Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
micro_testy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
922.62 Кб
Скачать
 1. У випадку запровадження акцизного збору за твердою ставкою на деякий товар його:

а) крива попиту переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропозиції переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) крива пропозиції переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважна ціна зменшиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива попиту переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноваж­ні ціна і обсяг зменшаться.

 1. У випадку запровадження універсального акцизу:

а) крива пропозиції переміститься вправо паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зростуть;

б) крива пропозиції переміститься вліво, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) крива пропозиції переміститься вправо, змінивши кут нахилу, рівноважна ціна знизиться, а рівноважний обсяг зросте;

г) крива пропозиції переміститься вліво паралельно до початкової кривої, рівноважні ціна і обсяг зменшаться.

 1. Унаслідок запровадження податку з продажу:

а) ціна попиту перевищуватиме ціну пропозиції на величину податкової суми з одиниці товару;

б) рівноважна ціна зросте, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;

в) рівноважна ціна знизиться, але продавці отримають за товар ту ж величину, яку заплатять покупці;

г) ціна пропозиції перевищуватиме ціну попиту на величину податкової суми з одиниці товару.

 1. Якщо лінійні криві попиту і пропозиції є типовими (відповідно спадною і висхідною), то зі встановленням акцизного збору:

а) рівноважна ціна зросте на більшу величину, ніж тверда ставка податку;

б) рівноважна ціна зросте на меншу величину, ніж тверда ставка податку;

в) рівноважна ціна зросте на тверду ставку податку;

г) рівноважна ціна не зміниться.

 1. Надання дотацій виробникам за інших рівних умов:

а) збільшить пропозицію;

б)перемістить криву пропозиції вправо;

в) знизить рівноважну ціну і збільшить рівноважний обсяг продукції;

г) усі відповіді правильні.

Тема. Еластичність.

 1. Цінова еластичність попиту за інших одна­кових умов вища:

а) для предметів розкоші, ніж для предметів першої необхідності;

б) для предметів першої необхідності, ніж для предметів розкоші;

в) у тих випадках, коли споживачі викорис­товують певний товар з найбільшою користю для себе;

г) чим більше товар потрібний споживачу;

д) всі наведені твердження неправильні.

 1. Якщо зростання ціни товару від 4 грн до 5 грн спричинило зменшення величини попиту з 200 одиниць до 100 одиниць, то коефіцієнт ціно­вої еластичності попиту, обчислений за форму­лою середньої точки, за модулем становить:

а) 2;

б)3;

в) 5;

г) 6.

 1. Яке з наступних тверджень не стосується характеристики цінової еластичності попиту?

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту біль­ший ніж одиниця;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту до­рівнює нулю;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту менший ніж одиниця;

г) відсоток зміни величини попиту дорівнює відсотку зміні ціни;

д) відсоток зміни величини попиту менше відсотка зміни ціни.

 1. Коли 20 одиниць товару продають за 5 грн кожна, а 40 одиниць — за 4 грн кожна, то по­пит є:

а) одинично еластичним;

б) нееластичним;

в) еластичним;

г) перехресно еластичним;

д) еластичним за доходом.

 1. Якщо зменшення ціни на товар А на 1% спричинило збільшення величини попиту на товар Б на 2%, то:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту біль­ший ніж 1;

б) коефіцієнт еластичності попиту за доходом більший ніж 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попи­ту більший ніж 1 (за модулем);

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо збільшення середнього доходу на 2% спричинило збільшення попиту на товар А на 4%, то це означає, що він є:

а) товаром нижчої споживчої цінності;

б) предметом розкоші;

в) товаром замінником;

г) доповнюваним товаром.

 1. Якщо збільшення середнього доходу споживачів на 1% спричинило збільшення попиту на товар А на 0,5%, то це означає, що він є:

а) предметом розкоші;

б) предметом першої необхідності;

в) товаром нижчої споживчої цінності;

г) комплементарним благом;

д) соціально шкідливим товаром.

 1. У випадку, коли збільшення середнього до­ходу на 1% спричинило зменшення попиту на товар А на 0,5%, це означає, що цей товар є:

а) товаром вищої споживчої цінності;

б) товаром нижчої споживчої цінності;

в) комплементарним благом;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Яка з наступних ситуацій не впливатиме на зростання цінової еластичності попиту на то­вар А?

