Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
micro_testy.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
922.62 Кб
Скачать

58

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Тестові завдання

(відкрита частина)

на іспит з навчальної дисципліни

Мікроекономіка ”

для студентів економічного факультету

(зимова екзаменаційна сесія 2010-2011 н. р.)

Львів-2010

Тема1. Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

 1. Яке визначення попиту є правильним?

а) попит - це потреба у якомусь товарі;

б) попит - це нужда;

в) попит ­- ­це взаємозв'язок між ціною та кількістю товару, яку споживачі бажають та спроможні купу­вати за інших однакових умов протягом певного періоду часу;

г) попит — це те поєднання ціни і величини попиту на товар, яке зображається окремою точкою на кривій попиту.

 1. Величина попиту змінюється унаслідок змі­ни ціни обернено, тоді як величина пропозиції:

а) змінюється прямо;

б) змінюється обернено;

в) не залежить від зміни ціни;

г) всі відповіді неправильні.

 1. До визначників попиту не на­лежать:

а) доходи споживачів;

б) смаки і вподобання;

в) пропозиція товару;

г) чисельність і структура споживачів;

д) ціни споріднених товарів.

 1. Якщо збільшення доходу споживачів спри­чинило збільшення попиту на товар А, то він є:

а) товаром-замінником;

б) товаром Гіфина;

в) товаром вищої споживчої цінності;

г) товаром нижчої споживчої цінності;

д) проміжним продуктом.

 1. Два товари є , коли один може використовуватися замість другого:

а) незалежними;

б) вищої споживчої цінності;

в) нижчої споживчої цінності;

г) предметами розкоші;

д) субститутами.

 1. Усі наступні чинники є визначниками пропозиції, за винятком:

а) цін виробничих ресурсів;

б) цін товарів-замінників;

в) кількості фірм, що виробляють конкретний товар;

г) чисельності населення та його структури;

д) технології виробництва.

 1. Збільшення ціни курчатини спричинить за ін­ших однакових умов зменшення:

а) їхнього попиту;

б) їхньої пропозиції;

в) їхньої величини попиту;

г)їхньої величини пропозиції.

 1. Зміна якого чинника спричинить переміщення кривої пропозиції продукту вправо?

а) удосконалення технології його виробництва;

б) надання дотацій його виробникам;

в) поява нових виробників на ринку цього продукту;

г) зниження цін на використовувані в його виробництві ресурси;

д) усі раніше перелічені зміни.

 1. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо?

а) зростанням його ціни;

б) зниженням його ціни;

в) збільшенням його пропозиції;

г) зменшенням його пропозиції;

д)зростанням ціни товару Б, який є замінником для товару А.

 1. Зміна якого чинника спричинятиме переміщення кривої попиту?

а) смаків і уподобань споживачів;

б) доходів споживачів;

в) цін споріднених товарів;

г) чисельності населення та його структури;

д) будь-яка раніше названа зміна.

 1. Ринок продукту перебуватиме у стані рівноваги, якщо:

а ) величина попиту дорівнює величині пропо­зиції;

б) величина пропозиції перевищує величину попиту;

в) величина попиту перевищує величину пропозиції;

г) попит на нього збільшується, а його пропозиція залишається сталою;

д) попит дорівнює пропозиції.

 1. Якщо фактична ціна на ринку перевищує рівноважну, то:

а) з'являється нестача товарів;

б) виникає надлишок товарів;

в) зменшуються ціни факторів виробництва;

г) фактична ціна виявляє тенденцію до зростання;

д) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. У ринковій економіці ціни визначаються:

а) ринковим попитом;

б) зазвичай, попитом і пропозицією;

в) ринковою пропозицією;

г) виключно урядом;

д) переважно урядом.

 1. Якщо ціна товару А знижується, то за інших однакових умов закон пропозиції проявляється у:

а) збільшенні величини пропозиції товару А;

б) зменшенні величини пропозиції товару А;

в) збільшенні пропозиції товару А;

г) зменшенні пропозиції товару А;

д) зменшенні попиту на товар А.

