Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IMM_Psihodiagnostika_Maystrenko_T_M_6_030103_ПП....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
484.35 Кб
Скачать

Тема для самостійного опрацювання Тема 1. Становлення ПсиходіагностикИ як науки

 1. Передісторія психодіагностики.

 2. Формування психодіагностики як науки. Психологічне тестування.

 3. Розвиток психодіагностики у ХХ столітті:

 • розвиток психодіагностики на початку ХХ століття;

 • розвиток психодіагностики у 30-40 рр.;

 • розвиток психодіагностики у 50-60 рр.;

 • розвиток психодіагностики у 70-80 рр.;

 • розвиток психодіагностики у 90-і рр..

 1. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії.

 2. Розвиток психодіагностики у СРСР та в Україні.

Основні поняття

графологія, критеріально-орієнтоване тестування, «розумовий тест», педологія, проективні методики, психотехніка, тести елементарних психічних функцій, тести особистості

Біографічна довідка

Анастазі А., Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф., Виготський Л.С., Вундт В., Гальтон Ф., Крепелін Е., Кеттел Дж., Лічко А.Є., Пірсон К., Россолімо Г.І., Спірмен Ч.Е.

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

6 годин

 • опрацювати основні поняття

2 години

Оцінювання

 • перевірка рівня засвоєння знань на індивідуальній консультації у викладача

1 оцінка

Література

Основна література

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование.- СПб.: Питер, 2001.- 688 с. (с. 48-63)

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 528 с.

 3. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. (с. 8-98)

Додаткова література

 1. Гуревич К.М. Что такое психодиагностика.- М.: Знание, 1985. – 80 с.

 2. Немов Р.С. Психология: В 3-х книгах. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – М.: Гуманитарный издательский центр. – М.:ВЛАДОС, 1998. – 640 с.

 3. Общая психодиагностика /Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.

 4. Основы психодиагностики /Под ред. Шмелева А.Г.– Москва, Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1996. – 544 с.

 5. Психологическая диагностика /Под ред. Акимовой М.К., Гуревича К.М. – СПб.: Питер, 2005. – 652 с.

Завдання до підсумкової модульної роботи 1

І. Тестові завдання (20 завдань, за правильне виконання завдання – 1 бал). Максимальн кількість балів – 20.

Приклад тестового завдання:

Оберіть один із запропонованих варіантів відповіді

Термін «психодіагностика» запропонував:

  1. Ф. Гальтон;

  2. Г. Роршах;

  3. В. Вундт.

ІІ. Теоретичні завдання (оцінюються від 0 до 30 балів).

Максимальна кількість балів – 30.

 1. Передісторія психодіагностики. Формування психодіагностики як науки. Психологічне тестування.

 2. Розвиток психодіагностики у ХХ столітті.

 3. Розвиток психодіагностики у дореволюційній Росії, у СРСР, в Україні.

 4. Поняття психодіагностики. Предмет та структура психодіагностики. Зв’язок психодіагностики з іншими науками.

 5. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.

 6. Основні завдання та напрямки психодіагностичної роботи у закладах освіти.

 7. тест як основний інструмент психодіагностики. Класифікація тестів. Адаптація зарубіжних тестів.

 8. Поняття про надійність психодіагностичних методик. Методи визначення надійності.

 9. Валідність методики та її типи.

 10. Стандартизація тестів.

 1. Етап збору даних.

 2. Етап переробки та інтерпретації.

 3. Етап прийняття рішення.

 4. Психодіагностичні задачі та ситуації.

 5. Психологічне заключення та психологічний діагноз.

 6. Нормативні вимоги до психодіагностичних методик, до виробників та користувачів методик.

ІІІ. Професійно-орієнтоване завдання (оцінюються від 0 до 50 балів).

Максимальна кількість балів – 50.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.