Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
інд МВ МЕТОД (1).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
333.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра економічного аналізу і фінансів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальних робіт

з курсу “Методика викладання економічних дисциплін”

для студентів 1 курсу

спеціальності 8.050104 Фінанси

денної та заочної форм навчання

Кривий Ріг

2010

Укладач: ст. викладач Яковенко Г.В.

Відповідальний за випуск: Турило А.М. професор, доктор економічних наук

Рецензент: Гарасюк О.А. доцент, кандидат економічних наук

Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт розроблено для студентів 1-го курсу денної та заочної форми навчання, з метою забезпечити студентів завданнями, необхідними для отримання практичних навичок по організації навчального процесу, в них подано рекомендації та вимоги до виконання завдань , наведено перелік рекомендованої літератури.

Розглянуто Схвалено

на засіданні на вченій раді

кафедри ЕАФ економічного факультету

протокол № 1 Протокол № 1

від 31.08.2010р. від 08.09. 2010р.

ЗМІСТ

Вступ

4

Завдання до самостійної індивідуальної роботи

5

Рекомендації до виконання індивідуальних завдинь

5

Вимоги до оформлення індивідуальних завдань

10

Тематика рефератів

11

Критерії оцінки

12

Список рекомендованої ліфтератури

13

Додатки

ВСТУП

Необхідність підвищення рівня економічної освіти в Україні потребує розробки стратегії і тактики викладання економічних дисциплін на засадах національної концепції економічної освіти.

Питання підготовки викладачів економічних дисциплін в Україні набули особливої актуальності внаслідок швидкого розвитку економічної освіти й розширення мережі навчальних закладів, які надають відповідні освітні послуги.

Вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін» — невід’ємна складова підготовки магістрів з фінансів до майбутньої педагогічної діяльності у професійній роботі як топ-менеджера, так і викладача.

«Методика викладання економічних дисциплін перебуває на перетині кількох наукових галузей: економічної, педагогічної, психологічної. Предмет має міцне міждисцип­лінарне підґрунтя й широкі інтернаукові зв’язки.

Виконання індивідуальних завдань до самостійного виконання при вивченні курсу «Методика викладання економічних дисциплін допоможе отримати прикладні вміннями та навички моделювання та проведення навчальних занять з економіки.

Індивідуальна самостійна робота студентів з курсу «Методика викладання економічних дисциплін» полягає у виконанні трьох індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ) і має на меті закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок по організації навчального процесу.

Індивідуальна самостійна робота з дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін» включає:

1. Виконання трьох індивідуальних домашніх завдань;).

2. Виконання письмової роботи за модулем

3 Написання рефератів.

1. Індивідуальні домашні завдання (ІДЗ)охоплюють методичне забезпечення основних форм навчання: лекції, практичних та семінарських занять

2. Виконання письмової роботи за модулем 1 передбачає висвітлення двох теоретичних питань, виконання 2завдань. Робота виконується в аудиторії протягом 1 академічної години.

3. Студенти письмово готують реферати, що дає змогу поглибити вивчення дисципліни та поліпшити результати поточного та проміжного контролів у разі пропусків аудиторних занять або негативних оцінок. Перелік тем рефератів включає основні теми курсу. Студенти самостійно вивчають курс, керуючись його програмою, опрацьовують літературні джерела, дані періодичної преси.

ЗАВДАННЯ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання №1

На основі освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності «Фінанси» розробити навчальну програму дисципліни (на вибір). В процесі роботи необхідно визначити: мету, предмет, завдання, структурно-логічне місце дисципліни; плани лекційних, практичних(семінарських ) занять, самостійної роботи, критерії оцінювання знань. Приклад наведено в додатку А

Завдання №2

Скласти розгорнутий план-конспект лекції з однієї з тем дисципліни обраної для 1-го завдання (письмово). Приклад наведено в додатку Б

Завдання №3

Розробити план практичного (семінарського) заняття за темою(на вибір), визначити його навчальну, виховну і розвиваючу мету, засоби і форми закріплення знань. Приклад наведено в додатку Б

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Виконання індивідуальних домашніх завдань передбачає вивчення теоретичного та нормативно-інструктивного матеріалу за програмою дисципліни, з використанням додаткових джерел.

ІДЗ №1 передбачає попереднє вивчення ОПП і навчального плану для визначення місця обраної до опрацювання дисципліни в навчальному процесі її складу та обсягу вивчити зміст дисципліни за літературними джерелами для створення чіткого уявлення про її викладання.

Рекомендується обирати до розробки дисципліни з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, які вже були вивчені студентами. В групі студентів-магістрантів не повинні повторюватись дисципліни, обрані до розробки.

Теоретичні основи виконання завдання.

Для організації навчання викладач має вміти розробляти програми навчання

Логіка кожного навчального предмета повинна відображати зміст науки, оптимальну логіку викладання навчального матеріалу; напрямки практичного використання знань; проблемність викладання, реалізацію міжпредметних зв’язків тощо.

Раціональна організація навчального процесу потребує керування міжпредметними зв’язками через розробку навчальних програм курсу та їх взаємного узгодження

Систематична робота з добору матеріалу для вивчення економічної дисципліни втілюється насамперед у розробці навчальної програми курсу.

Ці програми є обов’язковим документом, що використовується викладачами і учнями як база для вивчення даної дисципліни.