 1. Якщо рівноважна ціна продукту перевищує фактичну, то:

а) виникає його нестача;

б)з'являється його надлишок;

в)знижуються ціни виробничих ресурсів;

г) фактична ціна виявляє тенденцію до зниження;

д) усі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо ціна товару А зростає, то за інших однакових умов закон попиту проявля­ється у:

а) збільшенні величини його попиту;

б) зменшенні величини його попиту;

в) збільшенні його попиту;

г) зменшенні його попиту;

д) збільшенні пропозиції цього товару.

 1. Для ринку товару вищої споживчої цін­ності внаслідок збільшення доходів споживачів:

а) крива пропозиції переміститься вправо;

б) крива попиту переміститься вліво;

в) одночасно перемістяться вправо криві попи­ту і пропозиції;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість цього товару зменшиться;

д) рівноважні ціна і його кількість збільшаться.

 1. Для ринку товару нижчої споживчої цін­ності внаслідок зменшення доходів споживачів:

а) крива пропозиції переміститься вліво;

б) крива попиту переміститься вправо;

в) одночасно перемістяться вліво криві попи­ту і пропозиції;

г) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

д) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться.

 1. Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вправо на однакову відстань, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції збільшаться;

б) рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться;

в) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вліво на однакову відстань, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції зменшаться;

б) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

в) рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. Якщо крива попиту на товар А пере­міститься вправо на більшу відстань, ніж пе­реміститься вправо його крива пропозиції, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

б) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

в) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

г) рівноважна ціна не зміниться, а рівноваж­на кількість попиту-пропозиції збільшиться.

 1. Якщо крива пропозиції товару А пере­міститься вліво на більшу відстань, ніж переміститься вліво його крива попиту, то:

а) рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;

б) рівноважні ціна і кількість попиту-пропо­зиції зменшаться;

в) рівноважна ціна зросте, а рівноважна кіль­кість попиту-пропозиції зменшиться;

г) всі варіанти відповідей неправильні.

 1. Суть закону попиту полягає у тому, що існує:

а) обернена залежність між ціною блага і величиною попиту на нього;

б) пряма залежність між ціною блага та величиною попиту на нього;

в) обернена залежність між ціною блага та попитом на нього;

г) пряма залежність між ціною блага та попитом на нього.

 1. Які з наведених чинників не призведуть до зсуву кривої попиту на вершкове масло?

а)зміна доходу споживачів;

б) зростання ціни на маргарин;

в) зростання ціни на вершкове масло;

г) зміна смаків покупців щодо вершкового масла.

 1. Що із зазначеного не змінюватиметься, якщо рухатися вздовж кривої індивідуального попиту на сливи:

а) ціна на сливи;

б) величина попиту на сливи;

в) гранична корисність слив;

г) смаки і вподобання цього споживача слив.

 1. Тенісні ракетки і тенісні м'ячі є:

а) товарами нижчої споживчої цінності;

б) взаємозамінними благами;

в) взаємодоповнюваними благами;

г) усі наведені відповіді неправильні.

 1. Благо є за визначенням «благом нижчої споживчої цінності», якщо:

а) крива попиту на нього переміщуватиметься вліво, якщо дохід його покупців зростає;

б) споживач потребуватиме це благо лише тоді, коли його ціна буде дуже низькою;

в) крива попиту на нього переміщуватиметься вліво або вправо, якщо дохід його покупців зростає;

г) величина попиту на нього зменшуватиметься, коли його ціна знизиться.

 1. За інших рівних умов зростання ціни на пшеницю спричинить:

а) збільшення величини пропозиції хліба;

б) зменшення величини пропозиції хліба;

в) збільшення пропозиції хліба;

г) зменшення пропозиції хліба.

 1. Що із зазначеного зміниться, якщо рухатися вдовж кривої пропозиції чаю?

а) кількість виробників кави;

б) ціна на чай;

в) технологія виробництва кави;

г) заробітна плата працівників задіяних у виробництві кави.

