Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Логістика Тести - .doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
832.51 Кб
Скачать
 1. Ексклюзивний розподіл передбачає:

 1. забезпечення запасами продукції якомога більшої кіль­кості торгових підприємств;

 2. навмисно обмежену кількість посередників, які торгують цією про­дукцією в межах збутових територій;

 3. це дещо середнє між методами інтенсивного та ексклюзив­ного розподілу, що дає змогу виробнику досягти необхідного охоплення ринку за умови більш жорсткого контролю і з мен­шими витратами, ніж при організації інтенсивного розподілу;

 4. правильної відповіді немає;

 1. Селективний розподіл передбачає:

 1. забезпечення запасами продукції якомога більшої кіль­кості торгових підприємств;

 2. навмисно обмежену кількість посередників, які торгують цією продукцією в межах збутових територій;

 3. це дещо середнє між методами інтенсивного та ексклю­зивного ро­з­поділу, що дає змогу виробнику досягти необхідного охоплення ри­нку за умови більш жорсткого контролю і з меншими витратами, ніж при організації інтенсивного розпо­ділу;

 4. правильної відповіді немає;

 1. Логістична концепція організації виробництва включає таке найважливіше положення:

 1. відмову від надлишкових запасів;

 2. усунення внутрішньозаводських перевезень;

 3. відмова від недоброзичливих постачальників;

 4. правильної відповіді немає;

 1. Якими способами може здійснюватися управління мате­ріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих систем?:

 1. динамічним і статичним;

 2. гальмуючим і прискорюючим;

 3. штовхаючим і тягнучим;

 4. додатнім і від’ємним;

 1. Логістичні системи, які розглядає виробнича логістика, мають назву:

 1. внутрішньовиробничих логістичних систем;

 2. зовнішньовиробничих логістичних систем;

 3. усі відповіді правильні;

 4. правильної відповіді немає;

 1. Що таке виробнича логістика?:

 1. управління матеріальним потоком від первинного джере­ла сировини до кінцевого споживача;

 2. управління матеріальним потоком від процесу переробки сировини до кінцевого споживача;

 3. управління матеріальним потоком від первинного джере­ла сировини до процесу збуту;

 4. правильної відповіді немає;

 1. На якому рівні не можна розглядати внутрішньовиробни­чі логістичні системи?:

 1. макрорівні;

 2. національному рівні;

 3. мікрорівні;

 4. мегарівні;

 1. Що пов'язує учасників логістичного процесу в рамках ви­робничої логістики?:

 1. внутрішньовиробничі відносини;

 2. позавиробничі відносини;

 3. дружні стосунки;

 4. нічого не пов’язує;

 1. Оптимальним є таке розташування розподiльчого центру:

 1. у мiсцi споживання матерiального потоку;

 2. поблизу виробника;

 3. на територiї з розвиненою iнфраструктурою;

 4. у місці, максимально наближеному до генераторів і споживачів ма­тері­аль­но­го потоку з найбільшим товарооборотом;

 1. Не відноситься до характеристик логістичної концепції організації ви­робництва:

 1. підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

 2. прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації вироб­ництва до кон'юнктури ринку;

 3. підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

 4. допускається брак у межах встановлених норм;

 1. Не відноситься до характеристик логістичної концепції організації ви­робництва:

 1. прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації вироб­ництва до кон'юнктури ринку;

 2. оптимізація потокових процесів;

 3. підвищення пропускної здатності виробничих потужностей;

 4. пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих перемі­щень;

 1. Характеристиками традиційної концепції організації ви­робництва є:

 1. прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації вироб­ництва до кон'юнктури ринку;

 2. оптимізація потокових процесів;

 3. підвищення пропускної здатності виробничих потужнос­тей;

 4. допускається брак у межах встановлених норм;

 1. Характеристиками традиційної концепції організації ви­робництва є:

 1. підтримка високого рівня виробничої інтеграції;

 2. прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації вироб­ництва до кон'юнктури ринку;

 3. оптимізація потокових процесів;

 4. пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих перемі­щень;

 1. Недоліки "штовхаючих" внутрішньовиробничих логістичних систем (ВЛС) є:

 1. можливість застосування за умови масового розповсю­дження обчислювальної техніки і сучасних інформаційних технологій;

 2. відсутність залежності роботи підприємства від своєчас­ності постачань;

 3. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 4. усі відповіді правильні;

 1. Недоліки "штовхаючих" ВЛС є:

 1. важкість перебудови виробничої системи під час збоїв або збільшення попиту;

 2. відсутність залежності роботи підприємства від своєчас­ності постачань;

 3. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 4. усі відповіді правильні;

 1. Переваги "тягнучих" ВЛС полягають у наступному:

 1. не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів;

 2. передбачають високу дисципліну і дотримання усіх пара­метрів постачань;

 3. вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, особливо виконавців;

 4. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 1. Переваги "тягнучих" ВЛС…:

 1. не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва;

 2. передбачають високу дисципліну і дотримання усіх пара­метрів постачань;

 3. вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, особливо виконавців;

 4. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 1. До недоліків "тягнучих" систем відносимо:

 1. не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва;

 2. не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів;

 3. передбачають високу дисципліну і дотримання всіх пара­метрів постачань;

 4. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 1. Недоліки "тягнучих" систем…:

 1. не вимагають загальної комп'ютеризації виробництва;

 2. не потребують створення значних запасів матеріальних ресурсів;

 3. вимагають підвищеної відповідальності персоналу всіх рівнів, осо­б­ливо виконавців;

 4. спрощення контролю за організацією виробничого проце­су, оскільки управління ними централізоване;

 1. До ключових цiлей товароруху належать:

 1. прибутковiсть;

 2. доступ до продукцiї та послуг;

 3. ефективний розподiл і збут;

 4. усі відповіді правильні.

ТЕМА 4

«ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ І СКЛАДУВАННЯ»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.