельну і виробничу;

 2. зовнішню і внутрішню;

 3. транспортну і інформаційну;

 4. регулюючу і результуючу;

 1. Згідно концепції логістики, головне у процедурі організації матеріального потоку – це врахування потреб:

 1. виробника;

 2. споживача;

 3. постачальника;

 4. держави;

 1. Концепція логістики передбачає, що узгодженість всіх елементів логістичного лан­цю­га забезпечує реалізацію принципу наступного підходу:

 1. структурного;

 2. системного;

 3. логічного;

 4. синергетичного;

 1. Згідно концепції логістики, пріоритет слід надавати:

 1. розподілу товарів над їх виробництвом;

 2. виробництву товарів над їх розподілом;

 3. складуванню товарів над їх виробництвом;

 4. виробництву товарів над їх споживанням;

 1. Концепція логістики містить твердження, що рівень обслуговування клієнтів повинен бути:

 1. максимальний;

 2. оптимальний;

 3. мінімальний;

 4. синергетичний;

 1. Згідно концепції логістики, аналіз логістичного ланцюга потрібно вести з:

 1. початку процесу;

 2. кінця процесу;

 3. середини процесу;

 4. немає різниці;

 1. Під час удосконалення або проектування будь-якої ланки логістичного ланцюга, згідно концепції логістики варто розглядати цю ланку:

 1. ізольовано;

 2. не ізольовано;

 3. системно;

 4. концептуально;

 1. Згідно концепції логістики, під час проведення розрахунків і використання в техніко-еконо­мічних обґрунтуваннях рішень з організації вантажопотоку слід розраховувати для кожної елементарної операції:

 1. тривалість;

 2. вартість;

 3. періодичність;

 4. послідовність;

 1. Концепція логістики передбачає, що вибір варіантів логістичної системи проводиться на підставі порівняння їх:

 1. вартісних показників;

 2. техніко-економічних показників;

 3. натуральних показників;

 4. якісних показників;

 1. Згідно концепції логістики, слід забезпечити відповідність усіх рішень з пла­­нування й організації матеріального потоку загальній:

 1. стратегії;

 2. тактиці;

 3. меті;

 4. потребі;

 1. Ведення обліку логістичних витрат (згідно концепції логістики) необхідно здійснювати:

 1. на стадії закупівель матеріальних ресурсів;

 2. протягом всього логістичного ланцюга;

 3. у сфері споживання готової продукції;

 4. у процесі вантажопереробки;

 1. Логістична система – це сукупність:

 1. стратегій;

 2. елементів;

 3. складів;

 4. торгівельних підприємств;

 1. Логістична система – це сукупність елементів, пов’язаних між собою на­с­ту­п­­ними зв’язками:

 1. інформаційними;

 2. фінансовими;

 3. функціональними;

 4. всі відповіді вірні;

 1. Яка ознака логістичної системи характеризує вплив на неї великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища?:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. структурованість;

 1. Яка властивість логістичної системи характеризує підпорядкованість еле­ме­н­­тів нижнього рівня елементам вищого рівня?:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. структурованість;

 1. Яка властивість логістичної системи характеризує її здатність виконувати задану цільову функцію?:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. структурованість;

 1. Яка властивість логістичної системи передбачає наявність певної органі­за­цій­ної структури логістичної системи, яка складається із взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів управління, що реалізує задану мету?:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. цілісність;

 4. структурованість;

 1. Яка властивість логістичної системи характеризує її здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища?:

 1. складність;

 2. ієрархічність;

 3. адаптивність;

 4. структурованість;

 1. За ознакою просторового обмеження логістичні системи поділяються на:

 1. внутрішні і зовнішні;

 2. цілісні та структуровані;

 3. макро- і мікрологістичні;

 4. унікальні та непередбачувані;

 1. Залежно від виду логістичних ланцюгів системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, відносимо до:

 1. логістичних систем з прямими зв’язками;

 2. ешелонованих (багаторівневих) логістичних систем;

 3. гнучких логістичних систем;

 4. комбінованих логістичних систем;

 1. Залежно від виду логістичних ланцюгів системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача за участю як мінімум одного посередника, відносимо до:

 1. логістичних систем з прямими зв’язками;

 2. ешелонованих (багаторівневих) логістичних систем;

 3. гнучких логістичних систем;

 4. комбінованих логістичних систем;

Т-1-2

 1. Залежно від виду логістичних ланцюгів системи, у яких матеріальний потік доводиться до споживача як за прямими зв’язками, так і за участю по­се­ред­ників, відносимо до:

 1. логістичних систем з прямими зв’язками;

 2. ешелонованих (багаторівневих) логістичних систем;

 3. гнучких логістичних систем;

 4. комбінованих логістичних систем;

 1. Частково впорядкована множина різних посередників, які реалізують доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів – це:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний ланцюг;

 3. логістичний рівень;

 4. логістична система;

 1. Лінійно впорядкована кількість фізичних та/або юридичних осіб, які виконують логістичні операції з доведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої чи до кінцевого споживача – це:

 1. логістичний канал;

 2. логістичний ланцюг;

 3. логістичний рівень;

 4. логістична система;

 1. Сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на часовому інтервалі в процесі застосування до них різних логістичних операцій – це:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.