Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр-зачетные мат-лы_2008г.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
846.85 Кб
Скачать

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Інстытут кіравання і прадпрымальніцтва

Беларуская мова

Кантрольна-заліковыя матэрыялы

для студэнтаў-завочнікаў і стацыянара

Мінск 2008

Аўтар складальнік

кандыдат філалагічных навук дацэнт У.І.Куліковіч

Рэцэнзент

старшы выкладчык кафедры замежных моў Інстытута кіравання і прадпрымальніцтва.

Фанетыка. Арфаэпія. Акцэнталогія.

1. Падкрэсліце словы, у якiх ёсць два гукi [ы].

сцiхнi

бортiнжынер

з Івановым

дэзiнфармацыя

контрiгры

адысці

заiскрыцца

палiтiнфармацыя

дынамiт

міжінстытуцкі

звышімклівасць

аўтаiнспектары

2. Падкрэсліце літары, якія абазначаюць глухiя зычныя гукі.

Падсушыць, распазнаваць, сцiхаюць, адсвяткаваць, суседскi, кнiжка, малацьба, счэпшчыца, скiдка.

3. Падкрэсліце словы, у якiх ёсць фанетычнае падаўжэнне?

Каменны, ззянне, засмяяцца, падстрэшша, рассяляць, рассталiся, прабачце, ружжо, пяццю, раззлаваўся.

4. Падкрэсліце пары слоў, дзе нацiск выконвае граматычную функцыю?

брáтам– братáм

пéчы – пячы

мýзыка – музыка

свáты – сваты

тýжыць – тужыць

верадзíць – вярэдзiць

бáцькі – бацькí

засыпаць – засыпáць

5. Колькі мяккіх зычных сустракаецца ў словах? Пастаўце адпаведную лічбу.

раз’ездзіць

Скібачка

Адвіслы

Рассмяяцца

пад’ехалі

Празмерна

Мацнеў

Сферычны

Нарэшце

аб’яўлены

6. Падкрэсліце словы, якiя могуць служыць прыкладамi рухомага нацiску.

Лес, вада, просьба, дзядзька, восень, аэрадром, нага, вартаўнiк, бераг.

7. Падкрэсліце словы, у якiх сустракаюцца два звонкiя гукi.

Цуда, жолуд, касьба, дождж, абход, завезцi, лiчба, скандал, гарбуз, завадзь.

8. Падкрэсліце словы, у якiх побач знаходзяцца два галосныя гукi.

Краявiд, паэма, заезд, рэзервуар, пiянiна, бiятлон, iндывiдуальны, туя, тэарэма.

9. Падкрэсліце словы, у якiх нацiск падае на трэцi склад.

Кулiнарыя, пасланец, перамяшчэнне, перапiс, металургiя, лакiраваны, аб'iнелы, адзiнаццаць, мезенец.

10. Укажыце гукi, якiмi адрознiваюцца наступныя пары слоў?

воз – вось

[ ] – [ ]

рэдзька – рэдка

[ ] – [ ]

бас – паз

[ ] – [ ]

Рым – мір

[ ], [ ] – [ ], [ ]

лясны – ясны

[ ] – [ ]

камень – камяні

[ ], [ ] – [ ], [ ]

11. У якiх словах нацiск падае на другi склад? Падкрэсліце гэтыя словы.

Адзiнаццаць, апрануты, каменны, таварышы, засланка, дыспансер, дзiчына, знахарства, вусы, спіна.

12. Падкрэсліце літары, абазначаюць няпарныя па глухасцi-звонкасцi зычныя гукi.

Песня, фотагазета, душа, адыходзiць, будучы, дзяўчаты, сцежка, поезд, разоры, зайсці, мядзведзь.

13. У якiх словах нацiск падае на апошнi склад? Падкрэсліце гэтыя словы.

Беларусы, садавiна, буйны, несяце, цяжкi, мiлiметр, вудзiць, квартал, крапiва, кажаце.

14. Колькi разоў сустракаюцца гукі ў сказах? Пастаўце адпаведную лічбу.

1.

Горш, калi баiшся: i лiха ж не мiнеш i надрыжышся.

[ш]

2.

Людзі і сякерай голяцца, а мы і брытвай не ўмеем.

[й]

3.

Не скачы на высокія горы, бо на нізкія сядзеш.

[с]

4.

Не адцягнеш, як ката ад мышы.

[т]

15. Падкрэсліце словы, у якiх нацiск падае на першы склад.

Аер, памятаць, фурманка, блытанiна, цэмент, выпадак, iмя, шэсцьдзесят, гукапiс.

16. У якiх словах, калi iх запiсаць па-беларуску, не адбываецца пераход [д] у [дз’], [ц] у [ц’]? Падкрэсліце гэтыя словы.

Бригадир, гвардеец, командировка, волокордин, тирания, Атлантида, диктофон, одеколон, декабристы.

17. Падкрэсліце літары, якія абазначаюць санорныя гукі.

Дзяльба, хадзьба, з’ехаць, арганiзм, чытаць, казка, адыходзiць, паказаў, весялосць, надвор’е.

18. Пастауце у словах нацiск.

Апакалiпсiс, статут, слыхавы, мезенец, развiты (капiталiзм), тунiка, азбест.

19. Запішыце словы ў фанетычнай транскрыпцыі.

Аб’ездчык

Разжыцца

Падвозчык

Пясчынка

Зберагчы

схілены

счарсцвелы

Падкусаны

20. Пазначце колькасць гукаў у словах.

Чэмпіён

мільярдны

Паддзімае

Процьма

Якуція

Каму-небудзь

Краявід

Падмаскоўе

Батальённы

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.