Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІНД. РОБ. (денна форма).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
6.24 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних завдань

з дисципліни «Системи технологій» для студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

економічних спеціальностей

денної форми навчання

Кривий Ріг

2009

Укладачі: В.А. Ковальчук – проф., д-р техн. наук, Л.М. Кравчук – асистент, О.Л. Потузова – асистент, А.О. Федорченко – асистент.

Відповідальний за випуск: А.Г. Темченко – проф., д-р техн. наук, завідувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами.

Рецензенти: Л.М. Варава – д-р екон. наук, проф., зав. каф. менеджменту і адміністрування; С.О. Жуков – д-р техн. наук, проф., зав. каф. будівельних конструкцій.

Методичні вказівки виконано згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів у галузі знань «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент і адміністрування».

Структурно методичні вказівки містять загальні положення, вимоги щодо послідовності виконання та оформлення індивідуальних завдань. Наведено завдання з вихідними даними для розрахунків та обґрунтування економічно доцільної технології за різними економічними критеріями. Запропоновано визначити структуру та здійснити аналіз галузей промисловості за певними ознаками. Подано методику розрахунку показників, що характеризують якісь продукції.

У методичних вказівках наведено мінімально-необхідний теоретичний матеріал, питання до самостійного опрацювання і рекомендовану літературу.

Розглянуто на засіданні Схвалено на вченій раді

кафедри економіки, економічного

організації та управління факультету.

підприємствами. Протокол № 5

Протокол № 5 від 04.02.09.

від 29.12.08.

Зміст

Зміст 3

Передмова 4

1.Предмет вивчення, мета та основні завдання дисципліни 5

2.Загальні методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань 7

3.Система оцінки знань студентів 10

4.Індивідуальне завдання № 1 13

5.Індивідуальне завдання № 2 18

6.Індивідуальне завдання № 3 25

7.Індивідуальне завдання № 4 34

Рекомендована література 43

Додатки 44

Передмова

Дисципліна «Системи технологій» базується на знаннях фізики, хімії, біології за програмами середньої школи та повинна забезпечити первинними початковими знаннями дисципліни «Економіка підприємства», «Охорона праці» та інші.

Розвиток техніки та технології поєднаний відповідними засадами їх утворення, функціонування та модернізації. Важливого значення набувають на теперішній час упровадження новітніх технологій у виробництво, що має за мету знизити собівартість продукції, підвищити її якість та конкурентоспроможність.

Для визначення економічно доцільної технології в будь-якій галузі, необхідно засвоїти основні поняття про технології, виробничі та технологічні процеси, основні принципи їх побудови та функціонування.

Оскільки різних технологій безліч, то для скорочення часу та підвищення ефективності навчання треба знати обмежену кількість загальних для будь-якої технології характеристик, знання яких дозволить на основі цих положень за незначний проміжок часу визначитися з вибором технічного рішення, тобто передбачити або домислити окремі часткові відомості з технології будь-якого виробу чи послуги. Загальні прийняті принципи побудови технологічних процесів спрямовані на підвищення ефективності засвоєння основ технології.

При розробці будь-якого проекту виробництва певної продукції треба мати основні відомості про її виробництво в Україні (регіоні, в світі), знати основні засоби виробництва цього виробу, технологічні операції, що здійснюються в процесі його виробництва, вимоги до побудови технологічних ліній, показники якості технологічних процесів та виробу, за якими вони оцінюють довершеність технологічного процесу та його економічну доцільність за національними та світовими стандартами.

У зв’язку з цим, основною метою дисципліни є формування у студентів навичок системного підходу до оцінки технології, виготовлення будь-якого виробу на основі початкових даних (кількість та якість продукту, наявність сировини, устаткування, стан технологій, вартість устаткування, сировини, тощо). Визначення та засвоєння основних принципів аналізу та синтезу технологічних систем з позицій економіки.

  1. Предмет вивчення, мета та основні завдання дисципліни

Навчальними програмами для вищих закладів освіти України четвертого рівня акредитації, які здійснюють підготовку економістів і менеджерів, передбачено вивчення такої дисципліни, як «Системи технологій». Це обумовлює необхідність належного її методичного забезпечення, насамперед відповідною навчальною літературою, підручниками і посібниками, в яких мають бути висвітлені найважливіші проблемні питання сучасного виробництва в умовах прискорення технічного прогресу.

З утвердженням ринкових умов господарювання в Україні серед комплексу важливих проблем одне з чільних місць відведено удосконаленню виробництва на підприємствах, всебічному використанню організаційних резервів підвищення його ефективності.

Вирішувати такі важливі завдання повинні менеджери і економісти високої кваліфікації. Від їх компетентності, рівня набутих знань з дисципліни «Системи технологій» у вирішальній мірі залежить успішне розв’язання конкретних практичних задач, пов’язаних з удосконаленням виробництва на промислових підприємствах. Вони повинні вміти розробляти і економічно обґрунтовувати необхідність і доцільність застосування відповідних організаційних проектів безпосередньо на діючих підприємствах, які спрямовуються на підвищення ефективності їх функціонування, брати активну участь у розробці проектів з питань удосконалення виробництва на підприємствах, які здійснюють реконструкцію і технічне переоснащення свого виробництва та його реструктуризацію.

Особлива увага повинна приділятися питанням формування і практичного використання методів та показників економічної оцінки процесів організації комплексної технічної підготовки виробництва продукції. Визначення сутності і розкриття змісту цих показників дає змогу використовувати їх для вирішення конкретних практичних задач в процесі навчання, поставлених в тому чи іншому виді розрахункових робіт. Це особливо важливо, оскільки підприємства мають бути орієнтовані на інноваційну модель господарювання. У зв’язку з цим майбутні фахівці повинні мати практичні навички вирішення таких задач.

У ході практичної підготовки майбутніх фахівців слід приділяти увагу також питанням економічного обґрунтування досконалої виробничої структури підприємств та раціональних внутрішніх зв’язків.

Надзвичайно важливим є практичне вирішення задач, пов’язаних з гармонійним поєднанням типів і методів організації виробництва як важливих факторів оптимізації виробничих процесів, що в кінцевому підсумку знаходить своє конкретне відображення в структурі й тривалості виробничого циклу.

Майбутні фахівці уже під час навчання в університеті повинні набувати практичних навичок побудови і оцінки організації основного виробництва та їх структурних складових в умовах постійної зміни виготовлення продукції, їх технічного удосконалення та впливу інших факторів і, насамперед, факторів інноваційного характеру.

На особливу увагу заслуговує вирішення практичних задач, які стосуються удосконаленню системи організації сучасної виробничої інфраструктури усіх галузей промисловості, на які в ринкових умовах господарювання покладаються важливі завдання в забезпеченні злагодженого функціонування підприємства та їх прибуткової діяльності.

Основна мета і завдання дисципліни «Системи технологій» полягає в тому, щоб майбутні фахівці вже під час навчання всебічно оволоділи широким спектром практичних проблем організації виробництва, уміли використовувати їх при розробці організаційних проектів у вирішенні перспективних і поточних практичних завдань, пов’язаних з нарощуванням та використанням організаційного технологічного та технічного потенціалу сучасних виробничо-господарських систем.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.