У програмі формулюються мета і завдання вивчення навчальної дисципліни, подається її стисла характеристика, короткий зміст тем лекційного курсу, зміст практичних та семінарських занять, форми самостійної роботи і контролю знань, науково-методична літерату­ра. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.

Робоча навчальна програма складається на підставі навчального плану для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми (ОПП). Ця програма є нормативним документом вищого навчального закладу, що визначає зміст та обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики

Робоча навчальна програма для денної та заочної форм навчання є спільною; для кожної з форм навчання в ній виділяються аудиторні заняття, самостійна та індивідуальна робота, види контролю тощо

Структура та зміст робочої програми

Складові програми. Робоча навчальна програма розробляється за такою структурою:

Вступ

Програма навчальної дисципліни

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни (див. додаток 3)

Теми лекційних занять

Теми практичних (семінарських) занять

Теми лабораторних занять

Завдання для самостійної роботи

Критерії оцінювання якості знань

Рекомендована навчальна література

ІДЗ №2 передбачає вивчення окремої теми з обраної дисципліни для виконання ІДЗ №1 та підготовку за нею лекції.

Теоретичні основи виконання завдання.

Лекція – це логічне, послідовне викладання змісту навчання, яке характеризується судженнями, висновками, підсумком. Вона охоплює основний теоретичний матеріал однієї або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою.

В практиці роботи вищих навчальних закладів розрізняють різні типи лекцій:

   • вступна лекція;

   • установочна лекція;

   • традиційна (поточна) лекція;

   • проблемна лекція;

   • лекція-бесіда (діалог з аудиторією)

   • тематична лекція з елементами евристичної бесіди;

   • лекція-дискусія;

   • лекція прес-конференція;

   • лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку;

   • лекція з елементами проблемних ситуацій;

   • лекція з використанням ЕОМ і ТЗН;

   • лекція-консультація

   • лекція з використанням реферативних робіт студентів;

   • оглядова лекція;

   • заключна лекція.

Структура лекції

Тема:

Мета: навчальна -

виховна -

розвиваюча –

Вид заняття:

Тип:

Наочність:

Міжпредметні зв’язки:

Хід лекції:

І. Організаційний момент

ІІ. Вступ

Актуалізація опорних знань студентів;

Мотивація пізнавальної діяльності студентів;

Повідомлення теми лекції:

План

1.

2.

3.

Завдання на самостійну роботу:

Рекомендована література:

ІІІ. Основна частина

(послідовно розкривається зміст теми відповідно до плану)

ІV. Висновки

V. Відповіді на питання студентів

(або ж, навпаки, поставити питання студентам)

Етапи підготовки до лекції

-формулювання теми;

-визначення основної ідеї (цільова установка лекції);

-складання плану лекції;

-знайомство з бібліографією та вивчення наукової і методичної літератури;

-відбір фактичного матеріалу;

-формулювання часткових і загальних висновків;

-підбір наочного матеріалу;

-складання конспекту лекції;

-режисура лекції.

ІДЗ №3 передбачає вивчення окремої теми з обраної дисципліни для виконання ІДЗ №1 та підготовку за нею практичного (семінарського заняття).

Теоретичні основи виконання завдання.

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

В педагогічній практиці виділяють такі типи семінарських занять:

- семінар з використанням евристичної бесіди:

- семінар-диспут:

- семінар з виступами студентів:

- міждисциплінарний семінар:

- комбіноване семінарське заняття:

- семінар-практикум:

Структура семінарського заняття

Тема:

Мета: освітня -

виховна -

розвиваюча –

Вид заняття:

Тип:

Наочність:

Міжпредметні зв”язки:

Хід заняття:

І.Організаційний момент

ІІ. Вступ

Актуалізація опорних знань студентів;

Мотивація пізнавальної діяльності студентів;

Повідомлення теми семінару:

План

1.

2.

3.

ІІІ. Основна частина. Обговорення питань, винесених на семінар

(послідовно обговорюються відповідно до плану)

ІV. Підведення підсумків семінару (викладач робить спільно із студентами загальні висновки, аналізує виступи студентів, оцінює їх)

V. Повідомлення теми наступного семінару, плану, рекомендованої літератури

Найцікавішим буде той семінар, який ставитиме перед студентами певну проблему і носитиме дискусійний характер.

Головна мета семінарського заняття полягає не в механічному повторенні теоретичного курсу (змісту лекцій), а в напруженій роботі думки, високій пізнавальній активності, виробленні практичних навичок застосування матеріалу.

Практичне заняття –форма організації навчального процесу, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань.

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем, її обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Типи практичних занять:

-заняття набуття нових знань;

-заняття закріплення і застосування знань;

-узагальнюючі заняття;

-контрольно-перевіркові заняття (заняття перевірки знань, умінь та навичок);

-комбіновані заняття.

Структура практичного заняття

Тема:

Мета: навчальна –

виховна –

розвиваюча –

Вид заняття:

Тип заняття:

Наочність:

Обладнання:

Міжпредметні зв”язки:

Хід заняття.

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання (перевірка раніше вивченого матеріалу)

Актуалізація опорних знань студентів

Мотивація пізнавальної діяльності студентів

Повідомлення теми заняття:

Завдання (для студентів):

ІІІ. Викладення нового матеріалу

ІV. Закріплення нового матеріалу

V. Самостійна робота студентів (практична робота)

Вступний інструктаж

Поточний інструктаж

Заключний інструктаж

VІ. Підведення підсумків заняття

VІІ. Домашнє завдання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.