 1. Які з наведених нижче тверджень правильні?

а) якщо пропозиція зменшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна знизиться;

б) якщо пропозиція збільшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна зросте;

в) якщо попит зменшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте;

г) якщо попит збільшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте.

 1. Якщо зменшуються і попит, і пропозиція, то:

а) рівноважна кількість зросте; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися;

б) рівноважна кількість зменшиться; ціни мають знизитися;

в) рівноважна кількість зросте; ціни мають зрости;

г) рівноважна кількість зменшиться; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися.

 1. Який з наведених нижче чинників не спричинить переміщення кривої пропозиції вина?

а) заробітна плата збирачів винограду зростає;

б) технологічне вдосконалення зменшує витрати на виробництво пляшок для розливу вина;

в) ціна на вино зростає;

г) негода знищила третину виноградників.

 1. Ринкова рівновага встановлюється за такого рівня ціни, коли:

а) покупці задовольняють усі свої потреби;

б) виробники продають усе, що вони можуть виробити;

в) величина попиту дорівнює величині пропозиції;

г) величина пропозиції дорівнює усім бажанням покупців.

 1. Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то:

а) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість має зменшитися;

б) рівноважна ціна знизиться; рівноважна кількість має зрости;

в) рівноважна ціна може зрости, знизитися або не зміниться; рівноважна кількість має зрости;

г) рівноважна ціна зросте; рівноважна кількість може зрости, зменшитися або не зміниться.

 1. Яка з наведених ситуацій найкраще пояснює, чому ціна на товар не залишатиметься нижчою за рівноважну?

а) існує надлишок пропозиції, і надлишок товару на ринку підвищуватиме ціну;

б) існує надлишок попиту, і дефіцит товару на ринку підвищуватиме ціну;

в) існує дефіцит товару на ринку, пропозиція буде збільшуватися, що підвищить ціну;

г) існує дефіцит на ринку, і попит зменшуватиметься, що підвищить ціну.

 1. Припустимо, що більшість споживачів розглядають яловичину і свинину як взаємозамінні товари. Тоді зниження ціни на свинину спричинить переміщення кривої попиту на яловичину:

а) вліво, бо споживачі купуватимуть свинину замість яловичини;

б) вліво, бо виробники збільшать виробництво свинини і зменшать виробництво яловичини;

в) вправо, бо споживачі купуватимуть свинину замість яловичини;

г) вправо, бо виробники збільшать виробництво свинини і зменшать виробництво яловичини.

 1. Субсидія споживачам зазвичай спричиняє:

а) збільшення обсягу попиту і обсягу пропозиції;

б) зменшення обсягу попиту і обсягу пропозиції;

в) збільшення обсягу попиту і зменшення обсягу пропозиції;

г) зменшення обсягу попиту і збільшення обсягу пропозиції.

 1. Якщо уряд призначає акцизний збір і цей податок збирається з виробників, то:

а) крива пропозиції переміститься вліво;

б) крива пропозиції переміститься вправо;

в) крива попиту переміститься вліво;

г) крива попиту переміститься вправо.

 1. Припустимо, що рівноважна ціна бензину становить 1,5 грн за літр. Уряд встановив максимальну ціну на рівні 1 грн. За рівноважної ціни обсяг попиту становив 100 000 л на тиждень. Після запровадження максимальної ціни величина пропозиції становитиме:

а) менш як 100 000 л на тиждень, а обсяг попиту буде більшим;

б) більш як 100 000 л на тиждень, так само як і обсяг попиту;

в) менш як 100 000 л на тиждень, так само як і обсяг попиту,

г) більш як 100 000 л на тиждень, а обсяг попиту буде меншим.

Наведений нижче графік зображує попит на кукурудзу. На його підставі дайте відповіді на запитання 40.

 1. За інших рівних умов зростання ціни на кукурудзу спричинить переміщення:

а) від D1 до D;

б) від А до B;

в) від D до D1;

г) від B до А.