а) цей товар має велику кількість замінників;

б) споживачі витрачають на закупівлю цього товару значну частку свого доходу;

в) товар А — це предмет розкоші;

г) період часу, протягом якого вивчають попит на товар А, дуже короткий;

д) період часу, протягом якого вивчають по­пит на товар А, тривалий.

 1. Еластичність попиту на певний товар не залежить від:

а)кількості замінників цього товару;

б) тривалості часового періоду;

в) мобільності факторів виробництва, за допо­могою яких виробляється цей товар;

г) того, чи є він предметом розкоші чи пред­метом першої необхідності;

д) частки доходів споживачів, яку вони ви­трачають на закупівлю цього товару.

 1. Еластичність пропозиції певного товару залежить головно від:

а) чисельності покупців цього товару;

б) урядових дотацій виробникам цього товару;

в)мобільності факторів виробництва, за допо­могою яких виробляється цей товар;

г) не залежить від жодного з названих чинників.

 1. Коли ціна товару А зростає, попит на товар-замінник Б буде:

а) зменшуватися;

б) збільшуватися;

в) стабільним;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту на товар А становить 0,5, то це означає, що:

а) будь-яка зміна ціни змінюватиме величину його попиту на 0,5%;

б) одновідсоткове зменшення величини попи­ту на цей товар спричиняється зростанням його ціни на 0,5%;

в) одновідсоткове збільшення величини попиту на цей товар спричиняється двовідсотковим зниженням його ціни;

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж від­носну зміну величини попиту.

 1. Попит є відносно еластичним, коли коефі­цієнт цінової еластичності попиту за модулем:

а) дорівнює 1;

б) більший ніж 1;

в) менший ніж 1,

г) дорівнює 0;

д) прямує до нескінченності.

 1. Пропозиція є відносно нееластичною, коли коефіцієнт цінової еластичності пропозиції:

а) дорівнює 1;

б) більший ніж 1;

в) менший ніж 1;

г) дорівнює 0;

д) прямує до нескінченності.

 1. Абсолютно нееластичний по­пит зображують у вигляді:

а) вертикальної лінії;

б) горизонтальної лінії;

в) лінії з кутом нахилу 450;

г) низхідної лінії.

 1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) зменшенню ціни, поділеному на збільшен­ня величини попиту;

б) зміні у загальному доході (в %), поділеної на збільшення ціни (у %);

в)відсотковій зміні величини попиту, поділе­ної на відповідну відсоткову зміну ціни товару;

г) не дорівнює жодному із наведених вище відношень.

 1. Якщо будь-яка кількість товару продають за однакову ціну, то попит на такий товар є:

а) абсолютно нееластичним;

б) абсолютно еластичним;

в) одинично еластичним;

г) еластичним;

д) нееластичним.

 1. Якщо зменшення ціни певного товару від 6 грн до 4 грн спричинило зменшення обсягу пропозиції з 4 до 2 одиниць, то коефіцієнт цінової еластичності пропозиції, обчислений за фор­мулою середньої точки, дорівнює:

а) 1;

б)5/3;

в) 3/2;

г)2.

 1. Коефіцієнт перехресної еластичності попи­ту дорівнює:

а) відносній зміні величини попиту певного то­вару, поділеної на відносну зміну ціни цього ж товару;

б) відносній зміні величини попиту для певного товару, поділеної на відносну зміну середнього дохо­ду споживачів;

в) відносній зміні величини попиту на товар А, поділеної на відносну зміну ціни товару Б;

г) не дорівнює жодному з наведених вище від­ношень.

 1. Нееластична пропозиція означає, що:

а)зростання ціни на 1% спричиняє збільшен­ня величини пропозиції менше ніж на 1%;

б) зростання ціни на 1% спричиняє збільшен­ня величини пропозиції більше ніж на 1%;

в) зростання ціни на 1% спричиняє збільшення величини пропозиції на 1%;

г) зростання ціни на 1% не змінює кількість пропозиції.

 1. Коли ціна товару А зростає, попит на товар Б, що доповнює товар А за інших од­накових умов:

а) зменшуватиметься;

б) збільшуватиметься;

в) залишатиметься сталим;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Коли необхідно визначити коефіцієнт ці­нової еластичності попиту для окремої точки на кривій попиту, то використовують формулу:

а) дугової еластичності попиту;

б) перехресної еластичності попиту;

в) точкової еластичності попиту;

г) еластичності попиту за доходом.

