Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СВІТОВИЙ ОКЕАН ТА ЙОГО ЧАСТИНИ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
1.65 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

В.Г.Клименко основи океанології

Навчальний посібник для студентів-географів

Харків – 2007

УДК 551:49

К 49

Затверджено на засіданні Вченої ради геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 10

від 22 червня 2007 р.)

Рецензент:

Начальник Харківського центру з гідрометеорології С.А.Литвин

Клименко В.Г. Основи океанології: Навчальний посібник для студентів-географів. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна.

У навчальному посібнику подані основи океанології - науки про природні процеси у Світовому океані. У посібнику Світовий океан розглядається одночасно і як частина гідросфери, і як цілісний планетарний природний об’єкт, який взаємодіє з атмосферою, літосферою, материковим стоком, і де в складному взаємозв’язку протікають фізичні, хімічні, геологічні й біологічні процеси.

Навчальний посібник рекомендується для студентів-географів усіх форм навчання.

Зміст

ВСТУП .................................................................................................4 – 12

 1. ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК ОКЕАНІВ ................................. 12-18

 2. СВІТОВИЙ ОКЕАН ТА ЙОГО ЧАСТИНИ ............................... 18-23

 3. ДНО СВІТОВОГО ОКЕАНУ ......................................................... 24-39

  1. Рельєф дна Світового океану .................................................. 24-37

  2. Донні відклади Світового океану ........................................... 37-39

 4. ХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОРСЬКОЇ ВОДИ 39-68

  1. Хімічні властивості морської води ..........................................39-50

  2. Фізичні властивості морської води ......................................... 50-68

 5. ВОДНІ МАСИ .................................................................................... 69-71

 6. РІВЕНЬ СВІТОВОГО ОКЕАНУ .................................................... 71-73

 7. ДИНАМІКА ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ ................................... 73-85

  1. Хвилювання в океанах і морях ................................................. 73-76

  2. Течії в океані ............................................................................... 76-82

  3. Припливи та відпливи ................................................................ 82-85

 8. ВЗАЄМОДІЯ ОКЕАНУ І АТМОСФЕРИ ....................................... 86-90

 9. ЖИТТЯ В ОКЕАНАХ І МОРЯХ ......................................................90-92

 10. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ ...........................92-103

 11. ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ .......104-110

 12. Програма курсу .........................................................................111-113

 13. ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................... 114

ВСТУП

ОКЕАНОЛОГІЯ – наука про природні процеси у Світовому океані. Океанологія розглядає Світовий океан одночасно і як частину гідросфери, і як цілісний планетарний природний об’єкт, який взаємодіє з атмосферою, літосферою, материковим стоком, і де в складному взаємозв’язку протікають фізичні, хімічні, геологічні й біологічні процеси.

Головна задача океанології – визначення загальних закономірностей природи океану як єдиного цілого. Методологічна основа їхнього пізнання – вивчення трансформації і обміну речовин та енергії в океанічних водах, а також між водами суміжними з ними середовища. Океанологія базується на фактичних даних вимірювання глибин, температури, солоності, течій, хвиль, кольору, прозорості води, вмісту розчинених хімічних речовин і сполук, різних біологічних та інших показників, опираючись на теоретичні положення фізики, математики, хімії, біології; використовує методи системного аналізу та електронно-обчислювальну техніку. Найбільш важлива прикладна задача океанології – наукове забезпечення ефективної діяльності морських галузей народного господарства, гарантування безпеки підводного і надводного мореплавання, використання біологічних ресурсів вод і дна океану, удосконалення методів прогнозу погоди та ін.

Океанологія – комплексна наука, що об’єднує декілька напрямків, кожне з яких вивчає певний аспект природи океану. Фізична океанологія (фізика океану) досліджує фізичні процеси в океанічних і морських водах, закономірності взаємодії океану і атмосфери. Хімічна океанологія (хімія океану) вивчає хімічні властивості, склад, фізико-хімічні процеси вод Світового океану. Геологія океану (морська геологія) вивчає геологічні, геофізичні, геохімічні процеси, що протікають на дні та в надрах Світового океану і пов’язані з ними закономірності утворення корисних копалин в океанах і морях; до геологічного вивчення океану відноситься і дослідження геології і геоморфології берегової зони океанів і морів. Біологічна океанологія ( біологія океану) досліджує тваринний і рослинний світ океанів та морів, формування біологічної продуктивності океанічний і морських вод, та процеси, що протікають в них.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.