 1. Різке зниження ціни на добрива та сільськогосподарську техніку, що використовуються при вирощуванні кукурудзи за інших рівних умов, спричинить переміщення:

а) від S1 до S;

б) від А до В;

в) від S до S1;

г) від B до A.

 1. Зниження ціни кукурудзи за інших рівних умов спричинить переміщення:

а) від S1 до S;

б) від А до В;

в) від S до S1;

г) від B до A.

 1. Який з наведених нижче чинників не спричинятиме переміщення кривої попиту на яловичину?

а) зниження ціни на яловичину;

б) зміна смаків споживачів щодо яловичини;

в) зростання доходів споживачів яловичини;

Г) рекламна кампанія, здійснена виробниками продукту-конкурента яловичини (наприклад, курятини).

 1. Якщо продукти А та Б є замінниками, і ціна на А зросла, тоді ціна на Б:

а) зміниться у тому самому напрямі;

б) зміниться у протилежному напрямі;

в) неможливо сказати, не знаючи еластичності попиту;

г) неможливо сказати, не знаючи, чи ціна на А збільшилася через зменшення пропозиції, чи через збільшення попиту.

 1. «Ціна на пшеницю різко зросла, тому що (1) період засухи скоротив урожай з гектару і (2) покупці вирішили зробити запас пшениці, щоб захистити себе від майбутнього зростання цін у разі продовження засухи». Це твердження означає, що збільшення ціни відбулося через:

а) зсув обох кривих попиту і пропозиції;

б) рухи вздовж обох кривих - попиту та пропозиції;

в) зсув кривої пропозиції та рух вздовж кривої попиту;

г) зсув кривої попиту та рух вздовж кривої пропозиції.

 1. Закон попиту описує:

а) обернено-пропорційну залежність між ціною та величиною попиту;

б) пряму залежність між ціною та величиною попиту;

в) обернену залежність між ціною та величиною попиту;

г) пряму пропорційну залежність між ціною та величиною попиту.

 1. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту за інших незмінних умов:

а) попит скорочується; б) попит збільшується;

в) величина попиту скорочується; г) величина попиту зростає.

 1. Яке з наступних тверджень ілюструє закон попиту за інших незмінних умов?

а) зі зростанням ціни кави обсяг її закупівель буде скорочуватись;

б) зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу дорожчим сортам кави;

в) зі зниженням ціни кави знизяться й обсяги її споживання;

г) споживачі бажають споживати каву і готові платити за неї ціну, яку визначає ринок.

 1. Коли ціна певного товару зростає, то:

а) попит на нього, зазвичай, зменшується;

б) криві попиту на товари-замінники переміщуються вліво;

в) криві попиту на комплементарні товари переміщуються вліво;

г) величина попиту, зазвичай, збільшується.

 1. Якщо зміна кількості товару, яку бажають і спроможні купити споживачі, викликана зміною у неціновому чиннику, відбудуться зміни:

а) у попиті на товар, що перемістить криву попиту;

б) у попиті на товар, але крива попиту не зміститься;

в) у величині попиту на товар, крива попиту не зміститься;

г)у величині попиту на товар, крива попиту зміститься.

 1. Точки на кривій ринкового попиту показують:

а)величину попиту всіх споживачів за кожної можливої ціни;

б) загальний обсяг платежів споживачів за одиницю товару;

в) видатки споживачів за кожної можливої ціни;

г) виторг продавців за кожної можливої ціни.

 1. На ринковий попит не впливають:

а) чисельність покупців на ринку; б) ціни ресурсів;

в) доходи споживачів; г) ціни товарів-замінників.

 1. Збільшення попиту на товар може бути наслідком зниження ціни:

а) цього товару; б) товару-замінника;

в) товару-доповнювача; г) нейтрального товару.

 1. Звуження попиту на товар вищої споживчої цінності і переміщення його кривої попиту вліво може бути наслідком:

а) зниження доходів споживачів;

б) очікування підвищення ціни товару;

в) скорочення пропозиції товару;

г) зростання цін товарів-замінників.