 1. Економісти сподіваються, що коефіцієнт цінової еластичності пропозиції для певного то­вару, зазвичай, буде:

а) додатнім;

б) від’ємним;

в) нульовим;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Предмети розкоші — це товари вищої споживчої цінності, для яких еластичність по­питу за доходом:

а) менша ніж 1;

б) дорівнює 0;

в) більша ніж 1;

г) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо для двох товарів коефіцієнт пе­рехресної еластичності попиту додатній, то вони є:

а) взаємозамінними;

б) взаємодоповнюваними;

в) незалежними;

г) товарами нижчої споживчої цінності.

 1. Якщо коефіцієнт еластичності попиту за доходом для певного товару додатній, то його називають:

а) товаром нижчої споживчої цінності;

б) товаром вищої споживчої цінності;

в) замінюваним товаром;

г) доповнюваним товаром.

 1. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту на картопляні чіпси дорівнює 0,52, то попит на них є:

а) еластичним;

б) нееластичним;

в) абсолютно нееластичним;

г) абсолютно еластичним.

 1. Якщо певна відсоткова зміна ціни має результатом меншу відсоткову зміну величини попиту, то:

а) попит нееластичний;

б) попит еластичний;

в) попит та пропозиція змінюються в різних напрямах;

г) ціна є вагомим аргументом визначення величини попиту.

 1. Вертикальна крива попиту означає, що:

а) пропозиція не реагує на зміни у попиті;

б) споживачі надзвичайночутливі до зміни ціни;

в) споживачі не реагують на зміни ціни;

г) постачальники можуть торгувати лише за певної ціни.

 1. Припустимо, що цінова еластичність попиту на краби становить 1,5 і ціна на них знижується на 20 %. Тоді величина попиту зросте на:

а) 10%;

б) 75 %;

в) 30 %;

г) 20 %.

 1. Якщо крива попиту має постійний нахил, тоді точки на цій кривій, що відповідають вищим цінам, також відповідають:

а) нижчій еластичності попиту;

б) вищій еластичності попиту;

в) більшій величині попиту;

г) більшому загальному доходу.

 1. Якщо при зростанні ціни загальні видатки споживачів на товар збільшуються, то попит є:

а) нееластичним;

б) одинично еластичним;

в) еластичним;

г) абсолютно еластичним.

 1. Уважають, що попит нееластичний, коли _________ціни має результатом загального виторгу виробників:

а) зростання, незмінність;

б) зниження, зменшення;

в) зниження, збільшення;

г) зростання, зменшення.

 1. Розглянемо ринок автомобілів. Якщо дилер зменшує ціни на 20 % і продає у результаті на 10 % автомобілів більше, то попит на автомобілі_________, а його загальний виторг:

а) еластичний, збільшиться;

б) еластичний, зменшиться;

в) нееластичний збільшиться;

г) нееластичний, зменшиться.

 1. Коли ціна на послуги громадського транспорту підвищується, то загальний виторг від надання цих послуг зростає. Це означає, що попит на послуги громадського транспорту:

а) одинично еластичний;

б) абсолютно еластичний;

в) еластичний;

г) нееластичний.

 1. На еластичному проміжку кривої попиту:

а) загальний виторг та кількість товару змінюються у різних напрямах;

б) загальний виторг та ціна змінюються у протилежних напрямах;

в) загальний виторг та ціна змінюються в одному напрямі;

г) ціна та кількість товару змінюються в одному напрямі.

 1. Одним з найважливіших визначників цінової еластичності попиту на товар є:

а) його ціна;

б) кількість покупців на ринку;

в) очікування щодо майбутніх цін;

г) наявність замінників для даного товару.

 1. Попит на які з перелічених товарів є найменш еластичним:

а) на кольорові телевізори;

б) на ліки;

в) на автомобілі;

г) на подорожі під час відпустки.

 1. Які з наведених нижче тверджень найкраще пояснюють, чому довгостроковий попит на товар X є більш еластичним, ніж попит на нього у короткостроковому періоді:

а) з часом фірма знаходить дешевші способи виробництва товару X;

б) закон попиту діє в довгостроковому періоді й не обов'язково діє в короткостроковому;

в) з часом дохід зростає, що збільшує попит на цей товар;

г) з часом більша кількість покупців ознайомиться зі змінами цін та пристосує свої смаки до цих змін.

 1. Припустимо, що ринкова ціна товару знижується. Якщо відносна зміна величини попиту менша за відносну зміну ціни, тоді пропозиція:

а) абсолютно еластична;

б) еластична;

в) нееластична;

г) одинично еластична.

