Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції УО.doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
30.05.2017
Размер:
1.24 Mб
Скачать

8.5. Складання та взаємоузгодження бюджетів

Процес бюджетування зазвичай охоплює такі основні стадії:

  1. Доведення основних напрямів політики компанії до людей, які відповідають за підготовку бюджетів.

  2. Визначення обмежувальних чинників.

  3. Підготовка бюджету продажу.

  4. Попереднє складання бюджетів.

  5. Обговорення бюджетів із вищим керівництвом.

  6. Координація й аналіз обговорених бюджетів.

  7. Затвердження бюджетів.

Оскільки річний бюджет є частиною довгострокового бюджету й відображає певний етап на шляху досягнення стратегічної мети передусім необхідно поінформувати всіх зацікавлених осіб про політику компанії на бюджетний період.

Тому першим етапом бюджетування є доведення інформації щодо політики компанії вищим керівництвом до керівників підрозділів та інших осіб, що безпосередньо беруть участь у підготовці бюджетів.

Ця інформація зазвичай стосується обсягу й асортименту продукції, цінової політики, ринків збуту та ін.

З огляду на те, що можливості виробництва і реалізації продукції найчастіше обмежені попитом, потужністю або іншими чинниками, до початку розробки бюджетів треба визначити і врахувати ці обмежувальні чинники.

Відправною точкою для бюджетування є бюджет продажу.

Потім складають решту бюджетів, зокрема бюджет виробництва (у виробництві) або бюджет закупівлі товарів (у торгівлі).

Далі буде розглянуто основні бюджети підприємства.

Бюджет продажу (Sales Budget) – операційний бюджет, що містить інформацію про запланований обсяг продажу, ціну й очікуваний дохід від продажу кожного виду продукції (товарів, послуг).

Оскільки цей документ відображає майбутній продаж, що його здійснюватиме підприємство, він визначає й обсяг виробництва продукції (або обсяг закупівлі товарів), й витрати різних видів ресурсів.

Бюджет продажу складається на підставі прогнозу продажу.

Прогноз продажу (Sales Forecast) – передбачення майбутніх обсягів продажу продукції або послуг.

Для передбачення майбутніх обсягів продажу застосовують комплексний підхід, що містить дослідження ринку, статистичну інформацію та прогнози фахівців про економічний розвиток певної галузі й економіки загалом, перспективи цінової політики та ін.

Бюджет виробництва (Production Budget) – виробнича програма, що визначає заплановану номенклатуру та обсяг виробництва продукції в бюджетному періоді.

Обсяг виробництва випливає з бюджету продажу з урахуванням запланованих запасів готової продукції.

Тому бюджет виробництва складається за формулою:

Обсяг продажу

+

Необхідний запас

готової продукції на кінець періоду

Запас готової

продукції на початок періоду

=

Обсяг

виробництва

Бюджет використання матеріалів (Material Usage Budget) – плановий документ, що визначає кількість і номенклатуру матеріалів, необхідних для виконання виробничої програми бюджетного періоду.

Вартість матеріалів, необхідних для виробництва продукції, визначають виходячи з обсягу виробництва, норми матеріальних витрат на одиницю продукції та методу оцінки матеріальних запасів.

Бюджет придбання матеріалів (Material Purchases Budget) – плановий документ, який містить розрахунок кількості матеріалів, які необхідно придбати в бюджетному періоді.

Обсяг закупівлі матеріалів обчислюють за формулою:

Виробничі потреби в матеріалах

+

Необхідний запас матеріалів на кінець періоду

Початковий запас матеріалів

Виробничу потребу в матеріалах визначають бюджетом використання матеріалів.

Припустімо, що необхідний запас матеріалів на кінець звітного періоду становить 20% від квартальної потреби в них, яка становить 168 000 кг.

Це означає, що запас на кінець першого кварталу має дорівнювати 20% потреби в матеріалах упродовж II кварталу, тобто:

168 000  х  0,2  =  33 600 кг

Якщо залишок матеріалів на складі на 1 січня 2005 року становить 33 120 кг, то в I кварталі необхідно придбати 166 080 кг (165 000 + 33 600 – 33 120).

Бюджет прямих витрат на оплату праці (Direct Labor Budget) – плановий документ, в якому відображено витрати на оплату праці, необхідні для виробництва товарів або послуг у бюджетному періоді.

Цей бюджет складають на підставі даних бюджету виробництва, встановлених технологічних норм праці на одиницю продукції і тарифної ставки робітників відповідної кваліфікації.

Бюджет виробничих накладних (загальновиробничих) витрат (Manufacturing Overheads Budget) – плановий документ, що відображає накладні витрати, пов'язані з виробництвом продукції (послуг) у бюджетному періоді.

Цей бюджет складають на основі виробничої програми, укладених угод (оренди, обслуговування та ін.) і відповідних розрахунків (амортизація).

Бюджет собівартості виготовленої продукції (Cost of Goods Manufactured Budget ) – плановий документ, в якому наведено розрахунок собівартості продукції, що її передбачається виготовити у бюджетному періоді.

Бюджетну собівартість виготовленої продукції визначають на підставі бюджетів використання прямих матеріалів, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного виробництва.

Витрати на незавершене виробництво на початок звітного періоду

+

Заплановані витрати на виробництво у бюджетному періоді

Очікувані витрати на незавершене виробництво на кінець бюджетного періоду

=

Бюджетна собівартість виготовленої продукції

Бюджет собівартості реалізованої продукції (Cost of Goods Sold Budget) – плановий документ, який містить розрахунок собівартості продукції, що буде реалізована в бюджетному періоді.

Бюджет собівартості реалізованої продукції складають на підставі бюджетів запасів готової продукції та собівартості виготовленої продукції за формулою:

Залишок готової продукції на початок періоду

+

Собівартість виготовленої

продукції

Залишок продукції на

кінець періоду

=

Собівартість

реалізованої продукції

Бюджет адміністративних витрат (Administrative Expense Budget) – плановий документ, що відображає очікувані витрати на управління та обслуговування підприємства загалом.

Бюджет адміністративних витрат складають шляхом об'єднання бюджетів усіх відділів і служб управління підприємством та його господарського обслуговування.

Бюджет витрат на збут (Selling Expense Budget) – плановий документ, у якому наведено постійні та змінні витрати, пов'язані зі збутом продукції у бюджетному періоді.

Бюджетний звіт про прибуток (Budgeted Income Statement) – проформа фінансової звітності, складена до початку звітного періоду, яка відображає фінансовий результат передбачуваної діяльності.

Бюджетний звіт про прибуток складають на підставі бюджетів продажу, собівартості реалізованої продукції, витрат на збут, адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Поряд з тим у практиці використовують дані податкового планування та розрахунки фінансових витрат (відсотки за кредит, орендні відсотки та ін.).

Бюджет грошових коштів (Cash Budget) – плановий документ, який відображає очікувані платежі та надходження коштів за певний період.

Такий бюджет містить прогноз майбутніх грошових потоків і дає змогу визначити періоди, коли очікуються надлишок або нестачу коштів.

Бюджет грошових коштів складають на підставі операційних бюджетів, бюджету капітальних інвестицій і розрахунків руху коштів унаслідок фінансової діяльності.