 1. Який з наведених чинників не призведе до переміщення кривої попиту на тенісні м'ячі?

а) дуже гарна погода;

б)зниження ціни на тенісні ракетки;

в)збільшення числа бажаючих грати в теніс;

г) зростання ціни на тенісні м'ячі.

 1. Зростання ціни бензину переміщуватиме криву попиту на шини:

а) вліво, оскільки бензин і шини є товарами-замінниками;

б)вліво, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

в) вправо, оскільки бензин і шини є товарами-доповнювачами;

г) вправо, оскільки зростання ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів.

 1. Яка з наведених подій впливатиме на ціну свинини не так, як всі інші?

а) зросла ціна яловичини;

б) зросло число любителів свинини;

в) різко зросли ціни на корми для худоби;

г) лікарі не рекомендують вживати багато свинини.

 1. Яка з подій не перемістить криву попиту на кольорові олівці?

а) збільшення чисельності дітей, які займаються в художніх студіях;

б) зростання ціни на кольорові олівці;

в) значне зниження цін на акварельні фарби;

г) підвищення номінальної заробітної плати.

 1. Яка з ситуацій на ринку яблучного соку може бути описана таким графіком?

а) врожай яблук через сильну посуху значно знизився;

б) вчені довели, що яблучний сік є біологічним стимулятором;

в) ціна яблучного соку підвищилася;

г) ціна апельсинового соку значно знизилася.

 1. Яка з наступних подій могла спричинити перемі­щення кривої попиту на пральний порошок вправо?

а) зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;

б) зменшення доходів споживачів;

в) зниження цін товарів-замінників;

г) широка реклама прального порошку.

 1. Крива попиту зсунеться вліво, якщо:

а) знизиться ціна комплементарного товару;

б) товар стане більш модним;

в) зростуть доходи споживачів;

г) знизиться ціна товару-субституту.

 1. Товар вважають нормальним благом, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) звужується зі зростанням ціни комплементарного товару.

 1. Товар вважають благом нижчої споживчої цінності, якщо попит на нього:

а) збільшується зі зростанням ціни товару-замінника;

б) зменшується зі зростанням доходів споживачів;

в) збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) звужується зі зростанням ціни комплементарного товару.

 1. Товари-субститути - це пари товарів, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) зростання ціни одного з них не викликає зміни у попиті на інший.

 1. Якщо два товари є взаємозамінюваними, то зростання ціни одного з них призведе до:

а) зростання величини попиту на інший;

б) збільшення попиту на інший;

в) звуження попиту на інший;

г) звуження величини попиту на інший.

 1. Взаємодоповнювані товари - це пари товарів, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) попит збільшується зі зростанням доходів споживачів;

г) зростання ціни одного не спричиняє зміни у попиті на інший.

 1. Незалежними у споживанні вважають товари, для яких:

а) зростання ціни одного викликає збільшення попиту на інший;

б) зростання ціни одного викликає скорочення попиту на інший;

в) зростання ціни одного не впливає на попит на інший;

г) попит не змінюється зі зміною доходів споживачів.

 1. Зі зростанням доходів споживачів попит скорочується на:

а) товари першої необхідності; б) нормальні блага;

в) товари нижчої споживчої цінності; г) предмети розкоші.

 1. На ринкову пропозицію безпосередньо не впливають:

а) ціни ресурсів; б) чисельність фірм;

в) доходи споживачів; г) зміни у технології виробництва.

 1. Удосконалення технології виробництва товару переміщує:

а) криву попиту на нього вправо;

б) криву попиту на нього вліво;

в) криву його пропозиції вправо;

г) криву пропозиції вліво.

 1. Зі зниженням цін ресурсів, які застосовують у виробництві товару, крива його пропозиції:

а) переміститься вліво;

б)переміститься вправо;

в) залишиться незмінною;

г) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.