 1. Еластичність пропозиції товару вимірює:

а) чутливість продавців до зміни його ціни;

б) чутливість постачальників до змін еластичності попиту цього товару;

в) рівень зміни пропозиції при зміні попиту;

г) реакцію постачальників на зміну цін ресурсів.

 1. За інших рівних умов переміщення кривої попиту вліво знизить рівноважну ціну тим більше, чим:

а) еластичніша крива пропозиції;

б) нееластичніша крива пропозиції;

в) ближча еластичність пропозиції до одиничної;

г) дальша еластичність пропозиції від одиничної (у будь-якому напрямі).

 1. Уявіть, що в результаті дуже великого врожаю ціна на яблука у типовому супермаркеті впала з 1,00 до 0,50 грн за 1 кг, а обсяг закупівель яблук збільшився від 400 до 800 кг за день. З огляду на такі зміни на ринку економіст сказав би, що попит на яблука:

а) еластичний;

б) нееластичний;

в) одинично еластичний;

г) коефіцієнт еластичності неможливо визначити з наданої інформації.

 1. Еластичність попиту - це відношення:

а) зміни ціни до зміни величини попиту;

б) зміни величини попиту до зміни ціни;

в) відсоткової зміни ціни до відсоткової зміни величини попиту;

г) відсоткової зміни величини попиту до відсоткової зміни ціни.

 1. Припустимо, що ціна кукурудзи знизилася з 50 до 30 грн за мішок, величина попиту на кукурудзу за тиждень збільшилася від 900 до 1100 мішків. Тоді за формулою середньої точки коефіцієнт еластичності попиту за ціною дорівнює:

а) 1,0;

б)2,5;

в) 0,4;

г) 0,1.

 1. Якщо рухатися в напрямку зниження ціни вздовж типової кривої попиту, то коефіцієнт еластичності попиту за ціною:

а) не змінюватиметься;

б) збільшуватиметься, але не перевищуватиме 1;

в) зменшуватиметься, але не буде меншим за 1;

г) зменшуватиметься.

 1. Одинична еластичність попиту означає, що:

а) одновідсоткова зміна ціни не спричиняє до жодних змін у величині попиту;

б) одновідсоткова зміна ціни спричиняє більш ніж одновідсоткову зміну у величині попиту;

в) одновідсоткова зміна ціни спричиняє одновідсоткову зміну у величині попиту;

г) одновідсоткова зміна ціни спричиняє менш ніж одновідсоткову зміну у величині попиту.

 1. Припустимо, що місцева транспортна компанія підвищила плату за проїзд в автобусах, а їх загальний виторг зменшився. Це означає, що попит є:

а) одинично еластичним;

б) нееластичним;

в) еластичним;

г) абсолютно еластичним;

 1. Якщо ціна на бензин зросте від 1,70 до 2,50 грн за літр, а величина попиту зменшиться від 1000 до 900 літрів, то попит на бензин є:

а) абсолютно еластичним;

б) еластичним, але не абсолютно еластичним;

в) нееластичним, але не абсолютно нееластичним;

г) одинично еластичним.

 1. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту менший за 1, зміна ціни товару у будь-якому напрямку спричинить:

а) зміну загального виторгу в протилежному напрямі;

б) зміну загального виторгу у тому самому напрямі;

в) збільшення загального виторгу;

г) зменшення загального виторгу.

 1. Два товари є замінниками, якщо:

а) вони споживаються разом;

б) їхні коефіцієнти еластичності попиту за доходом обидва додатні;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною є додатним;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною є від'ємним.

 1. Якщо крива «Дохід-споживання» спрямована вгору вправо:

а) обидва товари є товарами вищої споживчої цінності;

б) обидва товари є товарами нижчої споживчої цінності;

в) товар, позначений на вертикальній осі, є товаром нижчої споживчої цінності;

г) усі відповіді неправильні.

 1. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною вимірює ступінь реагування величини попиту на зміну:

а) цін на інші товари;

б) смаків та уподобань;

в) ціни цього товару;

г) доходу споживача.

 1. Економний Василь контролює свої видатки. Коли ціна на продукти харчування зросла на 2 %, він скоротив їхнє споживання на 1 %. Це означає, що:

а) попит Василя на продукти харчування є нееластичним, і його видатки на їжу збільшаться;

б) попит Василя на продукти харчування є еластичним, і його видатки на їжу зменшаться;

в) попит Василя на продукти харчування є еластичним, і його видатки на їжу залишаться на попередньому рівні;

г) попит Василя на продукти харчування є нееластичним, і його видатки на їжу зменшаться.

