Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Pablik_rileyshnz_Naochny_navchalny_pos_bnik_20.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
681.98 Кб
Скачать

Періодичні часописи

 1. Время рекламы

 2. Рекламодатель

 3. Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations

 4. Советник

 5. Сообщение

 6. Маркетинг в Україні

 7. Маркетинг и реклама

 8. Маркетинг в России и за рубежом

 9. Рекламный мир

 10. Маркетинг

 11. Новий маркетинг

 12. Держава та регіони

 13. Вісник економічної науки України

 14. Економіка України

 15. Актуальні проблеми економіки

Internet-ресурси

 1. www.pr-chance.kiev.ua

 2. www.krugosvet.ru

 3. www.marketing.spb.ru

 4. www.sovetnik.ru

 5. www.sostav.ru

 6. www.raso.ru

 7. www.soob.ru

 8. www.rupr.ru

 9. www.prnews.ru

 10. www.aup.ru

 11. www.infoslon.com

Навчальна література

Гессен Анатолій Євгенович Паблік рилейшнз

Наочний навчальний посібник

Паблік рилейшнз: Наочний навчальний посібник для студентів усіх форм навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит» / А.Є. Гессен. – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 28 с.

Наочний навчальний посібник призначений для глибшого засвоєння матеріалу з дисципліни «Паблік рилейшнз», містить ілюстративно-наочні матеріали, що сприяють вивченню та засвоєнню змісту предмета, надає знання про специфіку комунiкацiй з громадськістю. Використання наочного навчального посібника забезпечує набуття навичок прове¬дення досліджень громадської думки, надає допомогу студентам організувати роботу із самостійного вивчення дисципліни «Паблік рилейшнз». Посібник розроблений відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво», програми навчальної дисципліни. Призначається для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання, а також викладачів  дисципліни «Паблік рилейшнз».

УДК 65.291.34

ББК 339.138

Г43

Підп. до друку _______________ Формат 80*108 1/32 Папір друк.

Ум. друк. арк. 2,02 Тираж _______ Замовлення № ____

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

Видавець і виготівник: Дніпропетровська державна фінансова академія, вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, 49083

7