 1. До змін у пропозиції телевізорів і переміщення їхньої кривої пропозиції не призведе:

а)удосконалення технології виробництва телевізорів;

б) зменшення кількості виробників телевізорів;

в) зниження ціни телевізорів;

г) зростання ціни кінескопів.

 1. Переміщення кривої пропозиції борошна вправо є наслідком:

а) зростання ціни борошна; б) зменшення кількості виробників борошна;

в) зниження ціни пшениці; г) зростання доходів споживачів.

 1. Який з чинників не викликає переміщення кривої пропозиції учнівських зошитів?

а) скорочення постачання деревини;

б) впровадження нової технології виробництва целюлози;

в) зростання ціни на учнівські зошити;

г) запровадження пільгового оподаткування для виробників канцтоварів.

 1. Удосконалення технології виробництва товару призведе до:

а) зниження його рівноважної ціни і збільшення його рівноважного обсягу;

б) зростання його рівноважної ціни і зменшення його рівноважного обсягу;

в) зменшення пропозиції цього товару і появи його дефіциту;

г) переміщення вправо його кривих попиту і пропозиції.

 1. Переміщення кривої пропозиції товару є наслідком:

а) скорочення попиту на нього;

б) зростання доходів його споживачів;

в) зниження ціни цього товару;

г) надання дотацій його виробникам.

 1. Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:

а) попит дорівнює пропозиції;

б) ціна попиту перевищує ціну пропозиції;

в) здійснюється державне регулювання цін;

г) величина попиту дорівнює величині пропозиції.

 1. Ціни у вільному ринку:

а) більше залежать від змін у пропозиції, ніж від змін у попиті;

б) більше залежать від змін у попиті, ніж від змін у пропозиції;

в) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропозиції;

г)переважно встановлюється урядом.

 1. До зростання рівноважної ціни товару може призвести:

а) збільшення попиту на товар;

б) зменшення попиту на товар;

в) збільшення пропозиції товару;

г) одночасне і однакове збільшення попиту і пропозиції.

 1. Якщо ринкова ціна нижча за рівноважну, то:

а) виникає дефіцит товару; б) з'являється надлишок товару;

в) знижуються ціни ресурсів; г) фірми вийдуть з даної галузі.

 1. На ринку певного товару величина попиту перевищує величину пропозиції. Це є проявом:

а) дії закону спадної віддачі; б) надлишку товару;

в) дефіциту товару; г) дії закону зростання альтернативних витрат.

 1. Рівноважна ціна олії зросте, якщо:

а) уряд надасть її виробникам дотацію;

б)уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну;

в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму;

г) зросте кількість виробників олії.

 1. Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропозиція, то його:

а) рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть;

б) рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться;

в) рівноважна ціна зросте, але їхній вплив на рівноважну кількість визначити неможливо;

г) рівноважна кількість збільшиться, але їхній вплив на рівноважну ціну спрогнозувати неможливо.

 1. Ціна яловичини зросла одночасно зі зростанням обсягу її продажу. Яка з наступних подій узгоджується з цими змінами?

а) доходи споживачів скоротилися внаслідок підвищення ставки податку з доходів фізичних осіб;

б) підвищилася ціна свинини;

в) ціни кормів для худоби знизилися;

г) заробітна плата зайнятих у тваринництві зросла.

 1. Ціна вугілля знизилася і продана його кількість зменшилася. Яка з наступних подій узгоджується з цим?

а) зниження ціни на нафту;

б) значне підвищення заробітної плати шахтарів;

в) надання урядових дотацій вугільній галузі;

г) встановлення ефективнішого устаткування для видобутку вугілля.

 1. Якщо пропозиція товару скорочується, а попит на нього зростає, то:

а) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу зменшується;

б) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може як збільшуватися, так і зменшуватися чи не змінитися зовсім;

в) рівноважна ціна обов'язково зростає, а рівноважний обсяг продажу може або збільшуватися, або зменшуватися;

г) рівноважний обсяг продажу обов'язково зменшується, а рівноважна ціна зростає.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]