 1. Уздовж прямолінійної кривої попиту попит:

а) нееластичний нижче середньої точки і еластичний вище від цієї точки;

б) нееластичний вище від середньої точки і еластичний нижче від неї;

в) еластичний лише нижче від середньої точки для предметів розкошу;

г) нееластичний у середній її точці.

 1. Крива ринкового попиту на квитки на змагання на суперкубок переміститься вправо внаслідок:

а) зниження ціни на квитки;

б) зниження ціни на готельні кімнати у місті проведення цих змагань;

в) зниження інтересу вболівальників до ігор суперкубку;

г) зменшення доходів уболівальників.

 1. Цінова еластичність попиту на товар вимірює чутливість величини попиту до зміни:

а) цін інших товарів; б) уподобань і смаків споживачів;

в) ціни цього товару; г) доходів споживачів.

 1. Продавець знизив ціну на свій товар на 5%, унаслідок чого його обсяг продажу зріс на 4%. Можна стверджувати, що попит на цей товар:

а) еластичний; б) нееластичний;

в) абсолютно еластичний; г) абсолютно нееластичний.

 1. Якщо зростання ціни товару на 1% спричинило скорочення величини попиту на 1%, то попит на цей товар є:

а) еластичним; б) нееластичним;

в) одинично еластичним; г) абсолютно нееластичним.

 1. Якщо коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює -0,5, це означає, що:

а) будь-які зміни ціни товару змінюють величину попиту на 50%;

б) зниження ціни на 2% спричиняє зростання величини попиту на товар на 1%;

в) зростання ціни на 2% спричиняє зростання величини попиту на 1% ;

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну величини попиту на товар.

 1. Яке з наведених нижче тверджень характеризує нееластичний за ціною попиту на товар:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

в) загальний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) загальний виторг продавця збільшується, якщо ціна знижується.

 1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на товар:

а) показує на скільки відсотків зменшиться величина попиту, якщо ціна знизиться на 1%;

б) завжди від'ємний для товарів нижчої споживчої цінності;

в) залежить від наявності у товару замінників, його важливості для споживача, частки у споживчих видатках, фактора часу;

г) характеризує конфігурацію кривої Енгеля.

 1. Для якого з товарів еластичність попиту за ціною найвища?

а) зубна паста; б) зошити; в) дискета з грою; г) взуття.

 1. Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища:

а) чим більше замінників має товар;

б) чим більш дефіцитним є товар;

в) чим більшу частку він займає у видатках споживача;

г) чим менш насущною є потреба споживачів у цьому товарі.

 1. Будь-яка лінійна крива попиту:

а) є висхідною з постійним кутом нахилу;

б) має два відрізки, що розмежовуються точкою одиничної еластичності:

верхній - еластичного попиту, нижній - нееластичного;

в) в усіх точках має одиничну еластичність попиту за ціною;

г) в усіх точках має постійну еластичність попиту за ціною.

 1. Крива попиту є лінійною. Цінова еластичність попиту:

а) буде вищою зі зростанням величини попиту;

б) буде вищою зі зростанням ціни;

в) буде постійною вздовж всієї кривої;

г) для товарів вищої споживчої цінності буде вищою порівняно з товарами нижчої споживчої цінності.

 1. Графічне зображення кривої абсолютно нееластичного попиту - це:

а) пряма лінія з від'ємним нахилом; б) пряма горизонтальна лінія;

в) U-подібна крива; г) вертикальна лінія.

 1. Якщо будь-яка кількість товару може бути продана за однією і тією ж ціною, це означає, що попит на цей товар є:

а) абсолютно нееластичним; б) еластичним;

в) абсолютно еластичним; г) нееластичним.

 1. Як зміниться загальний виторг продавця за умови зниження ціни товару, якщо попит на цей товар є нееластичним за ціною:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г) зміни виторгу не пов'язані з еластичністю попиту.

 1. Як зміниться загальний виторг продавця за умови зростання ціни товару, якщо попит на цей товар є еластичним за ціною?

а) зменшиться;

б) не зміниться;

в) збільшиться;

г) зміни виторгу не пов’язані з еластичністю попиту.

