Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Індивідуальні завдання з ЕТ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
136.19 Кб
Скачать

2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра економічної теорії і підприємництва

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань

з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

денної форми навчання

Кривий Ріг – 2012

Укладач: Кравченко Н.В., к.е.н., доцент

Рецензент: Паустовська Т.І., к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск: Ковальчук В.А., д-р техн. наук, професор

Методичні вказівки містять структуру індивідуальних завдань, рекомендації до їх виконання, порядок і термін захисту, критерії оцінки. Наведено список рекомендованої літератури.

Розглянуто на засіданні Схвалено на вченій раді

кафедри економічної теорії інженерно-економічного факультету

і підприємництва протокол № 3 від 1.12.2011р.

протокол № 3 від 17.11.2011р

Зміст

стор.

 1. Вступ 4

 2. Структура індивідуальних завдань 5

 3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 5

 1. Завдання для підготовки рефератів 6

 2. Тематика рефератів 8

 3. Зразок плану індивідуальної роботи 10

 4. Зразок оформлення титульного листа індивідуальної роботи 11

4. Задачі для розв'язання .12

5. Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання……………. 15

6. Список рекомендованої літератури 16

Вступ

Економічна теорія - це наука, яка досліджує найбільш глибинне і суттєве в явищах економічного життя. Вивчення цього предмету є обов'язковою умовою формування висококваліфікованого спеціаліста, здатного самостійно орієнтуватися в складних явищах економічного життя, приймати вірні рішення, розуміти економічну політику, що проводиться в країні і свої задачі в здійсненні цієї політики.

Важливим елементом вивчення курсу економічної теорії є виконання індивідуальних завдань. Вони виконуються студентом самостійно або при консультуванні з викладачем, який проводить семінарські заняття. З дисципліни «Економічна теорія» до індивідуальних завдань входить:

1) написання реферату, складання за його темою тестів та проблемних завдань; 2) розв'язування всіх задач.

Головна мета індивідуальних завдань з економічної теорії полягає в наданні студентам теоретичних знань та практичних навиків у використанні різних методів економічного аналізу, уміння самостійно аналізувати економічну реальність і вибрати вірне економічне рішення.

Для досягнення цієї мети в процесі роботи над індивідуальним завданням передбачається виконання таких задач:

 • поглиблення теоретичних знань з курсу «Економічна теорія»;

 • формування у студентів навиків до самостійного аналізу соціально-економічних процесів;

 • опанування студентами методів економічного аналізу;

 • уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці (розв'язання задач, побудова графіків, обчислювання показників, прогнозування економічного розвитку тощо).

Індивідуальна робота оформляється згідно з вимогами і захищається в ході індивідуальної бесіди у визначений термін. Оцінка, одержана при захисті, враховується при здачі екзамену і заліку з економічної теорії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.