 1. Якщо ціна відеокасет знизиться, видатки споживачів на них і виторг їхніх продавців також знизяться, то можна стверджувати, що:

а) попит є нееластичним;

б) попит є еластичним;

в) відеокасети є товаром нижчої споживчої цінності;

г) відеокасети є товаром вищої споживчої цінності.

 1. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий становить значну частку в доходах споживачів. Зростання ціни кожного з товарів призведе до:

а) збільшення виторгу від продажу обох товарів;

б) зменшення виторгу від продажу обох товарів;

в) збільшення виторгу від продажу А та зменшення від продажу Б;

г) зменшення виторгу від продажу А та збільшення від продажу Б.

 1. Коефіцієнт цінової еластичності попиту на міжнародні повітряні подорожі дорівнює мінус 3. Зростання цін на міжнародні авіаквитки призведе до:

а) збільшення щорічних видатків на міжнародні подорожі;

б) зменшення щорічних видатків на міжнародні подорожі;

в) відсутності будь-яких змін у видатках;

г) зростання попиту на міжнародні подорожі.

 1. Студент уважно слідкує за своїми видатками. Коли ціни на продукти харчування зросли на 2%, він скоротив їх закупівлю на 1%. Для студента попит на продукти харчування:

а) нееластичний, а його видатки збільшуються;

б) еластичний, а його видатки скорочуються;

в) має одиничну еластичність, а його видатки не змінюються;

г) нееластичний, а його видатки скорочуються.

 1. Відомо, що попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний за ціною. Якщо фермери цього року зібрали більший врожай, то їх загальний виторг:

а) збільшиться, оскільки зростуть обсяги продажу;

б) збільшиться, оскільки зростуть ціни;

в) залишиться незмінним, оскільки зростання загального виторгу від збільшення обсягу продажу зрівноважиться його зменшенням від зни­ження ціни;

г) скоротиться, оскільки втрати загального виторгу від зниження ціни будуть більшими, ніж його приріст від збільшення обсягу продажу.

 1. Перехресна еластичність попиту – це:

а) відсоткова зміна величини попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару;

б) відсоткова зміна величини попиту на товар при зміні на 1% доходу споживачів;

в) відсоткова зміна величини попиту на товар при 1%-ій зміні його ціни;

г) відсоткова зміна величини попиту на один товар при зміні на 1% величини попиту на інший товар.

 1. Перехресна еластичність попиту між рисом та гречкою становить 0,14. Якщо ціна рису зросте на 10%, то:

а) попит на рис зменшиться на 1,4%;

б) попит на рис збільшиться на 1,4%;

в) попит на гречку зменшиться на 1,4%;

г) попит на гречку збільшиться на 1,4%.

 1. Якщо перехресна еластичність попиту е від'ємною, то товари, для яких вона визначена, – це:

а) товари вищої споживчої цінності;

б) товари нижчої споживчої цінності;

в) товари-субститути;

г) товари-комплементи.

 1. Якщо коефіцієнт еластичності попиту на товар А за ціною товару В становить мінус 3, то це означає що:

а) ці товари взаємозалежні;

б) якщо ціна на товар В підвищиться на 1%, то попит на товар А скоротиться на 3%;

в) товар А є товаром-комплементом В;

г) всі відповіді правильні.

 1. Якщо зі зниженням ціни одного товару на 2% величина попиту на взаємопов'язаний з ним товар зменшилася на 3%, це означає, що:

а) коефіцієнт еластичності попиту за доходом перевищує 1;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту є від'ємним.

 1. Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним?

а) картопля;

б) яловичина;

в) бензин;

г) подорож за кордон.

 1. Еластичність попиту за доходом на ювелірні вироби дорівнює 5. Зростання доходу споживачів на 5% збільшить попит на ювелірні вироби на:

а) 1%;

б) 5%;

в) 10;

г) 25%.

 1. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності попиту за доходом стосується товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) дорівнює 1.

 1. Товар можна віднести до категорії товарів нижчої споживчої цінності, якщо коефіцієнт:

а) цінової еластичності попиту для нього дорівнює 1,5.

б) перехресної еластичності попиту для нього дорівнює -0,5.

в) еластичності попиту за доходом для нього дорівнює -0,5.

г) еластичності попиту за доходом для нього дорівнює 1,5.

 1. Коефіцієнт еластичності попиту на товар А за доходом дорівнює 1,75. Можна стверджувати, що цей товар є:

а) товаром нижчої споживчої цінності з еластичним попитом за доходом;

б) нормальним благом вищої споживчої цінності з еластичним попитом за доходом;

в) товаром нижчої споживчої цінності з нееластичним попитом за доходом;

г) нормальним благом вищої споживчої цінності з нееластичним попитом за доходом.

 1. Кожна точка лінійної кривої пропозиції, що виходить з початку координат:

а) має одиничну еластичність;

б) має показник цінової еластичності пропозиції більший за 1;

в) має показник цінової еластичності пропозиції менший за 1;

г) має змінний показник цінової еластичності пропозиції.

 1. Цінова еластичність пропозиції залежить головно від:

а) наявності товарів-замінників;

б) періоду часу, протягом якого продавці можуть пристосуватися до зміни ціни;

в) того, чи є товар предметом першої необхідності або розкоші;

г) того, чи відноситься цей товар до предметів тривалого користування або поточного споживання.

 1. Нееластична пропозиція означає, що:

а) підвищення ціни на 1% веде до збільшення величини пропозиції менш як на 1%;

б) підвищення ціни на 1% веде до збільшення величини пропозиції більш як на 1%;

в) підвищення ціни на 1% веде до збільшення величини пропозиції на 1%;

г) жодна з відповідей не є правильною.

 1. Якщо пропозицію товару зображено вертикальною лінією, то можна стверджувати, що вона є:

а) абсолютно еластичною;

б) абсолютно нееластичною;

в) одинично еластичною;

г) нееластичною.

 1. Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропозиція товару зменшиться, то рівноважна ціна:

а) зросте, а рівноважний обсяг зменшиться;

б) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться;

в) зросте, а рівноважний обсяг не зміниться;

г) і рівноважний обсяг не зміняться.

 1. Якщо пропозиція товару абсолютно нееластична за ціною, а попит на нього збільшиться, то рівноважна ціна:

а) знизиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) знизиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) зросте, а рівноважна кількість зменшиться;

г) зросте, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

 1. Для запобігання скороченню загального виторгу фірма "Національні авіа­лінії" має намір підвищити ціни авіаквитків на 20%. Противни­ки зростання цін доводять, що в результаті загальний виторг авіа­компанії насправді знизиться. Можна заключити, що:

а) обидві сторони вважають попит на авіаквитки еластичним, але з різних причин;

б) обидві сторони вважають попит нееластичним, але з різних причин;

в) авіакомпанія вважає попит нееластичним, а противники зростання цін - еластичним;

г) авіакомпанія вважає попит еластичним, а противники зростання цін

- нееластичним.

 1. Величини дефіцитів і надлишків, що виникають внаслідок державного втручання в ринкове ціноутворення і відхилення цін від рівноважних:

а) не залежать від еластичності попиту та пропозиції;

б) прямо залежать від еластичності попиту та пропозиції;

в) є обернено залежними від еластичності попиту та пропозиції;

г) визначаються тільки еластичністю попиту.

 1. Надходження до державного бюджету від встановлення акцизного збору зростатимуть, якщо:

а) попит на товар нееластичний;

б) попит на товар еластичний;

в) попит абсолютно еластичний;

г) попит є з одиничною еластичністю.

 1. У результаті якої комбінації еластичності попиту та пропозиції можна однозначно стверджувати, що більша частка податкового тягаря припаде на виробників підакцизного товару:

Попит Пропозиція

а) Еластичний Еластична

б) Нееластичний Нееластична

в) Еластичний Нееластична

г) Нееластичний Еластична.

 1. Зі встановленням акцизного збору на товар більшу частину податкового тягаря буде нести споживач, якщо:

а) попит на товар більш еластичний, ніж його пропозиція;

б) попит на товар менш еластичний, ніж його пропозиція;

в) коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції цього товару однакові;

г) еластичність не впливає на розподіл податкового тягаря.

 1. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить від:

а) законодавчого визначення платника податку;

б) подоходної еластичності попиту;

в) цінової еластичності попиту та пропозиції;

г) перехресної еластичності попиту та пропозиції.

 1. Як зміниться обсяг попиту на товар, якщо його ціна знизилася на 3%, доходи споживачів зросли на 4%, коефіцієнт цінової еластичності попиту становить -0,5, а еластичності попиту за доходом +0,9:

а) зросте на 1,5%;

б) зменшиться на 3,6%;

в) зросте на 5,1%;

г) зросте на 2,1%.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]